DOA

ປູກຝັງທັນສະໄໝ ສະອາດ ປອດໄພ ໃສ່ໃຈຄຸນນະພາບ ໜັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ ເປັນສິນຄ້າ

 • PDF

ພາລະບົດບາດຂອງພະແນກຄຸ້ມຄອງ

 • Friday, 09 March 2012 09:25
 • Last Updated Monday, 12 March 2012 05:54
 • Written by Administrator

ຂໍ້ຕົກລົງ

ຂອງກົມປູກຝັງ

ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ

ພະແນກຄຸ້ມຄອງການປູກຝັງ


-    ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສະບັບເລກທີ 0264/ກປ, ລົງວັນທີ 16/03/2009, ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມປູກຝັງ.

-    ອີງຕາມ ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີຂອງຄະນະອະນຸກຳມະການປັບປຸງການຈັດຕັ້ງຂອງ ກົມປູກຝັງ ສະບັບເລກທີ 0281/ກປຝ, ລົງວັນທີ 19/03/2009.

-    ອີງຕາມ ການສະເໜີຂອງພະແນກ ບໍລິຫານ, ກົມປູກຝັງ.

 

ກົມປູກຝັງ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ

ໝວດທີ I

ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ 1:  ຈຸດປະສົງ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ກຳນົດທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະກອບ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງ ພະແນກຄຸ້ມຄອງການປູກຝັງ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງເຕັກນິກວິຊາການ ໃນຂະແໜງການປູກຝັງ ໃຫ້ມີການຂະ ຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

 

ມາດຕາ 2: ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ພະແນກຄຸ້ມຄອງການປູກຝັງ ແມ່ນພະແນກການໜຶ່ງ ໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງ ກົມປູກຝັງ ມີບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ຫົວໜ້າ ກົມປູກຝັງ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ, ການນຳໃຊ້ເຕັກນິກການປູກຝັງ, ປັດໄຈການຜະລິດ ແລະ ທີ່ດິນປູກຝັງ ເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຜະລິດພືດສະບຽງອາຫານ ແລະ ພືດເປັນສິນຄ້າໃຫ້ບັນລຸຜົນ.

 

ໝວດທີ II

ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ

ມາດຕາ 3:  ໜ້າທີ່

3.1   ຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ ສະພາບການນຳໃຊ້ເຕັກນິກວິຊາການ ແລະ ການຈັດຕັ້ງການຜະລິດ ກ່ຽວກັບ ການຜະລິດພືດສະບຽງອາຫານ ແລະ ພືດເປັນສິນຄ້າ;

3.2   ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ຄຸ້ມຄອງ ກ່ຽວກັບ ການຜະລິດ ແລະ ການພັດທະນາກະສິກຳສະອາດ ທັງຂອງພັກ-ລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ກຸ່ມການຜະລິດຂອງຊາວກະສິກອນ;

3.3   ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນທາງດ້ານວິຊາການ ຕໍ່ການລົງທຶນຂອງຜູ້ປະກອບການ ດ້ານການປູກຝັງ ຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ດຳເນີນການ ຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ ບັນດາໂຄງການລົງທຶນດັ່ງກ່າວ ແລະ ເຮັດບົດສະຫຼຸບສັງລວມລາຍງານສະພາບການລົງທຶນຂອງຂະແໜງການປູກຝັງໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

3.4   ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ເກັບກຳການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສ້າງເອກະສານຕ່າງໆທາງດ້ານວິຊາການ ຂອງທົ່ວຂະແໜງການປູກຝັງ ແລະ ບັນດາໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

3.5   ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຕິດຕາມ ກວດກາ ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ປູກຝັງ ເຂົ້າໃນການຜະລິດພືດສະບຽງອາຫານ ແລະ ການຜະລິດພືດເປັນສິນຄ້າ ເພື່ອ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນຈັດສັນ ແລະ ແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນປູກຝັງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະກຳນົດໄວ້;

3.6   ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຕິດຕາມ, ກວດກາການນນຳໃຊ້ປັດ ໃຈການຜະລິດຕ່າງໆ (ຝຸ່ນ, ແນວພັນພືດ, ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ກົນຈັກກະສິກຳ) ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

 

ມາດຕາ 4:  ຂອບເຂດສິດ

4.1   ນຳສະເໜີພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການປັບປຸງຂະບວນການຜະລິດພືດ, ດ້ານອຸປະ ກອນການຜະລິດ ແລະ ການນຳໃຊ້ດິນປູກຝັງ;

4.2   ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນທາງດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ການລົງທຶນຂອງພາກສ່ວນເສດຖະກິດ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນຂະແໜງການປູກຝັງ;

4.3   ປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ຮ່າງບົດແນະນຳ ແຈ້ງການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການປູກຝັງ;

4.4   ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງ, ປັບປຸງຕຳແໜ່ງງານ, ການປະກອບ ບຸກຄະລາກອນ, ປັບປຸງແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ຫຼື ຍຸບເລີກ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຕາມຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ຂອງພະແນກຕົນ;

