DOA

ປູກຝັງທັນສະໄໝ ສະອາດ ປອດໄພ ໃສ່ໃຈຄຸນນະພາບ ໜັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ ເປັນສິນຄ້າ

 • PDF

ພາລະບົດບາດ ຂອງພະແນກບໍລິຫານ

 • Friday, 09 March 2012 07:22
 • Last Updated Friday, 09 March 2012 08:08
 • Written by Administrator

ຂໍ້ຕົກລົງ

ຂອງກົມປູກຝັງ

ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ

ພະແນກບໍລິຫານ


-      ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງ ລັດຖະມົນວ່າການ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສະບັບເລກທີ 0264/ ກປ, ລົງວັນທີ16/23/2009, ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມປູກຝັງ.

-      ອີງຕາມ ການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ສະເໜີຂອງຄະນະກຳມະການປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ ຂອງກົມປູກຝັງ ສະບັບເລກທີ 0281/ກປຝ, ລົງວັນທີ19/3/2009.

-      ອີງຕາມ ການສະເໜີຂອງພະແນກບໍລິຫານ, ກົມປູກຝັງ.

 

ກົມປູກຝັງ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ

 

ໜວດທີ I

ບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ 1.  ຈຸດປະສົງ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້, ກຳນົດທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ແບບແຜນວິທີການເຮັດວຽກ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງພະແນກບໍລິຫານ ເພື່ອແນໃສ່ຄຸ້ມຄອງວຽກງານ  ບໍລິຫານເປັນລະບົບ ແລະ ສອດຄອງຕາມນະໂຍ ບາຍຂອງຂະແໜງການປູກຝັງໃຫ້ມີ ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

 

ມາດຕາ 2 .  ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ.

ພະແນກ ບໍລິຫານເປັນພະແນກໜຶ່ງ ໃນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງ ກົມປູກຝັງ ມີພາລະບົດ ບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຫົວໜ້າກົມ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ ຂອງພັກ ແລະ ລັດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ເຊັ່ນ: ການບໍລິຫານ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ, ການຄຸ້ມຄອງ ພະນັກງານ, ການຄຸ້ມຄອງວັດຖຸ- ຊັບສິນຕ່າງໆ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການເງິນຄຽງຄູ່ກັບການປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆພາຍໃນກົມ ເພື່ອກະຕຸກຊຸກຍູ້ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການນຳ, ການປະຕິ ບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະຕາມ ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງກົມປູກຝັງໃຫ້ບັນລຸຕາມເປົ້າໜາຍ.

 

ໜວດທີ II

ໜ້າທີ ແລະ ຂອບເຂດສິດ


ມາດຕາ 3.   ໜ້າທີ

3.1.  ບໍລິຫານ, ເລຂານຸການ, ສາລະບັນ, ຄຸ້ມຄອງ, ແຈກຢາຍ ແລະ ນຳສົ່ງເອກະສານ, ຂ່າວສານ, ພິທີການ.

3.2.   ເປັນເຈົ້າການໃນວຽກງານຮັກສາ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫົງບສຸກ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ໃນສຳນັກງານຫ້ອງການ ທີ່ຂື້ນກັບກົມປູກຝັງ.

3.3.  ສ້າງແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ເພື່ອຮັບ​​ໃຊ້​ເຂົ້າວຽກ    ງານຂະ​ແໜງການ​ປູກຝັງ.

3.4  ຄຸ້ມ​ຄອງ​ພະນັກງານ​ລັດ​ທະ​ກອນ, ພະນັກງານ​ຕາມ​ສັນ​ຍາ​ ແລະ ຕ່າງ​ປະ​ເທດທີ່​ຂຶ້ນ​ກັບ​ກົມ​ປູກຝັງ ​ແລະ​ ຂະແໜ​ງການ​ປູກຝັງ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ.

