DOA

ປູກຝັງທັນສະໄໝ ສະອາດ ປອດໄພ ໃສ່ໃຈຄຸນນະພາບ ໜັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ ເປັນສິນຄ້າ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ກັກກັນພືດ ແຂວງຫົວພັນໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ການກວດກາສັດຕູພືດ ກ່ອນນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພືດ

ແຂວງຫົວພັນເປັນແຂວງໜຶ່ງທີ່ມີທ່າແຮງໃນການສົ່ງອອກ ແລະ ແລກປ່ຽນຄ້າຂາຍສີນຄ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໂດຍສະເພາະການສົ່ງອອກ ພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພືດ ເຊັ່ນ ເຂົ້າ, ສາລີ, ໝາກເດືອຍ, ຂີງ ເປັນຕົ້ນ ໄປ ຍັງ ສສ ຫວຽດນາມ. ໃນຂະນະດຽວກັນ ກ່ອນການນຳເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ ແລະ ສົ່ງຜ່ານ ພືດດັ່ງກ່າວ ມີຄວາມຈຳເປັນໃນການ ປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດຂອງບຸກຄະລາກອນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສຸຂານາ ໄມພືດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມ ມາດຕະຖານສາກົນດ້ານມາດຕະການສຸຂານາໄມພືດ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 10-12 ເມສາ 2018 ກົມປູກຝັງ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມ ການກວດກາ ສັດຕູພືດ ກ່ອນການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພືດ ທີ່ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຫົວພັນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ ສຸລາພອນ ອິນທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມປູກຝັງ ແລະ ຄະນະທີມງານ ຄູຝຶກວິຊາການຈາກພະແນກກັກກັນພືດ ຮ່ວມກັບ ທ່ານ ສີວຽງຊຳ ແພງພົມມາ ຫົວໜ້າຂະແໜງປູກຝັງແຂວງ ຫົວພັນ ມີພະນັກງານ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກັກກັນພືດ ເຂົາຮ່ວມ ຈຳນວນ 35 ທ່ານ.

ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແລ້ວ ພະນັກງານ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກັກກັນພືດ ສາມາດກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນສັດຕູພືດ ກ່ອນການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພືດ ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ ທີ່ວາງໄວ້ ໂດຍສະເພາະ ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ດ້ານມາດຕະການສຸຂານາໄມພືດ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ ປະເທດຄູ່ຄ້າ. ຕອນທ້າຍຂອງການຝຶກອົບຮົມທ່ານປະທານໄດ້ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳຕໍ່ວຽກງານກັກກັນພືດໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ແມ່ນໃຫ້ຈັດການ ວິໄຈສານ ຜິດຕົກຄ້າງພ້ອມກັບການກວດກາສັດຕູພືດອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງ ມີປະສິດ ທິຜົນ.