DOA

ປູກຝັງທັນສະໄໝ ສະອາດ ປອດໄພ ໃສ່ໃຈຄຸນນະພາບ ໜັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ ເປັນສິນຄ້າ

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ຕາມມາດຕະຖານກະສິກຳອິນຊີ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ

ກະສິກຳສະອາດ ແມ່ນແນວທາງນະໂຍບາຍ ພັດທະນາການກະສິກຳຍຸກໃໝ່ ຂອງ ສປປ ລາວ ລວມທັງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ເຊຶ່ງເປັນລະບົບການຜະລິດ ທີ່ຄຳນຶງເຖິງການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແບບຍືນຍົງ, ເປັນການຜະລິດທີ່ ສະໜອງອາຫານ ທີ່ປອດໄພໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ແລະ ເປັນທີ່ຍອມຮັບ ຂອງຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ການພັດທະນາກະສິກຳສະອາດ ມີ 4 ມາດຕະຖານ ລະບົບການຜະລິດ ຄື: ລະບົບການຜະລິດກະສິກຳອິຊີ, ລະບົບການຜະລິດກະສິກຳທີ່ດີ, ລະບົບການຜະລິດປອດຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ລະບົບການຜະລິດທຳມະຊາດ. ກະສິກຳອິນຊີ ແມ່ນລະບົບການຜະລິດ ທີ່ຄຳນຶງເຖິງ ການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແບບຍືນຍົງ ໂດຍບໍ່ມີການໃຊ້ຝຸ່ນເຄມີ ແລະ ຢາປາບສັດຕູພືດເຄມີ ແລະ ເປັນລະບົບການຜະລິດ ທີ່ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂຂອງມາດຕະຖານກະສິກຳອິນຊີ ຊຶ່ງກຳນົດໄວ້ເທົ່ານັ້ນ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ກະສິກຳອິນຊີໄດ້ມີບົດບາດອັນສຳຄັນ ຕໍ່ເປົ້າໝາຍກການພັດທະນາກະສິກຳ ທີ່ຍືນຍົງ ຢູ່ ສປປ

ລາວ, ເລີ່ມແຕ່ ປີ 2004 ເປັນຕົ້ນມາ ກະສິກຳອິນຊີ ໄດ້ພັດທະນາຈາກກະສິກຳ ແບບທຳມະຊາດ ເຂົ້າສູ່ລະບົບການຜະລິດ ທີ່ມີມາດຕະຖານທີ່ເຊື່ອມໂຍງ ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືປັບປຸງ (ຮ່າງ)ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານກະສິກຳອິນຊີ ສະບັບປັບປຸງ ສິງຫາ 2017 ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 01 ກັນຍາ ທີ່ຜ່ານມາ ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ຈັນທາ ທິບພະວົງພັນ ຮອງຫົວໜ້າກົມປູກຝັງ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານຫົວໜ້າ, ຮອງພະແນກ, ຫົວໜ້າສູນອ້ອມຂ້າງກົມປູກຝັງ, ພະນັກງານຫ້ອງການກະສິກຳແຂວງ, ເມືອງ, ວິຊາການເຂົ້າຮ່ວມ ລວມມີ 17 ທ່ານ, ຍິງ 03 ທ່ານ ທີ່ໂຮງແຮມຄູນຊັບ, ເມືອງແກ້ວອຸດົມ, ແຂວງວຽງຈັນ.

ຈຸດປະສົງໃນການຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ເພື່ອພັດທະນາມາດຕະຖານກະສິກຳອິນຊີ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕຕະຖານອິນຊີຂອງອາຊຽນ ເປັນລະບົບຕິດພັນກັບລະບົບນິເວດ, ຮັກສາຄວາມອຸດົມສົມບູນໄລຍະຍາວຕາມທິດກະສິກຳສະອາດ ແລະ ການຜະລິດສີຂຽວ, ເນັ້ນໃສ່ຄຸນນະພາບ ແລະ ຮັກສາຄຸນຄ່າຜົນຜະລິດ, ຜົນຜະລິດປຸງແຕ່ງ ຂອງ ສປປ ລາວ ບໍ່ໃຫ້ການຜະລິດມີສານຕົກຄ້າງ ແລະ ເປັນມົນລະພິດອັນຕະລາຍ ແກ່ຄົນ, ສັດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ.

ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຜ່ານ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານກະສິກຳອິນຊີ ສະບັບປັບປຸງ ສິງຫາ 2017 ຕໍ່ກອງປະຊຸມເຫັນໄດ້ວ່າ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ມາດຕະຖານກະສິກຳອິນຊີ ຂອງ ສປປ ລາວ ມີ 10 ໝວດ 32 ມາດຕາ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ ມາດຕະຖານອິນຊີ ຂອງ ອາຊຽນ ມີ 07 ໝວດ 15 ຂໍ້ກຳນົດ. ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບປັບປຸງ ເຊື່ອມໂຍງພາກພື້ນອາຊຽນນີ້ ທ່ານປະທານໄດ້ຊີ້ນຳໃຫ້ສຶບຕໍ່ສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບປັບປຸງຕື່ມ, ການໃຊ້ຄວາມໝາຍຄຳສັບແມ່ນໃຫ້ເຊື່ອມຊຶມກັບຜູ້ທີ່ຮູ້ກົດໝາຍ. ຫຼັງຈາກນັ້ນເພື່ອມາຜ່ານກັນໃໝ່ອີກຄັ້ງກ່ອນໃຫ້ຂັ້ນເທິງເຊັນຮັບຮູ້ ແລະ ປະກາດໃຊ້ເປັນທາງການ.

 

 

 

ຂ່າວໂດຍ : ທິບພະພອນ ຈັນເພັງໄຊ

ກວດແກ້ : ຫຼິງຫຼ້ອງ ສິດທິໄຊ