DOA

ປູກຝັງທັນສະໄໝ ສະອາດ ປອດໄພ ໃສ່ໃຈຄຸນນະພາບ ໜັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ ເປັນສິນຄ້າ

ກົມປູກຝັງເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ປະຈຳປີ 2017 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປີ 2018,

ເພື່ອເປັນການປະກອບສ່ວນໃນການຜັດຂະຫຍາຍບັນດາ ແຜນການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະຫຼບວຽກງານວຽກງານກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ວາງທິດທາງແຜນການ ປີ 2018, ທົ່ວປະເທດ ໃນວັນທີ 6-7 ມີນາ 2018, ເຊີ່ງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເໜັ້ນໃສ່ເປົ້າໝາຍ ເພື່ອກຳນົດມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຕ່ສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ມີຈຸດສຸມ ທີ່ເປັນເອກະພາບກັນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 4 ແຜນງານໃຫຍ່ ຄື: 1). ແຜນງານຄໍ້າປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງທາງສະບຽງອາຫານ; 2). ແຜນງານຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບການປຸງແຕ່ງ; 3). ແຜນ ການງານຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ 4). ແຜນງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກທົ່ວປະເທດ.

ທ່ານ ປອ ລຽນ ທີແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມສະຫຼບວຽກງານວຽກງານກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ວາງທິດທາງແຜນການ ປີ 2018, ຄັ້ງນີ້ວ່າ ເພື່ອສູ້ຊົນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄາດໝາຍ ປີ 2018 ຂອງຂະແໜງການ ທີ່ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ດຳລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ປີ 2018 ມອບໝາຍໃຫ້ນັ້ນ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຍັງໄດ້ເຜີຍແຜ່, ທາບທາມການປະກອບຄຳຄິດເຫັນຕໍ່ຮ່າງບົດແນະນຳ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດຳລັດເລກທີ 348/ລບ, ລົງວັນທີ 16 ພະຈິກ 2017 ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານພົ້ນທຸກ ແລະ ມາດຕະຖານພັດທະນາ, ສ່ອງແສງເຖີງຕົວຊີ້ວັດ ເນື້ອໃນການພັດທະນາຊົນນະບົດໃໝ່ ທີ່ເປັນການປະຕິວັດອັນດັບໜື່ງ ຕາມທິດ 3 ສ້າງ ເຂົ້າສູ່ລວງເລີກ ທີ່ມັດຕີ X ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ທົ່ວປະເທດ ກຳນົດໄວ້ ໃນທິດທາງພັດທະນາກະສິກຳ; ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ໄດ້ທົ່ວເຖີງ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດໃໝ່.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຈິ່ງມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ແລະ ບັນດາເນື້ອໃນດັ່ງກ່າວ ຈະໄດ້ເອົາເຂົ້າລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມລັດຖະບານເປີດກວ້າງປະຈຳເດືອນ 3/2018; ລາຍງານຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດໃນເດືອນ 4/2018; ທັງຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການດຳເນີນກອງປະຊຸມທ້າຍສະໄໝ X ຂອງພວກເຮົາ, ເປັນເນື້ອໃນ ທີ່ສຳຄັນ ຂອງການພັດທະນາຊົນນະບົດຮອບດ້ານ ຕາມຈິດໃຈໃໝ່ ຊື່ງເນັ້ນເຖີງຄຸນນະພາບຊິວິດ ຂອງຊົນນະບົດ ແລະ ຊິວິດຊົນນະບົດ ເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການດຳເນີນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ 3 ຂັ້ນຂອງທ້ອງຖິ່ນ ໃນປີ 2018 ເປັນຕົ້ນໄປ. ພິເສດໃນຕອນບ່າຍ ຂອງວັນທີ 7 ມີນາ 2018 ພວກເຮົາຍັງໄດ້ຮັບຟັງການໂອ້ລົມ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳກອງປະຊຸມ ຈາກ ທ່ານ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

ຕໍ່ກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວ ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ແທນກອງປະຊຸມ ເບີ່ງບັນຫາໃຫ້ມີລັກສະນະຄົບຖ້ວນ; ແທດເໝາະກັບຕົວຈິງ, ຖືກປະເດັນ, ເບີ່ງບັນຫາ ໃນສາຍກ່ຽວພັນ ລະຫວ່າງ ກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ບົນພື້ນຖານການປ່ຽນແປງຄວາມຮັບຮູ້ເກົ່າ ໄປສູ້ການປ່ຽນຈິນຕະນະການໃນການຄິດ, ໃນການວາງແຜນ ແລະ ວິທີປະຕິບັດ; ເບີ່ງບັນຫາຕິລາຄາ ສິ່ງທ້າທ້າຍ ຂອງວຽກງານກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ທີ່ພວກເຮົາກຳລັງປະເຊີນ ແລະ ຈະປະເຊີນໃນຕໍ່ໜ້າ; ຫັນເປັນໂຄງການຜະລິດເປັນສີນຄ້າ ແລະ ໂຄງການຄໍ້າປະກັນສະ ບຽງອາຫານໄປສູ້ວຽກງານເປັນການລະອຽດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຜະລິດເຂົ້າ, ພືດຜັກ, ກາເຟ, ສາລີແຂງ, ມັນຕົ້ນ, ກ້ວຍ, ໝູ, ປາ, ງົວ ແລະ ອື່ນໆ. ເຊີ່ງໄດ້ກຳນົດພື້ນທີ່ຈຸດສຸມ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ການຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນການຜະລິດ, ເພີ່ມສະມັດຕະພາບ ຂອງຜົນຜະລິດພືດກະສິກຳ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າ ກະສິກຳສະອາດ ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບຕະຫຼາດພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.