DOA

ປູກຝັງທັນສະໄໝ ສະອາດ ປອດໄພ ໃສ່ໃຈຄຸນນະພາບ ໜັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ ເປັນສິນຄ້າ

  • PDF

ຄູຝຶກ ວຽກງານ ການຜະລິດກະສີກຳທີດີ ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບ

 

ໃນວັນທີ 17 ມັງກອນ 2020 ຢູ່ທີຫ້ອງປະຊຸມໂຮງແຮມທະວີສຸກໄດ້ຈັດພິທີປິດຊຸດຝຶກອົບຮົມ ການສ້າງເປັນຄູຝຶກດ້ານກະສີກຳທີດີໃຫ້ແກ່ວິຊາການຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານງົບປະມານຈາກໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຊື່ອມໂຍງເພື່ອຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍກະສິກຳ (CLEAN Project),  ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ສົມຫວັງ ພັນທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມປູກຝັງ ແລະ ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ພູວົງ ບຸນຊູ ຫົວໜ້າພະແນກກະສີກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງວຽງຈັນ, ມີທ່ານ ອາເລັກ ຊັນເດຼ ເດຮັນ ຫົວໜ້າໂຄງການສ້າງຄວາມເຊື່ອມໂຍງ ຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍກະສິກຳ.

ພ້ອມນີ້ກໍ່ມີ ຜູ້ປະສານງານໂຄງການຈາກກົມປູກຝັງ, ທ່ານຮອງຫົວໜ້າສູນມາດຕະຖານກະສີກຳສະອາດ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານກະສີກຳຂອງໂຄງການ, ທີມງານຄູຝຶກຈາກສູນມາດຕະຖານກະສິກຳສະອາດ ແລະ ນັກສຳມະນາກອນທີ່ມາຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ. ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ດຳເນີນເປັນເວລາ 4 ວັນ ເຊີ່ງເລີ່ມມາແຕ່ 13-17 ມັງກອນ 2020 ບົດຮຽນທີ່ນຳມາຝຶກອົບຮົບໃນຄັ້ງນີ້ມີທັງໝົດ 8 ບົດຄື: ການພັດທະນາວຽກງານກະສີກຳສະອາດ, ຄວາມສ່ຽງປົນເປື້ອນໃນການຜະລິດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ຫຼັກການປະຕິບັດກະສີກຳທີ່ດີ, ການຄອບຄຸມການຜະລິດພາຍໃນສວນ, ການແນະນຳແບບຟ້ອມການບັນທຶກ, ວິທະຍາການຫຼັງການເກັບກ່ຽວ, ລະບຽບປະຕິບັດໃນເຮືອນຫຸ້ມຫໍຜົນຜະລິດ, ຄຸນນະພາບຫຼັງການເກັບກ່ຽວ ແລະ  ຈຸດປະສົງໃນການຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງແມ່ນເພື່ອສ້າງເປັນຄູຝຶກດ້ານກະສິກຳທີ່ດີໃຫ້ພະນັກງານແຂວງ ແລະ ເມືອງເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງຖຶກຕ້ອງກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມມາດຖານກະສິກຳທີ່ດີ. ເພຶ່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ນຳເອົາບົດຮຽນໃນຄັ້ງນີ້ໄປຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳໃຫ້ແກ່ກຸ່ມຊາວກະສິກອນ ເພຶ່ອເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນໄດ້ປະຕິບັດຖຶກຕາມຫຼັກການ ແລະ ມາດຕະຖານກະສິກຳທີ່ດີເພຶ່ອແນ່ໃສ່ຮັບປະກັນຜົນຜະລິດໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພ.

 

ເພື່ອເປັນການຢັ້ງຢືນໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ທາງໂຄງການຍັງໄດ້ມອບໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ແກ່ນັກສຳມະນາກອນ ໂດຍທ່ານປະທານຜັດປ່ຽນກັນຂຶ້ນມອບ.

ໃນຕອນທ້າຍພິທີທ່ານ ພູວົງ ບຸນຊູ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງວຽງຈັນໄດ້ໃຫ້ກຽດຂຶ້ນໂອລົມ ພ້ອມທັງກ່າວປິດພິທີຝຶກອົບຮົມຢ່າງເປັນທາງການ.