DOA

ປູກຝັງທັນສະໄໝ ສະອາດ ປອດໄພ ໃສ່ໃຈຄຸນນະພາບ ໜັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ ເປັນສິນຄ້າ

ກົມປູກຝັງຄັບເຄື່ອນນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ ແລະ ການກັກກັນພືດ

ບົນພື້ນຖານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາກະສະກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຢ່າງມີຈຸດສຸມ, ມີມາດຕະການລະອຽດ ຊຶ່ງໄດ້ອີງໃສ່ແຜນພັດທະນາກະສິກຳແບບຍືນຍົງ ແລະ ຜະລິດເປັນສີນຄ້າ. ກົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ສ້າງນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ ຂັ້ນກະຊວງພາຍໄຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປ້ອງກັນ ແລະ ການກັກກັນພືດ;ໃນວັນທີ 30 ເມສາ 2018 ກົມປູກຝັງໄດ້ສຳເລັດຮ່າງ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ບັນຊີ ພືດຄວບຄຸມ ທີ່ຕ້ອງ ປະເມີນຄວາມສ່ຽງສັດຕູພືດ ກ່ອນນຳເຂົ້າມາຍັງ ສປປ ລາວ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານວິໄລສຸກ ເຄນນະວົງ ຫົວໜ້າກົມປູກຝັງ

Read more: ອ່ານຕໍ່

ເຈົ້າໜ້າທີ່ກັກກັນພືດ ແຂວງຫົວພັນໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ການກວດກາສັດຕູພືດ ກ່ອນນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພືດ

ແຂວງຫົວພັນເປັນແຂວງໜຶ່ງທີ່ມີທ່າແຮງໃນການສົ່ງອອກ ແລະ ແລກປ່ຽນຄ້າຂາຍສີນຄ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໂດຍສະເພາະການສົ່ງອອກ ພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພືດ ເຊັ່ນ ເຂົ້າ, ສາລີ, ໝາກເດືອຍ, ຂີງ ເປັນຕົ້ນ ໄປ ຍັງ ສສ ຫວຽດນາມ. ໃນຂະນະດຽວກັນ ກ່ອນການນຳເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ ແລະ ສົ່ງຜ່ານ ພືດດັ່ງກ່າວ ມີຄວາມຈຳເປັນໃນການ ປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດຂອງບຸກຄະລາກອນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສຸຂານາ ໄມພືດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມ ມາດຕະຖານສາກົນດ້ານມາດຕະການສຸຂານາໄມພືດ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.

Read more: ອ່ານຕໍ່

ລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກັກກັນພືດທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານສາກົນດ້ານມາດຕະການສຸຂານາໄມພືດ ຂອງ ສປປ ລາວ ກໍ່ຄື ແຂວງຊຽງຂວາງ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດສູງ ແລະ ໃນການກ່ອນການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ແລະ ສົ່ງຜ່ານ ພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພືດ ທ່ານ ປອ ສຸລາພອນ ອິນທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມປູກຝັງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະທີມງານວິຊາການ ດ້ານການກັກກັນພືດ ລົງສົມທົບກັບ ຂະແໜງປູກຝັງແຂວງຊຽງຂວາງ ເພື່ອຊຸກຍູ້ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມາດຕະຖານສາກົນດ້ານມາດຕະການສຸຂານາໄມພືດສຳລັບການອຳນວຍຄວາມສະດວກ ທາງດ້ານການນຳເຂົ້າ ສົ່ງອອກ ພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພືດ ໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດ ຕະຖານສາກົນ ດ້ານມາດຕະການສຸຂານາໄມພືດ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.

