DOA

ປູກຝັງທັນສະໄໝ ສະອາດ ປອດໄພ ໃສ່ໃຈຄຸນນະພາບ ໜັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ ເປັນສິນຄ້າ

ຫາລືກະສິກຳສີຂຽວ ແລະຍືນຍົງ

ເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະປະສົບການໃນການສ້າງນະໂຍບາຍກະສິກໍາຍືນຍົງ ທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະເໝາະສົມໃນເຂດພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງໃນລະ ຫວ່າງວັນທີ 21-22 ມັງກອນ 2020 ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີກອງປະຊຸມພາກພື້ນກ່ຽວກັບກະສິກຳສີຂຽວ ແລະຍືນຍົງໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ລຽນ ທິແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດປະຈໍາລາວ ແລະຫົວໜ້າສະ ຖາບັນສິ່ງແວດລ້ອມສະຕ໋ອກໂຮມປະຈໍາອາຊີ, ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກໍາປູເຈຍ, ມຽນມາ, ໄທ, ຫວຽດນາມ, ມີອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຕ່າງໆເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ລຽນ ທິແກ້ວ  ກ່າວວ່າ: ລັດຖະບານລາວຮັບຮູ້ ແລະເຂົ້າໃຈດີວ່າການ ເຕີບໂຕສີຂຽວເປັນໂອກາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມຂອງປະເທດໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນຄົງຂະ ແໜງການກະສິກໍາແມ່ນໜຶ່ງໃນ 7 ບູລິມະສິດທີ່ມີບົດບາດສຳຄັນໃນຂະ ບວນການຈັດຕັ້ງເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ, ການແລກປ່ຽນເຕັກໂນໂລຊີ ແລະນະວັດຕະກໍາຕ່າງໆ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດເປັນສິ່ງທ້າທາຍ ແລະເປັນໂອກາດສຳລັບຂະ ແໜງກະສິກຳໃນການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ, ສານຄາບອນ ແລະຄວາມຈໍາເປັນໃນການປັບຕົວຂອງຊາວກະສິກອນຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວແຫ່ງຊາດ, ກອບຍຸດທະສາດກະສິກໍາສີຂຽວ ແລະຍືນຍົງກໍາລັງສ້າງຂຶ້ນໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ ແລະຍຸດທະສາດລະດັບຊາດທີ່ມີໃນປະຈຸບັນ, ພາກພື້ນ ແລະສາກົນລວມທັງຂະ ບວນການກະກຽມສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 9 ແລະຍຸດ ທະສາດການພັດທະນາກະສິກຳສໍາລັບ 2021-2025 ສະບັບປັບປຸງ.

ໃນປີຜ່ານມາລັດຖະບານລາວ ແລະຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ໂດຍສະເພາະອົງ ການອາຫານ ແລະການກະເສດ ແລະສະຖາບັນສິ່ງແວດລ້ອມສະຕ໋ອກໂຮມໄດ້ສະແດງເຈດຈໍານົງທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອສະໜັບສະໜູນກະສິກໍາສີຂຽວ ແລະຍືນຍົງ, ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍໃນການຜະລິດຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ ແລະອາຫານທີ່ປອດໄພ ແລະມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານໂພສະນາການ, ພ້ອມທັງສະໜັບສະໜູນການຮັກສາຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊີວະນາໆພັນນຳອີກ.

 

#ພາບ ແລະຂ່າວຈາກ: #ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