DOA

ປູກຝັງທັນສະໄໝ ສະອາດ ປອດໄພ ໃສ່ໃຈຄຸນນະພາບ ໜັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ ເປັນສິນຄ້າ

  • PDF

ພາລະບົດບາດ ຂອງພະແນກແຜນການ

  • Friday, 09 March 2012 07:17
  • Last Updated Friday, 09 March 2012 08:31
  • Written by Administrator

ຂໍ້ຕົກລົງ

ຂອງກົມປູກຝັງ

ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ

ພະແນກແຜນການ

-        ອີງຕາມ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າການ ກະຊວງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສະບັບເລກທີ 0264/ກປ, ລົງວັນທີ 16/03/2009, ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມປູກຝັງ.

-        ອີງຕາມ ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີ ຂອງຄະນະອະນຸກຳມະການປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ ຂອງກົມປູກຝັງ ສະບັບເລກທີ 0281/ກປຝ, ລົງວັນທີ 19/03/2009

-        ອີງຕາມ ການສະເໜີຂອງພະແນກ ບໍລິຫານ, ກົມປູກຝັງ.

ກົມປູກຝັງ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ

ໝວດທີ I

ບັນຢັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ 1. ຈຸດປະສົງ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ໄດ້ກຳນົດທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງ ປະກອບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງພະແນກແຜນການ ແນ່ໃສ່ຄຸ້ມຄອງ ວຽກງານແຜນການ, ງົບປະ ມານ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ດ້ານປູກຝັງ, ຕິດຕາມປະເມີນຜົນ ແລະ ວຽກງານຮ່ວມມືກັບຕ່າງ ປະເທດ ໃຫ້ເປັນລະບົບທີ່ເປັນເອກະພາບ ສອດຄ່ອງຕາມນະໂຍບາຍ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາ ຂະແໜງການປູກຝັງ ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

 

ມາດຕາ 2. ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ພະແນກແຜນການ ການຂຽນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ: “ກຜກ” ເປັນພະແນກການ ໜຶ່ງທີ່ສັງກັດ ໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ຂອງກົມປູກຝັງ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທີການ ໃຫ້ແກ່ຫົວໜ້າກົມປູກຝັງ ແລະ ເປັນໃຈກາງປະສານງານ ແຜນການ, ງົບປະມານ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ດ້ານປູກຝັງ ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ແລະ ວຽກງານຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ພ້ອມທັງຕິດຕາມບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານວຽກງານ ຂະແໜງ ການປູກຝັງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ບົນພື້ນຖານນະໂຍບາຍ ແລະ ທິດທາງພັດທະນາວຽກງານດ້ານປູກຝັງ.

 

ໝວດທີ II

ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ

ມາດຕາ 3. ໜ້າທີ່

3.1. ຄົ້ນຄວ້າ, ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂບບາຍຂອງພັກ-ລັດ ແລະ ຍຸດທະສາດການ ພັດ ທະນາຂະແໜງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ເປັນແຜນພັດທະນາ, ສ້າງເປັນແຜນການຜະລິດ ແລະ ໂຄງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ການປູກພືດຕ່າງໆ ເພື່ອຮັບປະກັນການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ແລະ ການຜະລິດພືດເປັນສີນຄ້າ.

3.2. ເກັບກຳ, ສັງລວມປຸງແຕ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ວິໄຈຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານການຜະລິດ ຂອງຂະແໜງການປູກຝັງ ຈາກທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໃຫ້ແກ່ຂັ້ນເທິງ ແລະ ສັງຄົມເປັນປົກກະຕິ.

3.3. ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານປູກຝັງ ພ້ອມທັງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ ວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຢ່າງເປັນລະບົບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

3.4. ສ້າງແຜນຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການໃຊ້ງົບປະມານ ນັບທັງທືນພາຍໃນ, ທືນຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ກູ້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດ ທີ່ກົມປູກຝັງຄຸ້ມຄອງໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.

3.5. ເປັນເຈົ້າການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັງປະຕິບັດ ແລະ ງົບປະມານ, ໂຄງການ, ງົບປະມານແຊກຄຸມ, ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ທືນກູ້ຢືມຈາກສາກົນຕ່າງໆ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການພັດທະນາ ຂະແໜງການປູກຝັງ.

3.6. ສັງລວມວຽກງານການພົວພັນ, ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ໃນການຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອດ່ານທືນຮອນ, ເຕັກນິກວິຊາການ ທີ່ກ້າວໜ້າເພື່ອການພັດທະນາ ຂະແໜງປູກຝັງ ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີ ຂອງຫົວໜ້າກົມປູກຝັງ.

3.7. ປະຕິບັດວຍກງານອື່ນໆຕາມການຕົກລົງ ແລະ ການມອບໝາຍຈາກ ຫົວໜ້າກົມປູກຝັງ.

