DOA

ປູກຝັງທັນສະໄໝ ສະອາດ ປອດໄພ ໃສ່ໃຈຄຸນນະພາບ ໜັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ ເປັນສິນຄ້າ

ລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກັກກັນພືດທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານສາກົນດ້ານມາດຕະການສຸຂານາໄມພືດ ຂອງ ສປປ ລາວ ກໍ່ຄື ແຂວງຊຽງຂວາງ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດສູງ ແລະ ໃນການກ່ອນການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ແລະ ສົ່ງຜ່ານ ພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພືດ ທ່ານ ປອ ສຸລາພອນ ອິນທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມປູກຝັງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະທີມງານວິຊາການ ດ້ານການກັກກັນພືດ ລົງສົມທົບກັບ ຂະແໜງປູກຝັງແຂວງຊຽງຂວາງ ເພື່ອຊຸກຍູ້ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມາດຕະຖານສາກົນດ້ານມາດຕະການສຸຂານາໄມພືດສຳລັບການອຳນວຍຄວາມສະດວກ ທາງດ້ານການນຳເຂົ້າ ສົ່ງອອກ ພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພືດ ໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດ ຕະຖານສາກົນ ດ້ານມາດຕະການສຸຂານາໄມພືດ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.

Read more: ອ່ານຕໍ່

ການລົງເຜີຍແຜ່ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງເຕັກນິກວິຊາການດ້ານການປູກພືດ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂ ການສົ່ງອອກພືດ ເພື່ອເປັນສິນຄ້າ ສົ່ງອອກໄປ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ແຂວງ ຫົວພັນ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14-15 ມີນາ 2018 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ຄະນະທີມງານກົມປູກຝັງ ​ເຊິ່ງນໍາພາໂດຍ ທ່ານ ຈັນທາ ທິບພະວົງພັນ ຮອງຫົວໜ້າກົມປູກຝັງ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການ​ຈາກພະແນກຄຸ້ມຄອງການປູກຝັງ ໄດ້ ກອງຈັດ​ປະຊຸມສຳມະນາ ກ່ຽວກັບ ​ການຄຸ້ມຄອງເຕັກນິກວິຊາການດ້ານປູກຝັງ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຈົດທະບຽນພື້ນທີ່ປູກ ແລະ ສະຖານທີ່ຫຸ້ມຫໍ່ຜະລິດຕະພັນພືດ ເພື່ອສົ່ງອອກ ຕ່າງປະເທດ ຮ່ວມກັບຂະແໜງປູກຝັງ  ຢູ່​ທີ່ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ ຫົວພັນ. ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 31 ທ່ານ, ຍິງ 11 ທ່ານ ທີ່ມາຈາກຫ້ອງການກະສິກຳເມືອງ, ແຂວງ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ.

Read more: ອ່ານຕໍ່

ພັດທະນາວຽກງານການສົ່ງອອກໝາກຖົ່ວດິນໄປໄທ

ໃນວັນທີ 18.2.2018 ຄະນະກົມປູກຝັງນຳພາໂດຍ ທ່ານ ປອ ສຸລາພອນ ອິນທະວົງ ພ້ອມດ້ວຍ ວິຊາການຈາກກົມປູກຝັງ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຈາກຂະແໜງປູກຝັງແຂວງ ຈຳນວນທັງໝົດ 25 ທ່ານ ໄດ້ລົງຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການສຸຂານາໄມພືດ ສຳລັບການກວດກາ, ຢັ້ງຢືນ ໃນການສົ່ງອອກ ໝາກຖົ່ວດິນໄປປະເທດໄທ ທີ່ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ ຈຳປາສັກ.

ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ, ຜູ້ປະກອບການສົ່ງອອກ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກັກກັນພືດ ຈາກແຂວງສາລະວັນ, ເຊກອງ, ຈຳປາສັກ ແລະ ອັດຕະປື ຈຳນວນທັ້ງໝົດ 25 ຄົນ ໃຫ້ສາມາດປະຕິບັດມາດ ຕະການໃນການສົ່ງອອກ ໝາກຖົ່ວດິນ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ ສານອານຟາທອກຊິນຂອງປະເທດໄທ ແລະ ຕາມມາດຕະຖານ ອາຫານ ແລະ ສີນຄ້າການ

Read more: ່ານຕໍ່

ວິຊາການ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກັກກັນພືດ ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້

ປະຈຸບັນ ສປປ ລາວ ມີການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພືດ ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂື້ນ ໃນນັ້ນ, ຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ ເປັນຜະລິດຕະພັນໜຶ່ງ ທີ່ສຳຄັນທີ່ມີການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ປົກປ້ອງ ແລະ ສະກັດກັ້ນສັດຕູພືດ ທີ່ຈະສາມາດມີເຊື້ອຕິດແປດມານຳຜະລິດ ຕະພັນດັ່ງກ່າວ.

ຕໍ່ກັບບັນຫານັ້ນ, ກົມປູກຝັງໄດ້ຮ່ວມມືກັບ ອົງການ ACIAR ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການກວດກາ ຜະລິດຕະພັນ ປ່າໄມ້ຂື້ນໃນວັນທີ 09/03/2018 ພາຍໄຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ ສຸລາພອນ ອິນທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມປູກຝັງ, ເຊິ່ງເປັນການຝຶກອົບຮົມ ຄັ້ງນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການພັດທະນາ ການກວດກາສັດຕູພືດ ສຳລັບຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ ໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ, ດ້ານ

Read more: ່ານຕໍ່

ການສະໜອງຝຸ່ນຊີວະພາບ ໃຫ້ແກ່ການຜະລິດກະສິກຳສະອາດ

ເພື່ອເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຜະລິດພືດເປັນສິນຄ້າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຜະລິດກະສິກຳສະອາດ ເຊັ່ນ: ກະສິກຳອິນຊີ ແລະ ກະສິກຳທີ່ດີ ໃຫ້ໄດ້ທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ຕາມມາດຕະຖານ ທີ່ມີການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ; ດັ່ງນັ້ນ, ກົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ບໍລິສັດ Hunan Jinye Zhongwang ເຕັກໂນໂລຊີ ຈຳກັດ ແລະ ບໍລິສັດຊວນເຢ (ລາວ) ຈຳກັດ ຈິ່ງໄດ້ຮ່ວມມື ໃນການສ້າງໂຮງງານຕົວແບບສາທິດຜະລິດຝຸ່ນຊີວະພາບ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເພື່ອສະໜອງປັດໄຈການຜະລິດທີ່ຈຳເປັນ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນຝຸ່ນຊີວະພາບ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາກະສິກຳສະອາດ ເປັນວຽກງານບູລິມະສິດຂອງກົມປູກຝັງ ກໍ່ຄື ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍກຳລັງມີການພັດທະນາດ້ານມາດຕະຖານ ໃຫ້ເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

Read more: ອ່ານຕໍ່

ກອງປະຊຸມວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ການຄວບຄຸມ, ການປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດ ການລະບາດ ຂອງຕັກແຕນຝູງໄມ້ປ່ອງ ປະຈຳປີ 2017

ວັນທີ 9 ມີນາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ, ກົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ການຄວບຄຸມ, ການປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດ ການລະບາດ ຂອງຕັກແຕນຝຸງໄມ້ປ່ອງ ປະຈຳປີ 2017 ຂື້ນທີ່ສະໂມສອນ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້. ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ປອ ລຽນ ທີແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້. ເຂົ້າຮ່ວມມີ ທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງ, ຮອງເຈົ້າເມືອງ ຈາກ 5 ແຂວງພາກເໜືອ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງ, ຫົວໜ້າກົມ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າກົມ ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

Read more: ອ່ານຕໍ່

Read more...

Page 3 of 7