DOA

ປູກຝັງທັນສະໄໝ ສະອາດ ປອດໄພ ໃສ່ໃຈຄຸນນະພາບ ໜັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ ເປັນສິນຄ້າ

ກົມປູກຝັງຄັບເຄື່ອນນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ ແລະ ການກັກກັນພືດ

ບົນພື້ນຖານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາກະສະກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຢ່າງມີຈຸດສຸມ, ມີມາດຕະການລະອຽດ ຊຶ່ງໄດ້ອີງໃສ່ແຜນພັດທະນາກະສິກຳແບບຍືນຍົງ ແລະ ຜະລິດເປັນສີນຄ້າ. ກົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ສ້າງນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ ຂັ້ນກະຊວງພາຍໄຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປ້ອງກັນ ແລະ ການກັກກັນພືດ;ໃນວັນທີ 30 ເມສາ 2018 ກົມປູກຝັງໄດ້ສຳເລັດຮ່າງ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ບັນຊີ ພືດຄວບຄຸມ ທີ່ຕ້ອງ ປະເມີນຄວາມສ່ຽງສັດຕູພືດ ກ່ອນນຳເຂົ້າມາຍັງ ສປປ ລາວ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານວິໄລສຸກ ເຄນນະວົງ ຫົວໜ້າກົມປູກຝັງ

ແລະ ພະນັກງານວິຊາການອ້ອມຂ້າງກົມປູກຝັງຈຳນວນ 25 ຄົນ ກອງປະຊຸມ ວິຊາການຄັ້ງນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຜ່ານ ຮ່າງຄັ້ງທີ່ 1 ເຊິ່ງໃນນິຕິກຳສະບັບນີ້ໄດ້ມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນ ໃນການປົກປ້ອງ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ສັດຕູພືດ ບໍ່ໃຫ້ມາແພ່ລະບາດພາຍໃນປະເທດ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ໄປແພ່ລະບາດ ສູ່ປະເທດອື່ນ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມື ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງ ພະນັກງານວິຊາການ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ກັກກັນພືດ ໃຫ້ສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີ່ ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ບົນພື້ນຖານການສອດດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ;ຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ ທ່ານປະທານໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ນັກວິຊາການສຸມສະຕິປັນຍາໃນການປັບປຸງ ເນື້ອໃນ ຮ່າງ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນ ສາມເດືອນຕໍ່ໜ້າ ແລະ ກ່ອນລົງລາຍເຊັນຕ້ອງໄດ້ລົງທາບທາມ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.