DOA

ປູກຝັງທັນສະໄໝ ສະອາດ ປອດໄພ ໃສ່ໃຈຄຸນນະພາບ ໜັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ ເປັນສິນຄ້າ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືເນື້ອໃນ ການກະກຽມເຮັດບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສ້າງຄວາມເຊື່ອມໂຍງ ເພື່ອຂະຫຍາຍ ເຄືອຂ່າຍກະສິກໍາ (CLEAN Project)

ໃນວັນທີ 19/06/2018 ຜ່ານມາ, ກົມປູກຝັງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ກະກຽມເນື້ອໃນການກະກຽມເຮັດບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການສ້າງຄວາມເຊື່ອມໂຍງ ເພື່ອຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍກະສິກໍາ (Creating Linkages for Expanded Agriculture Network “CLEAN”), ພາຍ​ໃຕ້​ເປັນ​ປະທານ​ ຂອງ​ ທ່ານ ບຸນຈັນ ກົມບຸນຍະສິດ ຮອງ​ຫົວໜ້າ​ກົມ​ປູກຝັງ, ມີບັນດາ ຫົວໜ້າຫ້ອງການປົກຄອງແຂວງ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການປົກຄອງແຂວງ, ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກ, ຮອງ​ພະ​ແນ​ກພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງພະແນກ

ພົວພັນການຕ່າງປະເທດ, ຮອງພະແນກຮ່ວມມືສາກົນ, ກົມແຜນການ ແລະ ການເງີນ, ຫົວໜ້າຂະແໜງປູກຝັງ ແລະ ຮອງຂະ ແໜງປູກຝັງ ຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ, ອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ(VFI) ​ແລະ ພ້ອມທັງວິຊາການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ ຈໍານວນ 16 ທ່ານ.

 

ພາຍຫຼັງ ປະທານ ໄດ້ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມ ແລ້ວສະະເໜີໃຫ້ ທ່ານ ຫົງທອງ ສິລິວັດ ຫົວໜ້າແຜນງານ ອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ(VFI), ຂື້ນສະເໜີລາຍງານສະພາບຄວາມເປັນມາ, ຈຸດປະສົງ, ເປົ້າໝາຍ, ບັນດາກິດຈະກໍາ ແລະ ຄາດຄະ ເນຜົນໄດ້ຮັບ ຈາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ຈາກນັ້ນ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນໃສ່ເນື້ອໃນຂອງໂຄງການ ໂດຍສະເພາະ ກໍານົດພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍ ຂອງໂຄງການ, ການກໍານົດພື້ນທິີ່ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດພືດເປັນສິນຄ້າ, ການກໍານົດກຸ່ມຊາວກະສິກອນ ແລະ ຂອດການປະສານງານໂຄງການ ຈາກຂັ້ນສູນກາງ ຮອດທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ມີຄວາມກົມກຽວ ແລະ ໂດຍລວມ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕ່າງໜ້າຈາກອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ ເຫັນວ່າໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ກັບແຜນການພັດທະນາ ແລະ ແຜນການຜະລິດເປັນສີນຄ້າ ຂອງແຂວງ ແລະ ເມືອງທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ແລະ ຕ້ອງການໃຫ້ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ເປັນຕົວແບບໃຫ້ແກ່ໂຄງການອື່ນ. ໂດຍສະເພາະ ການນໍາພາກຸ່ມຊາວກະສິກອນຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ປະກອບການສາມາດຜະລິດພືດເປັນສີນຄ້າ ຕາມມາດ ຕະຖານກະສິກໍາທີ່ດີ ຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາ ແລະ ຢືນຍົງຕໍ່ເນື່ອງໃນອານາຄົດ.