DOA

ປູກຝັງທັນສະໄໝ ສະອາດ ປອດໄພ ໃສ່ໃຈຄຸນນະພາບ ໜັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ ເປັນສິນຄ້າ

ວິຊາການ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກັກກັນພືດ ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້

ປະຈຸບັນ ສປປ ລາວ ມີການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພືດ ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂື້ນ ໃນນັ້ນ, ຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ ເປັນຜະລິດຕະພັນໜຶ່ງ ທີ່ສຳຄັນທີ່ມີການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ປົກປ້ອງ ແລະ ສະກັດກັ້ນສັດຕູພືດ ທີ່ຈະສາມາດມີເຊື້ອຕິດແປດມານຳຜະລິດ ຕະພັນດັ່ງກ່າວ.

ຕໍ່ກັບບັນຫານັ້ນ, ກົມປູກຝັງໄດ້ຮ່ວມມືກັບ ອົງການ ACIAR ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການກວດກາ ຜະລິດຕະພັນ ປ່າໄມ້ຂື້ນໃນວັນທີ 09/03/2018 ພາຍໄຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ ສຸລາພອນ ອິນທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມປູກຝັງ, ເຊິ່ງເປັນການຝຶກອົບຮົມ ຄັ້ງນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການພັດທະນາ ການກວດກາສັດຕູພືດ ສຳລັບຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ ໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ, ດ້ານ

ມາດຕະການສຸຂານາໄມ ພືດ ໂດຍສະເພາະການກວດກາ ແມງໄມ້ປະເພດພວກມອດ, ດ້ວງເຈາະໄມ້ ແລະ ປວກ ທີ່ສາມາດຕິດແປດມາກັບ ຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້, ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂື້ນທີ່ ສູນປ້ອງກັນພືດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 30 ທ່ານ ໂດຍແມ່ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ກັກກັນພືດຈາກ 06 ແຂວງເປົ້າໝາຍເຊັ່ນ: ແຂວງນະຄອນຫຼວງ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຈຳປາສັກ, ຊຽງຂວາງ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ ຫຼວງນ້ຳທາ.

 

ຫຼັງຈາກຝຶກອົບຮົມແລ້ວ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກັກກັນພືດປະຈຳດ່ານສາກົນ ສາມາດກວດກາ ສັດຕູພືດຜະລິດ ຕະພັນປ່າໄມ້ ແລະ ກົມປູກຝັງມີແຜນໃນການຈັດຝຶກອົບຮົມເພີ່ມຕື່ມ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.