DOA

ປູກຝັງທັນສະໄໝ ສະອາດ ປອດໄພ ໃສ່ໃຈຄຸນນະພາບ ໜັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ ເປັນສິນຄ້າ

  • PDF

ພະນັກງານສັງກັດພະແນກແຜນການ

  • Friday, 09 March 2012 08:32
  • Last Updated Friday, 23 June 2017 09:29
  • Written by Administrator

 

 

ລາຍຊື່ພະນັກງານໃນ

ພະແນກແຜນການ, ກົມປູກຝັງ


 

ລ/ດ ຊື່ ແລະ ນາມສະເກູນ ຕຳແໜ່ງ
1 ທ່ານ ປອ ພັນປະດິດ ພັນດາລາ ຫົວໜ້າພະ​ແນ​ກ
2 ທ່ານ ສະ​ຫຼອງໄຊ ລາດສະບຸດ ຮອງຫົວໜ້າພະ​ແນ​ກ
3 ທ່ານ ຫຼິງຫຼ້ອງ ສິດທິ​ໄຊ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ
4 ທ່ານ ນ ອາ​ລິ​ອາພອນ ມະນີ​ວັນ ຫົວໜ້າຂະແໜງງົບປະມານ
5 ທ່ານ ນ ນິພາ​ພອນ ວັນນະ​ລາດ ຫົວໜ້າຂະແໜງແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມື
6 ທ່ານ ສີສະຫຼອງ ກິນນະວົງ ວິຊາ​ການ
7 ທ່ານ ລິດສະໜາ ທອງສະຫງວນ ວິຊາ​ການ
8 ທ່ານ ນ ອາລີວັນ ສຸພັນທອນ ວິຊາ​ການ
9 ທ່ານ ນ ທິບພະພອນ ຈັນເພັງໄຊ ວິຊາ​ການ
10 ທ່ານ ຂຸນລູ ສຸທິນາດ ວິຊາການ

ປັບປຸງຄັ້ງວັນທີ : 22 ມິຖຸນາ 2017