Read more: ອ່ານຕໍ່

ການລົງເຜີຍແຜ່ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງເຕັກນິກວິຊາການດ້ານການປູກພືດ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂ ການສົ່ງອອກພືດ ເພື່ອເປັນສິນຄ້າ ສົ່ງອອກໄປ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ແຂວງ ຫົວພັນ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14-15 ມີນາ 2018 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ຄະນະທີມງານກົມປູກຝັງ ​ເຊິ່ງນໍາພາໂດຍ ທ່ານ ຈັນທາ ທິບພະວົງພັນ ຮອງຫົວໜ້າກົມປູກຝັງ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການ​ຈາກພະແນກຄຸ້ມຄອງການປູກຝັງ ໄດ້ ກອງຈັດ​ປະຊຸມສຳມະນາ ກ່ຽວກັບ ​ການຄຸ້ມຄອງເຕັກນິກວິຊາການດ້ານປູກຝັງ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຈົດທະບຽນພື້ນທີ່ປູກ ແລະ ສະຖານທີ່ຫຸ້ມຫໍ່ຜະລິດຕະພັນພືດ ເພື່ອສົ່ງອອກ ຕ່າງປະເທດ ຮ່ວມກັບຂະແໜງປູກຝັງ  ຢູ່​ທີ່ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ ຫົວພັນ. ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 31 ທ່ານ, ຍິງ 11 ທ່ານ ທີ່ມາຈາກຫ້ອງການກະສິກຳເມືອງ, ແຂວງ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ.

Read more: ອ່ານຕໍ່

ພັດທະນາວຽກງານການສົ່ງອອກໝາກຖົ່ວດິນໄປໄທ

ໃນວັນທີ 18.2.2018 ຄະນະກົມປູກຝັງນຳພາໂດຍ ທ່ານ ປອ ສຸລາພອນ ອິນທະວົງ ພ້ອມດ້ວຍ ວິຊາການຈາກກົມປູກຝັງ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຈາກຂະແໜງປູກຝັງແຂວງ ຈຳນວນທັງໝົດ 25 ທ່ານ ໄດ້ລົງຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການສຸຂານາໄມພືດ ສຳລັບການກວດກາ, ຢັ້ງຢືນ ໃນການສົ່ງອອກ ໝາກຖົ່ວດິນໄປປະເທດໄທ ທີ່ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ ຈຳປາສັກ.

ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ, ຜູ້ປະກອບການສົ່ງອອກ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກັກກັນພືດ ຈາກແຂວງສາລະວັນ, ເຊກອງ, ຈຳປາສັກ ແລະ ອັດຕະປື ຈຳນວນທັ້ງໝົດ 25 ຄົນ ໃຫ້ສາມາດປະຕິບັດມາດ ຕະການໃນການສົ່ງອອກ ໝາກຖົ່ວດິນ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ ສານອານຟາທອກຊິນຂອງປະເທດໄທ ແລະ ຕາມມາດຕະຖານ ອາຫານ ແລະ ສີນຄ້າການ

Read more: ່ານຕໍ່

ວິຊາການ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກັກກັນພືດ ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້

ປະຈຸບັນ ສປປ ລາວ ມີການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພືດ ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂື້ນ ໃນນັ້ນ, ຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ ເປັນຜະລິດຕະພັນໜຶ່ງ ທີ່ສຳຄັນທີ່ມີການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ປົກປ້ອງ ແລະ ສະກັດກັ້ນສັດຕູພືດ ທີ່ຈະສາມາດມີເຊື້ອຕິດແປດມານຳຜະລິດ ຕະພັນດັ່ງກ່າວ.

ຕໍ່ກັບບັນຫານັ້ນ, ກົມປູກຝັງໄດ້ຮ່ວມມືກັບ ອົງການ ACIAR ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການກວດກາ ຜະລິດຕະພັນ ປ່າໄມ້ຂື້ນໃນວັນທີ 09/03/2018 ພາຍໄຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ ສຸລາພອນ ອິນທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມປູກຝັງ, ເຊິ່ງເປັນການຝຶກອົບຮົມ ຄັ້ງນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການພັດທະນາ ການກວດກາສັດຕູພືດ ສຳລັບຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ ໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ, ດ້ານ

Read more: ່ານຕໍ່

Read more...

Page 2 of 6