DOA

ປູກຝັງທັນສະໄໝ ສະອາດ ປອດໄພ ໃສ່ໃຈຄຸນນະພາບ ໜັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ ເປັນສິນຄ້າ

  • PDF

ພາລະບົດບາດຂອງກົມປູກຝັງ

  • Friday, 09 March 2012 04:44
  • Last Updated Friday, 29 November 2019 10:56
  • Written by Administrator

 

ຂໍ້ຕົກລົງ
ຂອງລັດຖະມົນຕີ
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ

ກົມປູກຝັງ

 


-    ອີງຕາມ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ກະສິກຳ ສະບັບເລກທີ 01/98 ສພຊ, ລົງວັນທີ 10/10/1998.
-    ອີງຕາມ ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 148/ນຍ, ລົງວັນທີ 10/05/2007 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້.
-    ອີງຕາມ ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບປັບປຸງພາລະບົດບາດ ຂອງກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຄັ້ງວັນທີ 29/01/2009.
-    ອີງຕາມ ການເຫັນດີເປັນເອກະພາບຂອງຄະນະນຳ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຄັ້ງວັນທີ 13/03/2009.


ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ:


ໝວດທີ I

ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ 1. ຈຸດປະສົງ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ກຳນົດທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະກອບ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມປູກຝັງ ເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລະ ບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ ແນ່ໃສ່ປະກອບສ່ວນພັດທະນາກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີການຂະ ຫຍາຍ ຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ມາດຕາ 2. ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ
ກົມປູກຝັງ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ “ກປຝ” ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງ ສັງກັດໃນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະມົນຕີ ໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາວຽກງານປູກຝັງ, ກະສິກຳສະອາດ ແລະ ການປ້ອງກັນພືດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຜະລິດພືດ ນັບມື້ຍົກສະມັດຕະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບ ເພື່ອຄ້ຳປະກັນສະບຽງ ແລະ ກາຍເປັນສິນຄ້າ ທີ່ເປັນຂະບວນການຢ່າງກວ້າງ ຂວາງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ໝວດທີ II

ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ

ມາດຕາ 3:    ໜ້າທີ່
3.1    ຄົ້ນຄວ້າ, ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງລັດຖະບານໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໃຫ້ເປັນແຜນພັດທະນາດ້ານການປູກຝັງ ດ້ວຍການສ້າງ ແລະ ປະຕິບັດແຜນການ, ໂຄງການອັນລະອຽດ ແນໃສ່ຮັບປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ ເພື່ອສະໜອງພາຍໃນ ທັງປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງຄັງແຮເຂົ້າແຫ່ງຊາດ ແລະ ມີສ່ວນເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກຢ່າງໜັກແໜ້ນ;
3.2    ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງບັນດານິຕິກຳ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການປູກຝັງໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດ ນັບທັງຊາວກະສິກອນ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຜະລິດທຸລະກິດໃນຂົງເຂດການປູກຝັງ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້;
3.3    ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນປູກຝັງ, ອຸປະກອນ ແລະ ກົນຈັກສໍາລັບຮັບໃຊ້ວຽກງານປູກຝັງ ໃຫ້ຖືກ ຕ້ອງຕາມຫຼັກວິຊາການ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ;
3.4    ຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ ແລະ ກວດກາຄຸນນະພາບປັດໄຈການຜະລິດ, ພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພືດທີ່ນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການທີ່ລັດໄດ້ປະກາດໃຊ້;
3.5    ຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ ແລະ ພັດທະນາ ວຽກງານປ້ອງກັນພືດແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ເປັນລະບົບຢ່າງໜັກແໜ້ນ, ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບບັນດາປະເທດໄກ້ຄຽງ ແລະ ສາກົນ;
3.6    ພັດທະນາວຽກງານປ້ອງກັນພືດ, ດ່ານປ້ອງກັນພືດໃຫ້ເປັນລະບົບ ດ້ວຍການປັບປຸງວຽກຄຸ້ມຄອງການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພືດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານ ພາຍໃນປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ;
3.7    ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານປູກຝັງ ພ້ອມທັງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ຊຸກຍູ້ ຕິດຕາມວຽກງານປູກຝັງ ໃຫ້ລົງເຖິງບ້ານ ແລະ ກຸ່ມບ້ານ ຢ່າງເປັນລະບົບ;
3.8    ພົວພັນ, ຮ່ວມມືກັບພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຂອງລັດຖະມົນຕີ ເພື່ອຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານທຶນຮອນ, ເຕັກນິກ ວິຊາການທີ່ກ້າວໜ້າດ້ານການປູກຝັງ.
3.9    ສ້າງນັກວິຊາການສະເພາະດ້ານ ໃນຂົງເຂດວຽກງານປູກຝັງ ໃຫ້ມີຄຸນທາດການເມືອງໜັກແໜ້ນ, ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຊຳນິຊຳນານຕາມມາດຖານຕຳແໜ່ງງານທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້;
3.10    ສ້າງແຜນງົບປະມານປະຈຳປີພ້ອມທັງຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ກວດການ, ສະຫຼຸບ, ລາຍງານ ແລະ ປະເມີນຜົນໂຄງການຕ່າງໆ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການພັດທະນາດ້ານປູກຝັງ;
3.11    ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການຕົກລົງ ແລະ ມອບໝາຍຈາກຂັ້ນເທິງ.