3.5  ຄົ້ນ​ຄົ້ວາ​ ແລະ ​ນຳ​ສະ​ເໜີປະຕິບັດນະ​ໂຍບາຍ​ຕ່າງ​ໆຕໍ່ພະນັກງານ​ລັດ​ທະ​ກອນ ​ແລະ​ ເຈົ້າໜ້າທີ່​ຂອງ​ກົມ​ ປູກຝັງ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ການ​ຍອ້ງ, ​ເລື່ອນ​ຊັ້ນ, ຂັ້ນ​ເງິນ​ເດືອນ​ໃຫ້​ແທດ​ເໜາະກັບ​ຕົວ​ຈິງ​ການປະຕິບັດໃນຕໍ່ຜູ້ເຮັດ​ຜິດ​.

3.6  ຕິດຕາມ ​ແລະ​ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ບັນຊີ​, ການ​ເງິນ, ຕິດຕາມ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ງົບປະມານ​ໂດຍ​ມີ​ການ​ຂື້ນບັນຊີ​ຕາມ​ການນຳ​ໃຊ້ ​ແລະ ກວດກາ​ປະຈຳ​ວັນ​, ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ຊັບ​ສົມບັດ, ພາຫະນະ ​ແລະ ວັດ​ຖຸອຸປະກອນ​ຕ່າງໆທີ່​ລັດ​  ປະ​ກອບ​ໃຫ້​ກົມປກູ​ຝັງ​.

3.7   ປະຕິບັດ​ວຽກງານ​ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ຕົກ​ລົງ ​ແລະ ການ​ມອບໜາຍຈາກ​ຫົວໜ້າກົມ​ປູກຝັງ​.

 

ມາດຕາ4:    ຂອບເຂດສິດ

ນຳສະເໜີປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ່າງໆຕໍ່ພະນັກງານ,ລັດຖະກອນ ແລະ   ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງກົມປູກຝັງ, ການຍ້ອງຍໍ, ເລື່ອນຊັ້ນ,ຂັ້ນເງິນເດືອນໃຫ້ແທດເໜາະກັບຕົວຈິງ ແລະ ການປະຕິບັດຕົວຈິງ  ແລະ ການ ປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ຜູ້ກະທຳຜິດ.

1.  ນຳສະເໜີ ດ້ານໂຄງປະກອບ ການຈັດຕັ້ງ, ຕຳແໜ່ງງານ,  ການປະກອບບຸກຄະລາກອນ, ສ້າງລະບຽບພາຍໃນກົມປູກຝັງເພື່ອປັບປຸງລະບອບແບບແຜນວິທີການເຮັດວຽກໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.

2.  ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ນຳສະເໜີກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງ,ປັບປຸງຫຼືຍຸບເລີກກົງ ຈັກການຈັດຕັ້ງ, ຕຳແໜ່ງງານ, ໂຄງກອບບຸກຄະລາກອນ,ປັບປຸງລະບອບແຜນວິທີເຮັດວຽກໃນຂັ້ນຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ.

3.  ນຳສະເໜີກໍ່ສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບໃຫ້ພະນັກງານໃນຂະແໜງການປູກຝັງ ໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ ຢູ່ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

4.  ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມການນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ບັນຊີ, ຊັບສິນ, ຊັບສົມບັດ, ວັດຖຸສິ່ງຂອງ ພາຫະນະ ແລະ ການນຳໃຊ້ງົບປະມານຂອງກົມປູກຝັງ.

5.  ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງຂະແໜງ ການປູກຝັງໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.

 

 

ໜວດທີ III

ໂຄງປະກອບ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ

ມາດຕາ 5.   ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

5.1   ພະແນກບໍລິຫານປະກອບດ້ວຍຫົວໜ້າພະແນກ 1 ທ່ານ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ຈຳນວນໜຶ່ງທ່ານ, ຊື່ງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງຈາກລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕາມ ການສະເໜີຂອງຫົວໜ້າກົມປູກຝັງ ແລະ ການເຫັນດີຂອງກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ.

5.2  ພະແນກບໍລິຫານ ຍັງມີຂະແໜງ ແລະ ໜ່ວຍງານຈຳນວນໜຶ່ງ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຂະແໜງ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງຈາກລັດຖະມົນຕີ ວ່າການ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕາມການສະເໜີຂອງຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ຫົວໜ້າ ກົມປູກຝັງ.

