DOA

ປູກຝັງທັນສະໄໝ ສະອາດ ປອດໄພ ໃສ່ໃຈຄຸນນະພາບ ໜັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ ເປັນສິນຄ້າ

ກົມປູກຝັງ ໄດ້ສ້າງນັກກວດກາມາດຕະຖານກະສິກຳທີ່ດີ ເພີ່ມຂື້້ນອິກ 22 ຄົນ

ໃນວັນທີ 6 ມີນາ 2020 ຢູ່ທີຫ້ອງປະຊຸມໂຮງແຮມທະວີສຸກໄດ້ຈັດພິທີປິດຊຸດຝຶກອົບຮົມ ນັກກວດກາມາດຕະຖານ ກະສິກຳທີດີໃຫ້ແກ່ວິຊາການຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ. ໂດຍພາຍໃຕ້ເປັນປະທານໂດຍ       ທ່ານ ສົມຫວັງ ພັນທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມປູກຝັງ, ພ້ອມນີ້ກໍ່ມີ ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຊື່ອມໂຍງ ເພື່ອຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍກະສິກຳ, ທ່ານຮອງຫົວໜ້າຫົວໜ້າພະແນກມາດຕະຖານ ຂອງກົມປູກຝັງ,ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານກະສີກຳຂອງໂຄງການ, ທີມງານຄູຝຶກຈາກພະແນກມາດຕະຖານ ແລະ ນັກສຳມະນາກອນທີ່ມາຈາກ 5 ແຂວງຄື: ແຂວງວຽງຈັນ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ແຂວງຈຳປາສັກ, ແຂວງສາລະວັນ ແລະ ແຂວງເຊກອງ ລວມທັງໝົດ 22 ທ່ານ.

ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນງົບປະມານຈາກໂຄງການ CLEAN ຫຼື ໂຄງການສ້າງຄວາມເຊື່ອມຍົງຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍກະສິກຳ. ການຝຶກອົບຮົມ ແມ່ນໄດ້ດຳເນີນມາເປັນເວລາ 5 ວັນເຊີ່ງເລີ່ມມາແຕ່ 2-6 ມີນາ 2020, ບົດຮຽນທີ່ນໍາມາຝຶກອົບຮົບ ຄັ້ງນີ້ມີ: ແນະນຳຫລັກສູດການຝຶກອົບຮົມ, ວິໄສທັດຍຸດທະສາດ-ສະພາບລວມການພັດທະນາກະສິກຳສະອາດ, ມາດຕະຖານກະສິກຳທີ່ດີ(GAP)ສຳລັບຄວາມປອດໄພຂອງຜົນຜະລິດ, ຄູ່ມືການບໍລິຫານຄຸນນະພາບຂອງການຢັ້ງຢືນກະສິກຳສະອາດ(QM)ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດງານໜ່ວຍງານຢັ້ງຢືນກະສິກຳສະອາດ(SOP), ເຕັກນິກການກວດກາ.   ຝຶກພາກທິດສະດີມີ: ລາຍການ ການກວດກາກະສິກຳທີດີ, ລາຍການ ການກວດກາແບ່ງກຸ່ມ, ລະບົບຄອບຄຸມພາຍໃນ, ແບບຟອມສະໝັກ ແລະ ການທົບທວນເອກະສານສະໜັກກະສິກຳທີ່ດີ, ການລາຍງານການກວດກາແບບດ່ຽວ-ແບບກຸ່ມ ສຳລັບກະສິກຳທີ່ດີ, ແບ່ງກຸ່ມແລະວາງແຜນກວດກາ, ຂຽນບົດລາຍງານຜົນກວດກາ, ບົດສອບເສັງແລະຫລັງຝຶກອົບຮົມ.  ແລະ ຈຸດປະສົງໃນການຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງແມ່ນເພື່ອສ້າງໃຫ້ເປັນ ນັກກວດກາມາດຕະຖານ ກະສິກຳທີດີໃຫ້ພະນັກງານຂັ້ນແຂວງ ເຂົ້າໃຈຢ່າງຖຶກຕ້ອງກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການກວດກາຕາມມາດຖານກະສິກຳທີ່ດີ. ເພຶ່ອແນ່ໃສຮັບປະກັນຜົນກວດກາໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນດີ.

ເພື່ອເປັນການຢັ້ງຢືນໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ທາງໂຄງການໄດ້ມອບໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ແກ່ນັກສຳມະນາກອນ ໂດຍທ່ານ ສົມຫວັງ ພັນທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມປູກຝັງຂຶ້ນມອບ ພ້ອມທັງໃຫ້ກຽດຂຶ້ນໂອລົມ ພ້ອມທັງກ່າວປິດພິທີຝຶກອົບຮົມຢ່າງເປັນທາງການ.