DOA

ປູກຝັງທັນສະໄໝ ສະອາດ ປອດໄພ ໃສ່ໃຈຄຸນນະພາບ ໜັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ ເປັນສິນຄ້າ

ການສະໜອງຝຸ່ນຊີວະພາບ ໃຫ້ແກ່ການຜະລິດກະສິກຳສະອາດ

ເພື່ອເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຜະລິດພືດເປັນສິນຄ້າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຜະລິດກະສິກຳສະອາດ ເຊັ່ນ: ກະສິກຳອິນຊີ ແລະ ກະສິກຳທີ່ດີ ໃຫ້ໄດ້ທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ຕາມມາດຕະຖານ ທີ່ມີການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ; ດັ່ງນັ້ນ, ກົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ບໍລິສັດ Hunan Jinye Zhongwang ເຕັກໂນໂລຊີ ຈຳກັດ ແລະ ບໍລິສັດຊວນເຢ (ລາວ) ຈຳກັດ ຈິ່ງໄດ້ຮ່ວມມື ໃນການສ້າງໂຮງງານຕົວແບບສາທິດຜະລິດຝຸ່ນຊີວະພາບ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເພື່ອສະໜອງປັດໄຈການຜະລິດທີ່ຈຳເປັນ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນຝຸ່ນຊີວະພາບ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາກະສິກຳສະອາດ ເປັນວຽກງານບູລິມະສິດຂອງກົມປູກຝັງ ກໍ່ຄື ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍກຳລັງມີການພັດທະນາດ້ານມາດຕະຖານ ໃຫ້ເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກຳນົດຫຼັກການເບື້ອງຕົ້ນຂອງການຮ່ວມມື ຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການສ້າງໂຮງງານຕົວແບບສາທິດຜະລິດ ຝຸ່ນຊີວະພາບ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ສຳເລັດຕາມວັດຖຸປະສົງ, ແນ່ໃສການສະໜອງປັດໄຈການຜະລິດ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນຝຸ່ນຊີວະພາບ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາກະສິກຳສະອາດ ໃຫ້ເປັນສິນຄ້າຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານ, ຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ສຳລັບ ລາຍລະອຽດຂອງການຮ່ວມມືໃນການສ້າງໂຮງງານຕົວແບບສາທິດຜະລິດຝຸ່ນຊີວະພາບ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາກະສິກຳສະອາດ ໃຫ້ເປັນສິນຄ້າລາຍຂື້ນ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານ, ຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ສຳລັບ ລາຍລະອຽດຂອງການຮ່ວມມືໃນການສ້າງໂຮງງານຕົວແບບສາທິດຜະລິດຝຸ່ນຊີວະພາບ ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນທັງ 3 ຝ່າຍ ຈະໄດ້ປຶກສາຫາລື, ສຶກສາສຳຫຼວດເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ສ້າງເປັນໂຄງການສະເພາະ.

 

 

ຕາງໜ້າກົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ແມ່ນທ່ານ ວິໄລສຸກ ເຄນນະວົງ, ຫົວໜ້າກົມປູກຝັງ ເປັນຜູ້ລົງນາມ ແລະ ຕາງໜ້າບໍລິສັດ Hunan Jinye Zhongwang ເຕັກໂນໂລຊີ ຈຳກັດ ໂດຍແມ່ນ ທ່ານ HUANG JIAN ຮອງປະທານ ຂອງ ບໍລິສັດ Hunan Jinye Zhongwang ເຕັກໂນໂລຊີ ຈຳກັດ ແລະ ຕາງໜ້າ ບໍລິສັດ ຊວນເຢ (ລາວ) ຈຳກັດ ໂດຍ ແມ່ນ ທ່ານ  Xu Guowu ປະທານ ຂອງ ບໍລິສັດ ຊວນເຢ (ລາວ) ຈຳກັດ ເປັນຜູ້ລົງນາມ ແລະ ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພະຍານໃນພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄັ້ງນີ້ ໂດຍແມ່ນ ພະນະທ່ານ ດຣ ບຸນຂວາງ ຄຳບຸນເຮືອງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນວັນທີ 21 ມີນາ 2018.

ສຳລັບ ກົມປູກຝັງ ແລະ ບໍລິສັດຊວນເຢ (ລາວ) ຈຳກັດ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມມືກັນມາເປັນເວລາ 4 ປີ ກ່ວາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການສົ່ງອອກເຂົ້າຈາກ ສປປ ລາວ ໄປຍັງ ສປ ຈີນ ແລະ ເຫັນວ່າ ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ດີນຳກັນຕະຫຼອດມາ.

 

 

 

ສຳລັບ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກະລຸນາຕິດຕໍ່:

ທ້າວ ສະຫຼອງໄຊ ລາດສະບຸດ, ກົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ໂທ: 020 2304 3393

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it