 

ມາດຕາ 6.   ໂຄງປະກອບກົງຈັກ

ພາຍໃນພະແນກບໍລິຫານປະກອບດ້ວຍ 2 ຂະແໜງຄື:

(1)  .    ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ການເງິນ

(2)  .    ຂະແໜງບຸກຄະລາກອນ

 

ກຸ່ມວຽກໃນ 2 ຂະແໜງການມີດັ່ງນີ້:

 

6.1   ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ການເງິນ

6.1.1 ໜ່ວຍງານສາລະບານ

 • ເລຂານຸການ, ສາລະບັນ (ເອກະສານ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ), ການແຈກເອກະສານ, ກາປະທັບ, ລາຍ ເຊັນການນຳຂອງກົມ ແລະ ຫົວໜ້າພະແນກ, ເປັນໃຈກາງປະສານງານ, ສອບຖາມ, ຮັບລາຍງານ, ແຈ້ງຂໍ້ມູນທີຈໍາ ເປັນຕ່າງໆ.
 • ສັງລວມ, ບັນທຶກ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນການເຄື່ອນໄຫວວຽງານຕ່າງໆ ຂອງກົມປູກຝັງ.

 

6.1.2 ໜ່ວຍງານບໍລິຫານ

 • ພິທີການ, ພິທີກອນ, ການປະຊາສຳພັນ, ການຮັບແຂກເປັນເຈົ້າການ ດ້ານຄວາມເປັນລະບຽບ ແລະ  ຄວາມສວຍງານ.
 • ສ້າງລະບຽບພາຍໃນ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງກົມປູກຝັງ.

ເປັນໃຈກາງດ້ານຄວາມສະຫົງບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍພາຍໃນກົມປູກຝັງ. ປະສານສົມ ທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອສະໜັບສະໜູນວຽກງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມປູກຝັງ.

 

6.1.3 ໜ່ວຍງານບັນຊີ-ການເງິນ

 • ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ, ກວດກາວັດຖຸສູນໂມງ, ພາຫະນະ ແລະ ຊັບສິນຕ່າງໆ ຂອງກົມປູກຝັງ  ຂື້ນ ກັບບັນຊີຊັບສິນ
 • ຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງິນ: ປະຕິບັດຫຼັກຖານການ, ການເງິນ-ງົບປະມານ, ຂື້ນແຜນສະເໜີຄວາມຕ້ອງ ການນຳ ໃຊ້ງົບປະມານບໍລິຫານປະຈຳປີ
 • ຄຸມຄອງບັນຊີ: ຕິດຕາມການນຳໃຊ້ງົບປະມານ (ຂື້ນບັນຊີລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍປະຈຳວັນ, ປະຈຳເດືອນ, ປະຈຳປີ)

6.2  ຂະແໜງບຸກຄະລາກອນ

6.2.1 ໜ່ວຍງານນະໂຍບາຍ

 • ຂື້ນບັນຊີພະນັກງານໃນກົງຈັກການປູກຝັງ ແລະ ຂະແໜງການປູກຝັງ
  • ສ້າງແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ຢູ່ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານຂະແໜງປູກຝັງ:
  • ສະເໜີປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ຕໍ່ພະນັກງານລັດຖະກອນ (ການຍ້ອງຍໍ, ຊົມເຊີຍ, ການ ເລື້ອນຊັ້ນຂັ້ນເງິນເດືອນ, ພະນັກງານ ເຖິງກະສຽນບຳເນັດ ແລະ ບຳນານ)
  • ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນ ແລະ  ການຈັດຕັ້ງພາຍໃນ ກົມປູກ ຝັງ.
  • ການຍົກຍ້າຍ, ການຊັບຊ້ອນ ແລະ ການປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ພະນັກງານລັດຖະກອນ ໃນກົມ ປູກຝັງ.