 

ມາດຕາ 4. ຂອບເຂດສິດ

4.1. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນ ຕໍ່ຮ່າວແຜນການຂອງກົມ ແລະ ບັນດາພະແນກ, ສູນ ຕ່າງໆ ອ້ອມຂ້າງກົມ ແລະ ຂະແໜງການປູກ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

4.2. ສ້າງ ແລະ ສັງລວມງົບປະມານ ແລະ ສະເໜີການສະໜັບສະໜູນ ຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາກ ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ຂະແໜງການການປູກຝັງ.

4.3. ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ການກວດກາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ງົບປະມານຂອງກົມປູກຝັງເພື່ອໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມ ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ຫຼັກການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານແຫ່ງລັດ.

4.4. ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ສ້າງແຜນປັບປຸງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານການປູກຝັງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

4.5. ແລກປ່ຽນ, ເຜີຍແຜ່, ສະໜອງ ແລະ ບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານປູກຝັງ ບົນພື້ນຖານລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.

4.6. ປະສານສົມທົບກັບການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພາກລັດ ແລະ ພາກເສດຖະກິດ ໃນລະດບັບສູນການ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖີ່ນ, ເພືອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານແຜນການ, ງົບປະມານ, ວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ວຽກງານສະຖິຕິ ແລະ ວຽກງານຮ່ວມມືທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງ ການປູກຝັງ.

4.7. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງ, ປັບປຸງ ຫຼື ຍຸກເລີກກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ຕຳແໜ່ງງານ, ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ ແລະ ປັບປຸງລະບົບແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ໃນຂັ້ນການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ.

4.8. ນຳສະເໜີຫົວໜ້າກົມປູກຝັງ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານ ພາຍໃນພະແນກແຜນ ການ ໃນການແຕ່ງຕັ້ງ, ເລື່ອນຊັ້ນ, ຍ້ອງຍໍ, ສັບຊ້ອນ, ຍົກຍ້າຍໜ້າທີ່ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນ.

4.9. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບສົມບັດ ວັດຖຸສິ່ງຂອງ, ພາຫະນະ ແລະ ງົບປະມານພາຍໃນພະແນກ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຫົວໜ້າ ກົມປູກຝັງ.

4.10. ຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມ, ການສຳມະນາ ແລະ ການຝືກອົບຮົມດ້ານວິຊາການແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານແຜນການ, ວຽກງານສະຖິຕິ, ວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ວຽກງານຮ່ວມມື ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຫຼື ຕາມການຕົກລົງ ແລະ ມອບໝາຍຈາກຫົວໜ້າ ກົມປູກຝັງ.

 

ໝວດທີ III

ວ່າ ດ້ວຍ ໂຄງ ປະກອບ ການຈັດຕັ້ງ

ມາດຕາ 5. ໂຄງ ປະກອບ ການຈັດຕັ້ງ

5.1. ພະ​ແນ​ກ​ແຜນການ ປະກອບ​ດ້ວຍ ຫົວໜ້າພະ​ແນ​ກ 1 ທ່ານ ແລະ ຮອງ​ຫົວໜ້າພະ​ແນ​ກຈຳນວນໜຶ່ງ, ເຊິ່ງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດ​ຕຳ​ແໜ່ງ ຈາກ​ລັດຖະມົນຕີ​ວ່າການ ກະ ຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ຕາມ​ການສະ​ເໜີຂອງ ຫົວໜ້າກົມ​ປູກຝັງ ແລະ ການ​ເຫັນ​ດີ ຂອງ​ຫົວໜ້າກົມ​ຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ.

5.2. ພະ​ແນ​ກ​ແຜນການ ຍັງ​ມີ​ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງ​ຂະ​ແໜງ, ຈຳນວນໜຶ່ງ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດ​ຕຳ​ແໜ່ງ ຈາກ​ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ​ກະສິກຳ ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ຕາມ​ການສະ​ເໜີຂອງ​ຫົວໜ້າພະ​ແນ​ກ ແລະ ຫົວໜ້າກົມ​ປູກຝັງ ແລະ ການ​ເຫັນ​ດີ​ຂອງ​ຫົວໜ້າກົມ​ຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ.

 

ມາດຕາ 6. ໂຄງ ປະກອບ ກົງຈັກ

ພະແນແຜນການ ປະກອບ ດ້ວຍ 3 ຂະ ແໜງຄື:

1.  ຂະ​ແໜງ ແຜນການ ແລະ ງົບປະມານ.

2.  ຂະ​ແໜງ ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ ແລະ ງົບປະມານ.