4.5   ນຳສະເໜີ ຫົວໜ້າ ກົມປູກຝັງ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານ ພາຍໃນພະແນກ ຄຸ້ມຄອງການປູກຝັງ, ໃນການແຕ່ງຕັ້ງ, ເລື່ອນຊັ້ນ, ຊັບຊ້ອນ, ຍົກຍ້າຍໜ້າທີ່, ການ ຍ້ອງຍໍ, ຊົມເຊີຍ ຫຼື ການປະຕິບັດວິໄນ;

4.6   ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ສັບສົມບັດ, ວັດຖຸສິ່ງຂອງ, ພາຫະນະ ແລະ ງົບປະມານຂອງ ພະແນກ ຕາມການມອບໝາຍຂອງ ຫົວໜ້າກົມ;

4.7   ຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ສຳມະນາ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ດ້ານວິຊາການ ຕາມການມອບໝາຍຈາກ ກົມປູກຝັງ;

4.8   ປະຕິບັດອື່ນໆ ຕາມການຕົກລົງ ແລະ ມອບໝາຍ ຫົວໜ້າ ກົມປູກຝັງ.

 

ໝວດທີ III

ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ

ມາດຕາ 5:  ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

5.1   ພະແນກຄຸ້ມຄອງການປູກຝັງ ປະກອບດ້ວຍຫົວໜ້າ 1 ທ່ານ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງ ຈາກລັດຖະມົນຕີ ວ່າການ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕາມການສະເໜີຂອງ ຫົວໜ້າ ກົມປູກຝັງ ແລະ ການເຫັນດີ ຂອງກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ;

5.2   ພະແນກຄຸ້ມຄອງການປູກຝັງ ຍັງມີບັນດາຂະແໜງການຈຳນວນໜຶ່ງ; ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຂະແໜງ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງໜ່ວຍງານ ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງຈາກ ລັດຖະມົນຕີ ວ່າການ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້; ຕາມການສະເໜີ ຂອງ ຫົວໜ້າ ພະແນກຄຸ້ມຄອງການປູກຝັງ ແລະ ຫົວໜ້າ ກົມປູກຝັງ.

 

ມາດຕາ 6:  ໂຄງປະກອບກົງຈັກ

6.1   ພະແນກຄຸ້ມຄອງການປູກຝັງ ປະກອບດ້ວຍ 2 ຂະແໜງຄື:

6.1.1  ຂະແໜງ ຄຸ້ມຄອງເຕັກນິກວິຊາການມີ 3 ໜ່ວຍງານ;

6.1.2  ຂະແໜງ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນປູກຝັງ ແລະ ການນຳໃຊ້ປັດໄຈການຜະລິດ.

6.2   ໜ້າວຽກຕົ້ນຕໍ ຂອງຂະແໜງການ

6.2.1  ຂະແໜງ ຄຸ້ມຄອງ ເຕັກນິກວິຊາການ ມີ 3 ໜ່ວຍງານ

6.2.1.1  ໜ່ວຍງານ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ

 • ຄົ້ນຄວ້າຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ແຜນການ, ໂຄງການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ການພັດທະນາ ການຜະລິດພືດສະບຽງ ຕາມເຂດຈຸດສຸມ 7 ທົ່ງພຽງໃຫຍ່ ແລະ 14 ທົາງພຽງນ້ອຍ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ ປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກ່ຽວກັບ ໂຄງການລົງທຶນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ສະຫຼຸບ ສັງລວມເຮັດບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ການດຳເນີນທຸລະກິດ ຂອງພາກສ່ວນເອກະຊົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
 • ຊຸກຍູ້, ຕິດມຕາມ, ການລົງທຶນ ດ້ານການຜະລິດກະສິກຳສະອາດ ຂອງທັງພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ຊາວກະສິກອນ.

6.2.1.2  ໜ່ວຍງານ ພືດອຸດສາຫະກຳ

 • ຄົ້ນຄວ້າຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ແຜນການ, ໂຄງການສົ່ງເສີມການພັດທະນາ ການຜະລິດພືດອຸດສາຫະກຳ;
 • ສຳຫຼວດ, ວິເຄາະ ແລະ ປະເມີນຜົນການນຳໃຊ້ເຕັກນິກວິຊາການ ຂອງຊາວກະສິກອນ ສຳລັບການຜະລິດພືດອຸດສາຫະກຳ;
 • ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຜະລິດພືດອຸດສາຫະກຳ ຕາມລະດູການ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
 • ສັງເກດຕີລາຄາສະພາບການນຳໃຊ້ເຕັກນິກປູກຝັງ ແລະ ເຮັດບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງ ການຜະລິດພືດອຸດສາຫະກຳ ຕາມລະດູການ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

