DOA

ປູກຝັງທັນສະໄໝ ສະອາດ ປອດໄພ ໃສ່ໃຈຄຸນນະພາບ ໜັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ ເປັນສິນຄ້າ

ລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກັກກັນພືດທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານສາກົນດ້ານມາດຕະການສຸຂານາໄມພືດ ຂອງ ສປປ ລາວ ກໍ່ຄື ແຂວງຊຽງຂວາງ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດສູງ ແລະ ໃນການກ່ອນການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ແລະ ສົ່ງຜ່ານ ພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພືດ ທ່ານ ປອ ສຸລາພອນ ອິນທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມປູກຝັງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະທີມງານວິຊາການ ດ້ານການກັກກັນພືດ ລົງສົມທົບກັບ ຂະແໜງປູກຝັງແຂວງຊຽງຂວາງ ເພື່ອຊຸກຍູ້ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມາດຕະຖານສາກົນດ້ານມາດຕະການສຸຂານາໄມພືດສຳລັບການອຳນວຍຄວາມສະດວກ ທາງດ້ານການນຳເຂົ້າ ສົ່ງອອກ ພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພືດ ໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດ ຕະຖານສາກົນ ດ້ານມາດຕະການສຸຂານາໄມພືດ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.

ຈາກການລົງໄກ້ຊິດຕິດແທດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການກັກກັນພືດ ທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງໄດ້ຮັບຜົນ ສຳເລັດຕາມຄາດໝາຍ ໂດຍໄດ້ມີທິດຊີ້ນຳໃນການກວດກາຢັ້ງຢືນສຸຂານາໄມພືດ ກ່ອນການສົ່ງອອກທຸກຄັ້ງເພື່ອ ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ປະເທດຄູ່ຄ້າ. ຕອນທ້າຍກອງປະຊຸມທ່ານປະທານໄດ້ເນັ້ນວ່າ ໃຫ້ຂະແໜງປູກຝັງຝຶກອົບຮົມ ດ້ານພາສາອັງກິດຕື່ມໃນການນຳໄຊ້ໂປແກມອອກໃບຢັ້ງຢືນສຸຂານາໄມພືດ (NPD), ເກັບກຳບັນດາຫົວໜ່ວຍ ທຸລະກິດນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກພາຍໃນ ແຂວງຂອງຕົນເພື່ອເຊື່ອມຊຶມ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ ແລະ ກັກກັນພືດ ແລະ ສາມາດຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.