3.  ຂະ​ແໜງ ຮ່ວມ​ມື

6.1 ໜ້າທີ່ຂອງ ຂະ ແໜງ ແຜນການ ແລະ ງົບປະມານ

1)   ຄົ້ນຄວ້າຮ່າງ​ນະ​ໂຍບາຍ ແລະ ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ການ​ພັດທະນາ ຂະ​ແໜງການ​ປູກ ຝັງ ໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ.

2)   ສ້າງ​ແຜນ​ງົບປະມານ ແລະ ຄຸ້ມ​ຄອງ ກວດກາ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ງົບປະມານ​ໂຄງການ ແຊກ​ຄຸມ ການ​ລົງ​ທືນຂອງ​ລັດ, ທືນຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ແລະ ທືນກູ້​ຍືມຈາກ​ຕ່າງປະ​ເທດ.

3)   ສະ​ເໜີຂໍ​ນຳ​ໃຊ້​ງົບປະມານ ໂຄງການ​ແຊກ​ຄຸມ ວີ​ຊາ​ການ​ປະຈຳ​ງວດ ​ແລະ ປະຈຳ​ປີ ພາຍ​ໃນ​ກົມ​ປູກຝັງ.

4)   ສັງ​ລວມ ແລະ ສາງ​ແຜນການ​ຜະລິດ ພືດ​ລະດູ​ແລ້ງ, ພືດ​ລະດູຝົນ, ​ແຜນ​ປະຈຳ​ປີ ​ແລະ ​ແຜນການ​ຜະລິດ​ພືດ ​ໄລຍະ 5 ປີ, 10 ປີ.

5)   ສະຫຼຸບສັງ​ລວມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ແຜນການ​ຜະລິດ​ລະດູ​ແລ້ງ, ພືດ​ລະດູຝົນ ແລະ ການ​ຜະລິດ​ພືດ ປະຈຳ​ປີ.

6)   ສ້າງ​ຄູ່​ມື ແລະ ບົດ​ແນະນຳ​ພາຍ​ໃນ ກ່ຽວກັບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ງົບປະມານ ຂອງ​ກົມ​ປູກຝັງ.

7)   ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ວຽກງານ ຕາມ​ການ​ມອບໝາຍຂອງ​ຫົວໜ້າກົມ​ປູກຝັງ.

6.2. ຂະ ແໜງຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ ແລະ ປະ ເມີນ ຜົນ

1)  ສ້າງ ​ແລະ ປັບປຸງ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ, ຕິດຕາມ, ເກັບ​ກຳ​, ສັງ​ລວມ, ປຸງ​ແຕ່ງ ​ແລະ ວິ​ໄຈຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ ການ​ຜະລິດ​ພືດ, ລວມທັງ​ການຈັດ​ພີ​ມ​ເຜີຍ​ແຜ່.

2)  ຕິດຕາມ ​ແລະ ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ເປັນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ ຂອງ​ການຈັດຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ບັນດາ​ໂຄງ ການ ແລະ ກິດຈະກຳ​ຕ່າງໆ ທີ່​ນຳ​ໃຊ້​ງົບປະມານ​ຂອງ​ລັດ, ທືນກູ້​ຢືມ ແລະ ທືນຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ຈາກ​ພາຍ​ໃນ ແລະ ຕ່າງປະ​ເທດ.

6.3. ຂະ ແໜງ ຮ່ວມ ມື

1)  ສັງ​ລວມ ແລະ ປະສານ​ວຽກງານ ໃນ​ການ​ຍາດ​ແຍ່ງ ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ທັງ​ພາຍ​ໃນແລະ ຕ່າງປະ​ເທດ ແລະ ບັນດາ​ອົງການ​ຈັດຕັ້ງສາກົນ ກ່ຽວກັບ​ວຽກງານ​ປູກຝັງ.

2)  ຕິດຕາມ ​ແລະ ສັງ​ລວມ ສະພາບ​ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາ​ໂຄງການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ຕ່າງປະ​ເທດ, ອົງການ​ຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເງີ​ນ.

 

ໝວດທີ IV

ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ


ມາດຕາ 7. ພະແນແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ດຳເນີນງານ ຕາມຫຼັກການ ລວມ ດັ່ງນີ້:

7.1. ປະຕິບັດຫຼັກການ​ລວມສູນ​ປະຊາທິປະ​ໄຕ, ນຳພາ​ເປັນໝູ່ຄະນະ ບຸກຄົນ​ຮັບຜິດຊອບສົມ ທົບ​ກັບ​ການ​ປະຕິບັດ ລະບອບ​ຫົວໜ້າດຽວ ຕາມ​ລະບົບ​ແບ່ງ​ຂັ້ນຄຸ້ມ​ຄອງ ບົນ​ພື້ນຖານ​ມີ​ການ​ແບ່ງ​ງານ​ກັນ​ລະອຽດຈະ​ແຈ້ງ​ໃນໝູ່ຄະນະ, ພ້ອມ​ທັງ​ມອບ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສິດ​ໃນ​ການ​ຕັດສິນ​ບັນຫາ ພາຍ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ ແຕ່ລະ​ຂັ້ນພາຍ​ໃນ​ພະ​ແນ​ກ.

