DOA

ປູກຝັງທັນສະໄໝ ສະອາດ ປອດໄພ ໃສ່ໃຈຄຸນນະພາບ ໜັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ ເປັນສິນຄ້າ

  • PDF

ຮອດປີ 2015 ລວມຍອດ ຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 3,1-3,5% ຕໍ່ປີ

ໃນແຜນພັດທະນາ ຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VII ໄດ້ລະບຸວ່າ: ແຕ່ນີ້ ຫາ ປີ 2015 ຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ວາງຄາດໝາຍ ສູ້ຊົນເຮັດ ໃຫ້ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງລວມຍອດ ຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ລວມທັງການປຸ່ງແຕ່ງ ໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນສະເລ່ຍໃນລະດັບ 3,1-3,5% ຕໍ່ປີ, ໃນນັ້ນ ກວມອັດຕາ ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ປະມານ 29-30% ເພື່ອປະກອບສ່ວນ ໃຫ້ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້-ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການບໍລິການຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 8%.

ເພື່ອບັນລຸຄາດໝາຍສູ້ຊົນດັ່ງກ່າວ ຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 4 ເປົ້າໝາຍ, 8 ແຜນງານ ແລະ 14 ມາດຕະການ ຊຶ່ງ 4 ເປົ້າໝາຍລວມມີ: ເປົ້າ ໝາຍຄ້ຳປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ, ການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເປັນສິນຄ້າ, ການຈັດສັນອາຊີບຄົງທີ່ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ເປົ້າໝາຍຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບ ພະຍາກອນປ່າໄມ້. ສ່ວນ 8 ແຜນງານປະກອບມີ: ແຜນງານຜະລິດສະບຽງອາຫານ, ສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເປັນສິນຄ້າ, ການຈັດສັນອາຊີບຄົງທີ່ ແລະ ພັດທະ ນາຊົນນະບົດ, ການພັດທະນາປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ, ການພັດທະນາຊົນລະກະເສດ ແລະ ແຜນງານພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ບໍລິຫານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້. ສຳລັບ 14 ມາດຕະການທີ່ຈະເລັ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລວມມີ: ມາດຕະການດ້ານ ທັດສະນະຕໍ່ຂະແໜງກະ ສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ການສຳຫລວດ ແລະ ກຳນົດເຂດການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ການຜະລິດແນວພັນ, ການສົ່ງເສີມ-ບໍລິການເຕັກນິກ, ການສ້າງກຸ່ມພັດທະນາຕິດພັນກັບ ການພັດທະນາ ຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ການຈັດຕັ້ງການຜະລິດ ແລະ ສ້າງໂຄງປະກອບເສດຖະກິດແຕ່ຮາກຖານຂຶ້ນມາ, ການພັດທະນາຊົນລະປະທານ ແລະ ຕ້ານ ແລ້ງ-ຕ້ານຖ້ວມ, ການຊຸກຍູ້ການຜະລິດ ເພື່ອເພີ່ມຜະລິດຕະພາບ, ການເພີ່ມຄຸນນະພາບມາດຕະຖານເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດ, ການດຶງດູດທຶນຊ່ວຍເຫລືອຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະເທດ, ການປະຢັດຕົ້ນທຶນການຜະລິດ, ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປະສານສົມທົບ ລະຫວ່າງ ລັດ-ປະຊາຊົນ-ພາກສ່ວນເສດຖະກິດ ແລະ ມາດຕະການດ້ານການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ.

ແຜນງານ ແລະ ມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ນຳມາເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການກຳນົດປະເພດກິດຈະກຳ, ໂຄງການຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການຢ່າງເປັນລະ ບົບເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕົວເລກຄາດໝາຍສູ້ຊົນທີ່ກຳນົດໄວ້ ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍ ./.

ທີ່ມາຂອງຂ່າວ: http://kpl.net.la/lao/news/dnl%2010.htm