DOA

ປູກຝັງທັນສະໄໝ ສະອາດ ປອດໄພ ໃສ່ໃຈຄຸນນະພາບ ໜັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ ເປັນສິນຄ້າ

ພັດທະນາວຽກງານການສົ່ງອອກໝາກຖົ່ວດິນໄປໄທ

ໃນວັນທີ 18.2.2018 ຄະນະກົມປູກຝັງນຳພາໂດຍ ທ່ານ ປອ ສຸລາພອນ ອິນທະວົງ ພ້ອມດ້ວຍ ວິຊາການຈາກກົມປູກຝັງ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຈາກຂະແໜງປູກຝັງແຂວງ ຈຳນວນທັງໝົດ 25 ທ່ານ ໄດ້ລົງຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການສຸຂານາໄມພືດ ສຳລັບການກວດກາ, ຢັ້ງຢືນ ໃນການສົ່ງອອກ ໝາກຖົ່ວດິນໄປປະເທດໄທ ທີ່ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ ຈຳປາສັກ.

ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ, ຜູ້ປະກອບການສົ່ງອອກ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກັກກັນພືດ ຈາກແຂວງສາລະວັນ, ເຊກອງ, ຈຳປາສັກ ແລະ ອັດຕະປື ຈຳນວນທັ້ງໝົດ 25 ຄົນ ໃຫ້ສາມາດປະຕິບັດມາດ ຕະການໃນການສົ່ງອອກ ໝາກຖົ່ວດິນ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ ສານອານຟາທອກຊິນຂອງປະເທດໄທ ແລະ ຕາມມາດຕະຖານ ອາຫານ ແລະ ສີນຄ້າການ

ກະເສດແຫ່ງປະເທດໄທ 4702. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນການກຽມຄວາມພ້ອມໃນຄັ້ງນີ້ ເປັນການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການສົ່ງອອກ ຖົ່ວດິນໄປປະເທດໄທ ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະສາມາດສົ່ງອອກ ໃຫ້ໄດ້ທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ.

ຕອນທ້າຍກອງປະຊຸມ ທ່ານປະທານ ໄດ້ເນັ້ນວ່າ ຫຼັງຈາກຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແລ້ວ ຊາວກະສິກອນ, ຜູ້ປະກອບການສົ່ງອອກ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກັກກັນພືດ ສາມາດກວດສອບ ແລະ ຢັ້ງຢືນ ປະລິມານສານ ອານຟາ ທອກຊິນໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ໃນອານາຄົດກົມປູກຝັງ ຈະຂະຫຍາຍໃຫ້ບັນດາແຂວງ ພາກເໜືອໃຫ້ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນການກວດສອບ ແລະ ຢັ້ງຢືນ ການສົ່ງອອກໝາກຖົ່ວດິນ ໃຫ້ໄດ້ໃນ ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.