DOA

ປູກຝັງທັນສະໄໝ ສະອາດ ປອດໄພ ໃສ່ໃຈຄຸນນະພາບ ໜັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ ເປັນສິນຄ້າ

ການລົງເຜີຍແຜ່ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງເຕັກນິກວິຊາການດ້ານການປູກພືດ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂ ການສົ່ງອອກພືດ ເພື່ອເປັນສິນຄ້າ ສົ່ງອອກໄປ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ແຂວງ ຫົວພັນ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14-15 ມີນາ 2018 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ຄະນະທີມງານກົມປູກຝັງ ​ເຊິ່ງນໍາພາໂດຍ ທ່ານ ຈັນທາ ທິບພະວົງພັນ ຮອງຫົວໜ້າກົມປູກຝັງ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການ​ຈາກພະແນກຄຸ້ມຄອງການປູກຝັງ ໄດ້ ກອງຈັດ​ປະຊຸມສຳມະນາ ກ່ຽວກັບ ​ການຄຸ້ມຄອງເຕັກນິກວິຊາການດ້ານປູກຝັງ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຈົດທະບຽນພື້ນທີ່ປູກ ແລະ ສະຖານທີ່ຫຸ້ມຫໍ່ຜະລິດຕະພັນພືດ ເພື່ອສົ່ງອອກ ຕ່າງປະເທດ ຮ່ວມກັບຂະແໜງປູກຝັງ  ຢູ່​ທີ່ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ ຫົວພັນ. ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 31 ທ່ານ, ຍິງ 11 ທ່ານ ທີ່ມາຈາກຫ້ອງການກະສິກຳເມືອງ, ແຂວງ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ.

ໃນທີ່ປະຊຸມ ທ່ານ ຈັນທາ ທິບພະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມປູກຝັງ ໄດ້ກ່າວເຖິງສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ການ​ຜະລິດ​ພືດ​ເປັນ​ສິນຄ້າ ແລະ ການຜັນຂະຫຍາຍບັນດານິຕິກໍາທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານການປູກຝັງ ລົງສູ່ເຂດພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍການຜະລິດພືດເປັນສິນຄ້າເພື່ອສົ່ງອອກ. ຈາກນັ້ນ ທ່ານ ສີວຽງຊຳ ແພງພົມມາ ຫົວໜ້າຂະແໜງປູກຝັງແຂວງກໍ່ໄດ້ລາຍງານສະພາບ ການຜະລິດພືດເປັນສິນຄ້າ ພາຍໃນແຂວງຫົວພັນໃນໄລຍະຜ່ານມາຕໍ່ທີ່ປະຊຸມ ໂດຍທ່ານໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງສະພາບການລົງທຶນໃສ່ວຽກງານການປູກຝັງພາຍໃນແຂວງ ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງກ້ວາງຂວາງເປັນຕົ້ນ: ການປູກສາລີ, ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ, ໝາກເດື່ອຍ, ຂີງ, ຖົ່ວເຫຼືອງ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ. ພ້ອມນັ້ນຄະນະທີມງານໄດ້ນໍາສະເໜີຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງການດໍາເນີນກິດຈະການດ້ານການປູກຝັງ, ວຽກງານການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ການ​ຈົດ​ທະບຽນພື້ນ​ທີ່​ປູກ ​ແລະ ສະຖານ​ທີ່​ຫຸ້ມຫໍ່ຜະລິດ​ຕະພັນ​ພືດ ​ເພື່ອ​ສົ່ງ​ອອກ​ໄປຕ່າງປະເທດ, ວຽກງານລະບົບການກວດກາ ອອກຢັ້ງຢຶນຄຸນນະພາບເມັດພັນເຂົ້າ ແລະ ກວດກາ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ ໃຫ້ນັກສຳມະນາກອນ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຕໍ່ວຽກງານ ການລົງທືນດ້ານການປູກຝັງ, ເຊິ່ງໄລຍະຜ່ານມາ ຜູ້ປະກອບການເຮັດທຸລະກິດການປູກຝັງໄປຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຕົນເອງ ແລະ ຊື້-ຂາຍ ແບບຕະຫຼາດທົ່ວໄປ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຂັ້ນຕອນ. ກອງປະຊຸມໄດ້ແລກປ່ຽນ ບົດຮຽນດ້ານການລົງທືຶນ ການປູກຝັງຢ່າງມີບັນຍາກາດຟົດຟື້ນ ແລະ ເຫັນໄດ້ຂັ້ນຕອນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກ ຕ່າງປະເທດຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ສະນັ້ນ, ເພື່ອໃຫ້ເຫັນໄດ້ ໃນຂະບວນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ຄະນະຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ລົງເບິ່ງພື້ນທີ່ ຂອງຄອບຄົວຕົວແບບ ທີ່ໄດ້ປູກ  ໝາກກ້ຽງ ຈຳນວນ  2 ເຮັກຕາ ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ 60-70 ລ້ານ ກີບຕໍ່ປີ (ຂາຍເບ້ຍໝາກກ້ຽງ 8,000 ກີບຕໍ່ເບ້ຍ, ຜົນຜະລິດ 1 ກິໂລກຼາມ ຕໍ່ 12,000 ກີບ ແລະ ຄ່າທ່ຽວຊົມຄົນລະ 5,000 ກີບ ຕໍ່ຄັ້ງ) ຈາກການສຳພາດຕົວຈິງ ທາງການນຳຂອງກົມປູກຝັງ ໄດ້ອະທິບາຍດ້ານເຕັກນິກ ການປູກໝາກກ້ຽງ, ການບົວລະບັດຮັກສາ, ການໃຊ້ຝຸ່ນໃຫ້ຖືກວິທີ, ການປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດສັດຕູພືດ ພ້ອມທັງນຳໃຊ້ກົນຈັກເຂົ້າຊ່ວຍໃຫ້ໄດ້ຜົນຜະລິດເພີ່ມຂື້ນ ຈາກ 5 ໂຕນ ໃນປະຈຸບັນມາເປັນ 8-10 ໂຕນ ຕໍ່ເຮັກຕາ