ມາດຕາ 4:    ຂອບເຂດສິດ
4.1    ອອກຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳສັ່ງ, ຄຳແນະນຳ, ແຈ້ງການ ແລະ ກຳນົດໝາຍເຕັກນິກ ໃຫ້ຂະແໜງ ການສາຍຕັ້ງ ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ;
4.2    ນຳສະເໜີ ຕໍ່ລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບ ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ, ຕຳແໜ່ງງານ, ການປະກອບບຸກຄະລາກອນ, ສ້າງລະບຽບການພາຍໃນ ແລະ ປັບປຸງລະບອບແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງກົມ;
4.3    ນຳສະເໜີ ຕໍ່ລັດຖະມົນຕີ ໃນການແຕ່ງຕັ້ງ, ເລື່ອນຊັ້ນ, ເລື່ອນຂັ້ນ, ຍ້ອງຍໍ, ຊັບຊ້ອນ, ຍົກຍ້າຍໜ້າທີ່, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ພະນັກງານພາຍໃນກົມ;
4.4    ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບສົມບັດ, ພາຫະນະ ແລະ ງົບປະມານທີ່ຂຶ້ນກັບກົມ;
4.5    ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາຜູ້ປະກອບການນັບທັງຂອດການຜະລິດ ແລະ ປັດໃຈການຜະລິດ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆທີ່ປະກາດໃຊ້;
4.6    ເຊັນສັນຍາ ແລະ ບົດບັນທຶກການຮ່ວມມື ກັບອົງການຈັດຕັ້ງພາຍໃນ, ຕ່າງປະເທດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ຫົວໜ່ວຍເສດຖະກິດຕ່າງໆ ຕາມການເຫັນດີອະນຸມັດຂອງລັດຖະມົນຕີ;
4.7    ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ສຳມະນາຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມການມອບໝາຍຈາກລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້;
4.8    ໃຫ້ບໍລິການວິຊການ ແລະ ບໍລິການທີ່ປຶກສາ ເພື່ອຊຸກຍູ້ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ບົນພື້ນຖານລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ;
4.9    ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ບໍລິການ ແລະ ຜູ້ປະກອບການດ້ານປັດໄຈການຜະລິດ ແລະ ຜູ້ຜະລິດກະສິກຳສະອາດ ທີ່ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ປະກາດໃຊ້;
4.10    ປະຕິບັດສິດອື່ນໆ ຕາມການຕົກລົງ ແລະ ມອບໝາຍຈາກຂັ້ນເທິງ.

 

ໝວດທີ III

ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ

ມາດຕາ 5:    ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ
5.1    ກົມປູກຝັງ ປະກອບດ້ວຍຫົວໜ້າກົມ 1 ທ່ານ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕຳ  ແໜ່ງ ຈາກນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຕາມການສະເໜີ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ;
5.2    ກົມປູກຝັງ ປະກອບມີຮອງຫົວໜ້າກົມຈຳນວນໜຶ່ງ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງຈາກ ລັກຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕາມການສະ ເໜີຂອງກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ;
5.3    ກົມປູກຝັງ ຍັງປະກອບມີຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ, ສູນ, ຂະແໜງ, ໜ່ວຍງານ ແລະ ຫົວໜ້າຈຸງານ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງຈາກ ລັດຖະມົນຕີ ຕາມການສະເໜີຂອງຫົວໜ້າກົມ ແລະ ຢັ້ງຢືນຈາກກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ;
5.4    ແຕ່ລະພະແນກ ແລະ ສູນ ປະກອບດ້ວຍຂະແໜງ, ໜ່ວຍງານ, ຈຸງານ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຕາມການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານ ທີ່ຂັ້ນເທິງອະນຸມັດ.

ມາດຕາ 6:    ໂຄງປະກອບກົງຈັກ
ກົມປູກຝັງ ປະກອບດ້ວຍບັນດາພະແນກ ແລະ ສູນພັດທະນາວິຊາການ ດັ່ງນີ້:
1.    ພະແນກ ບໍລິຫານ;
2.    ພະແນກ ແຜນການ;
3.    ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງການປູກຝັງ;
4.    ພະແນກ ລະບຽບການ;
5.    ພະແນກ ກັກກັນພືດ;
6.    ພະແນກ ມາດຕະຖານ (Crop Standard Div);
7.    ສູນປ້ອງກັນພືດ;
8.    ສູນພັດທະນາກະສິກຳສະອາດ.
ນອກຈາກນີ້ຍັງມີ ຂະແໜງປູກຝັງທີ່ຂຶ້ນກັບພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າມໄມ້ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ໂຄງການຈຳນວນໜຶ່ງ ທີ່ເປັນສາຍຕັ້ງຂອງກົມຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ໝວດທີ IV