6.2.2 ໜ່ວຍງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ

 • ສັງລວມ ແລະ ປະສານແຜນເຊື່ອມໂຍງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຂອງຂະແໜງປູກຝັງ.
  • ສ້າງກົນໄກ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິດບັດການເຊື່ອມໂຍງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຂອງຂະແໜງປູກຝັງ

 

ໜວດທີ IV

ແບບແຜນວິທີການເຮັດວຽກ


ມາດຕາ 7. ຫຼັກການລວມ ໃນການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ການດຳເນີນງານ

ພະແນກບໍລິຫານ ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ດຳເນີນງານຕາມຫຼັກການລວມດັາງນີ້:

7.1  ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ນຳພາເປັນໜູ່ຄະນະບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ, ລະບົບຫົວໜ້າ       ດຽວຕາມລະບົບແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງບົນຟື້ນຖານການແບ່ງງານກັນລະອຽດຈະແຈ້ງໃນໜູ່ຄະນະ ແລະ ມີການປຶກສາຫາລືກັນພ້ອມທັງມອບຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສິດໃນການຕັດບັນຫາພາຍໃນຂອບເຂດ ຂອງແຕ່ລະຂັ້ນ.

7.2 ຫົວໜ້າພະແນກມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງຕໍ່ຫົວໜ້າກົມປູກຝັງກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດ ແລະ ຂໍ້ຂາດ  ຕົກບົກຜ່ອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີການເມືອງ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງ ພະແນກ ບໍລິຫານ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກມີໜ້າທີ່ຊ່ວຍວຽກ ແລະ ລົງເລິກຮັບຜິດຊອບວຽກງານໃກໜື່ງຕາມການແບ່ງ ງານ ແລະ ການມອບໜາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກ.

7.3  ຫົວໜ້າພະແນກ ເປັນຜູ້ລົງລາຍເຊັນຕໍ່ບັນດາເອກະສານທີ່ສຳຄັນ, ກໍລະນີຕິດຂັດ ຫຼື ໄປເຄື່ອນໄຫວ  ງານທາງໄກຕ້ອງມອບສິດປະຈຳການຊົ່ວຄາວ ໃຫ້ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກວ່າການແທນ, ໃນເມື່ອ ຫົວໜ້າພະແນກ ກັບຄືນມາປະຈຳການແລ້ວຜູ້ວ່າການຕ້ອງລາຍງານວຽກຕົວເອງໄດ້ແກ້ໄຂ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງພະແນກຊາບ.

7.4  ບັນດາຂະແໜງ ແລະ ວິຊາການພາຍໃນພະແນກ ມີໜ້າທີ່ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກບໍລິຫານ.

7.5 ພົວພັນ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບບັນດາພະແນກການ, ສູນ, ໂຄງການ, ຂະແໜງການປູກ ຝັງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃຫ້ສຳເລັດຜົນຕາມເປົ້າໜາຍທີ່ ວາງໄວ້.

7.6  ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມ, ສ່ອງແສງລາຍງານປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, ປະຈຳ 3 ເດືອນ, ປະຈຳ 6 ເດືອນ ປະຈຳປີ ແລະ ສະຫຼຸບສັງລວມຮອບດ້ານ ຂອງພະແນກບໍລິຫານໃຫ້ຫົວ ໜ້າກົມປູກຝັງ.

ໜວດທີ V

ບົດບັນຍັດສຸທ້າຍ

ມາດຕາ 8. ການຜັນຂະຫຍາຍ

ມອບໃຫ້ພະແນກບໍລິຫານຜັນມະຕິ ຕົກລົງສະບັບນີ້ ໃຫ້ເປັນກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງ ຕົນເພື່ອເປັນບ່ອນອິງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ມາດຕາ 9. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ບັນດາພະແນກ, ສູນ, ໂຄງການທີ່ຂື້ນກັບກົມປູກຝັງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ  ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

 

ມາດຕາທີ 10.   ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ໃຊ້ປ່ຽນແທນ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງຫົວໜ້າກົມປູກຝັງສະບັບເລກທີ 0478/ກ ປຝ, ລົງວັນທີ 8/7/2008 ແລະ ມີຜົນສັກສິດນຳໃຊ້ໄດ້ນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນ ເປັນຕົ້ນໄປ.

 

 

ຫົວໜ້າກົມ​ປູກຝັງ