7.2. ຫົວໜ້າພະ​ແນ​ກ ມີ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ໂດຍ​ກົງ ຕໍ່ຫົວໜ້າກົມ​ປູກຝັງ ກ່ຽວກັບ​ຜົນສຳ​ເລັດ​ແລະ ຂໍ້​ຂາດ​ຕົກ​ບົກ​ຜ່ອງ ໃນ​ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່​ການ​ເມືອງ​ຂອງ​ຕົນ.

ຮອງ​ຫົວໜ້າພະ​ແນ​ກ​ ມີ​ໜ້າທີ່​ຊ່ວຍ​ຫົວໜ້າພະ​ແນ​ກ ແລະ ລົງ​ເລິກ​ຮັບຜິດຊອບ​ວຽກ ງານ​ຂະ​ແໜງການ​ໃດໜຶ່ງ ຕາມ​ການ​ແບ່ງ​ງານ ແລະ ມອບໝາຍຂອງ​ຫົວໜ້າພະ​ແນ​ກ.

7.3. ບັນດາ​ຫົວໜ້າຫົວໜ້າຂະ​ແໜງ ແລະ ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ທີ່​ຂື້ນກັບ​ພະ​ແນ​ກ​ແຜນການ ມີໜ້າທີ່​ຮັບຜິດຊອບ ດຳ​ເນີນ​ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ ແຜນການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກງານ ຂອງ​ພະ​ແນ​ກຕົນ​ໃຫ້​ສຳ​ເລັດ ແລະ ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ​ສູງ.

7.4. ພົວພັນ ​ແລະ ປະສານ​ສົມທົບ​ກັບ​ບັນດາ​ພະ​ແນ​ກ, ສູນ, ໂຄງການ ທີ່​ຂື້ນກັບ​ກົມ​ປູກຝັງແລະ ບັນດາ​ພາກສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມ​ການ​ມອບໝາຍຂອງ ຫົວໜ້າກົມ​ປູກຝັງ ເພື່ອ​ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ວຽກງານ ໃຫ້​ສຳ​ເລັດ​ຕາມ​ເປົ້າໝາຍທີ່​ວາງ​ໄວ້.

7.5. ປະຕິບັດ​ລະບອບ​ປະຊຸມ, ສອງ​ແສງ​ລາຍ​ງານ​ປະຈຳ​ອາທິດ, ປະຈຳ​ເດືອນ, ປະຈຳ 3ເດືອນ, ປະຈຳ 6 ເດືອນ, ປະຈຳ​ປີ ແລະ ສະຫຼຸບສັງ​ລວມ ວຽກງານ​ຮອບດ້ານ ຂະ​ພະ​ແນ​ກ​ແຜນການ ເພື່ອ​ລາຍ​ງານ​ໃຫ້ ຫົວໜ້າກົ​ມປູກຝັງ.

 

ໝວດທີ V

ບົດ ບັນຍັດ ສຸດ ທ້າຍ


ມາດຕາ 8. ການ ຜັນ ຂະຫຍາຍ

ມອບ​ໃຫ້​ພະ​ແນ​ກ ແຜນການ​ຜັນ​ຂະຫຍາຍ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ສະບັບ​ນີ້ ໃຫ້​ເປັນ​ກົດ​ລະບຽບພາຍ​ໃນ ຂອງ​ຕົນ ເພື່ອ​ເປັນ​ບ່ອນ​ອີງ ໃນ​ການຈັດ​ຕັ້ງປະຕິບັດ.

ມາດຕາ 9. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ບັນດາ​ພະ​ແນ​ກ​ແຜນການ, ສູນ, ໂຄງການ​ທີ່​ຂື້ນກັບ ກົມ​ປູກຝັງ ແລະ ພາກສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວ ຂ້ອງອື່ນໆ ຈົ່ງ​ຮັບ​ຮູ້ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕາມ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ສະບັບ​ນີ້ຢ່າງ​ເຂັ້ມງວດ.

ມາດຕາ10.ຂໍ້​ຕົກລົງ​ສະບັບ​ນີ້ ໃຊ້​ປ່ຽນ​ແທນ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ຂອງ ຫົວໜ້າກົມ​ປູກຝັງ ສະບັບ​ເລກທີ 0495/ ກປຝ, ລົງ​ວັນ​ທີ 11/07/2008 ແລະ ມີ​ຜົນ​ສັກສິດ​ນຳ​ໃຊ້​ໄດ້​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ມື້ລົງ​ລາຍ​ເຊັນ​ເປັນ ຕົ້ນ​ໄປ.

 

ຫົວໜ້າກົມ​ປູກຝັງ