ແບບແຜນການເຮັດວຽກ

ມາດຕາ 7:    ກົມປູກຝັງ ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ດຳເນີນງານ ຕາມຫຼັກການລວມ ດັ່ງນີ້:
7.1    ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ນຳພາເປັນໝູ່ຄະນະ, ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ ສົມທົບກັບການປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ ຕາມລະບົບແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ບົນພື້ນຖານ ມີການແບ່ງງານກັນ ຢ່າງລະອຽດຈະແຈ້ງໃນໝູ່ຄະນະ, ພ້ອມທັງມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສິດໃນການຕັດສິນບັນຫາຂອບເຂດພາຍໃນຂອງແຕ່ລະຂັ້ນ;
7.2    ຫົວໜ້າກົມ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ຕໍ່ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ກ່ຽວກັບ ຜົນສຳເລັດ ແລະ ຂໍ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໜ້າທີ່ການເມືອງ ຂອງຕົນ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ ມີໜ້າທີ່ຊ່ວຍວຽກງານ ແລະ ລົງເລິກຮັບຜິດຊອບວຽກງານໃດໜຶ່ງ ຕາມການແບ່ງງານ ແລະ ການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ;
7.3    ຫົວໜ້າກົມ ເປັນຜູ້ລົງລາຍເຊັນຕໍ່ບັນດາເອກະສານທີ່ສຳຄັນ, ກໍລະນີຕິດຂັດ ຫຼື ໄປເຄື່ອນ ໄຫວວຽກງານທາງໄກ ຕ້ອງມອບສິດປະຈຳການຊົ່ວຄາວ ໃຫ້ຮອງຫົວໜ້າກົມຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງວ່າການແທນ, ໃນເມື່ອຫົວໜ້າກົມກັບຄືນມາປະຈຳການແລ້ວ ຜູ້ວ່າການຕ້ອງລາຍງານ ວຽກງານທີ່ຕົນເອງໄດ້ແກ້ໄຂ ແລະ ວຽກທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ ໃຫ້ຫົວໜ້າກົມຊາບ;
7.4    ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມປູກຝັງ ແມ່ນບົນພື້ນຖານແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ, ຫັນເອົາແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ກາຍເປັນແຜນການ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ ແລ້ວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ;
7.5     ບັນດາພະແນກການ, ສູນ, ຂະແໜງ ແລະ ໜ່ວຍງານທີ່ຂຶ້ນກັບກົມປູກຝັງ ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຈັດຕັ້ງ, ປຸກລະດົມ, ຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດແຜນການຂອງກົມ, ຂອງພະແນກ ແລະ ຂອງສູນຕົນວາງອອກໃຫ້ສຳເລັດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ;
7.6     ບັນດາເອກະສານ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານປູກຝັງ ທີ່ມາຈາກກົມກອງ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ໜ່ວຍງານອື່ນ ຖ້າກ່ຽວພັນກັບພາກສ່ວນໃດ ແມ່ນພາກສ່ວນນັ້ນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນເສຍກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງນຳສະເໜີຫາກົມ ຕາມລະບອບລະບຽບຂອງການບໍລິຫານເອກະສານທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງສະເໜີຂຶ້ນຫາລັດຖະມົນຕີພິຈາລະນາ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳ;
7.7    ພົວພັນ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບບັນດາກົມ, ຫ້ອງການ, ກອງ, ສະຖາບັນ, ພະແນກ ການ, ໂຮງຮຽນ, ສູນ, ຂະແໜງການສາຍຕັ້ງ ແລະ ໂຄງການອື່ນໆ ທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃຫ້ສຳເລັດ ຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້;
7.8    ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມ, ສ່ອງແສງລາຍງານປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ; ສະຫຼຸບສັງລວມສະພາບການຮອບດ້ານ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕາມເວລາທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

ໝວດທີ V

ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ 8:        ງົບປະມານ ແລະ ກາປະທັບ
ກົມປູກຝັງ ມີງົບປະມານ ແລະ ກາປະທັບ ເປັນຂອງຕົນເອງ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທາງລັດຖະການ.

ມາດຕາ 9:    ການຜັນຂະຫຍາຍ
ມອບໃຫ້ຫົວໜ້າກົມປູກຝັງ ເປັນຜູ້ກຳນົດກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ ແລະ ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງບັນດາພະແນກ, ສູນ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ຂຶ້ນກັບກົມ ພ້ອມທັງຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ໃຫ້ເປັນກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງຕົນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ມາດຕາ 10:    ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ກົມປູກຝັງ, ຫ້ອງການກະຊວງ, ບັນດາກົມ, ກອງ, ສະຖາບັນ, ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ໂຮງຮຽນ, ສູນ, ສະຖານີ ແລະ    ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ມາດຕາ10:    ຜົນສັກສິດ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດນຳໃຊ້ນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ໃຊ້ປ່ຽນແທນຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 1058/ກປ, ລົງວັນທີ 23/10/2007.

 

ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້