6.2.1.3  ໜ່ວຍງານ ພືດສະບຽງ

 • ຄົ້ນຄວ້າຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ແຜນການ, ໂຄງການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ການພັດທະນາການຜະລິດພືດສະບຽງ;
 • ສຳຫຼວດ, ວິເຄາະ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການນຳໃຊ້ເຕັກນິກວິຊາການ ຂອງຊາວກະສິກອນ ສຳລັບການຜະລິດພືດສະບຽງ;
 • ສັງເກດ ຕີລາຄາ ສະພາບການນຳໃຊ້ເຕັກນິກປູກຝັງ ແລະ ພືດຜັກຕາມແຕ່ລະດູການ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
 • ເຮັດການສຶກສາ, ສຳຫຼວດ, ວິໄຈ ກ່ຽວກັບ ເສດຖະກິດ ເຕັກນິກຫຼັງການເກັບກ່ຽວ ແລະ ການຕະຫຼາດ ສຳລັບພືດສະບຽງ ທີ່ເປັນບູລິມະສິດ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສັງລວມ ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ກ່ຽວກັບ ເຕັກໂນໂລຊີ ການຜະລິດພືດສະບຽງ ແລະ ພືດຜັກທີ່ກ້າວໜ້າ ຫຼື ທັນສະໃໝຂອງໂລກ ແລະ ອະນຸພັກພື້ນ, ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາພືດດັ່ງກ່າວ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສັງລວມ ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ກ່ຽວກັບ ເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດສະບຽງ ທີ່ກ້າວໜ້າ ຫຼື ທັນສະໃໝຂອງໂລກ ແລະ ອະນຸພາກພື້ນ, ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຄົ້ນຄວ້າ ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາພືດດັ່ງກ່າວ;
 • ສັງເກດ ຕີລາຄາ ສະພາບການນຳໃຊ້ເຕັກນິກປູກຝັງ ແລະ ເຮັດບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງການຜະລິດພືດສະບຽງ ຕາມແຕ່ລະດູການ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
 • ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຜະລິດພືດສະບຽງ ແລະ ພືດຜັກ ຕາມລະດູການ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
 • ເຮັດການສຶກສາ, ສຳຫຼວດ, ວິໄຈ ການນຳໃຊ້ເຕັກນິກວິຊາການ ຂອງຊາວກະສິກອນ ສຳລັບການຜະລິດພືດສະບຽງ ຫຼື ພືດເສດຖະ ກິດ ທີ່ເປັນບູລິມະສິດ.

6.2.2  ຂະແໜງ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນປູກຝັງ ແລະ ການນຳໃຊ້ປັດໄຈການຜະລິດ

6.2.3.1 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນປູກຝັງ

 • ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຮັດການສຶກສາສຳຫຼວດການ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນປູກຝັງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງພາກສ່ວນເສດຖະກິດ;
 • ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອເປັນເອກະພາບ ໃນການ ຄຸ້ມຄອງການປູກຝັງ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນຈັດສັນ ແລະ ແຜນການນຳ ໃຊ້ທີ່ດິນປູກຝັງທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້;
 • ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ທີ່ດິນ ປູກຝັງເຊັ່ນ: ເນື້ອທີ່ດິນປູກຝັງ, ຄຸນສົມບັດຂອງດິນປູກຝັງ ເພື່ອເປັນບ່ອນ ອີງໃນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນປູກຝັງ.

6.2.3.2 ໜ່ວຍງານການນຳໃຊ້ປັດໃຈການຜະລິດ

 • ສະຫຼຸບ ແລະ ວິເຄາະຜົນຂອງການນຳໃຊ້ປັດໃຈການຜະລິດ ໃນແຕ່ລະ ລະດູການຜະລິດ;
 • ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມກວດກາປັດໄຈ ການຜະລິດ (ຝຸ່ນ, ແນວພັນພືດ, ຢາ ແລະ ກົນຈັກກະສິກຳ) ກ່ຽວກັບ ການຜະລິດ, ການນຳໃຊ້ ເຂົ້າໃນການປູກຝັງ;
 • ເຮັດສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳສະຖິຕິ ການບໍລິການ ແລະ ການນຳໃຊ້ ປັດໄຈການຜະລິດ ໃນແຕ່ລະລະດູການເຊັ່ນ: ແນວພັນພື, ຝຸ່ນ, ຢາ ແລະ ກົນຈັກກະສິກຳ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສັງລວມສະພາບການຕະຫຼາດ ແລະ ປັດໄຈການຜະລິດ ຂອງໂລກ, ຂອງພູມີພາກ ແລະ ພາຍໃນປະເທດ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນ ການຄົ້ນວິໄຈ ນະໂຍບາຍປັດໄຈການຜະລິດ.

 

ໝວດທີ IV

ແບບແຜນການເຮັດວຽກ


ມາດຕາ 7: ຫຼັກການລວມ ໃນການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ດຳເນີນງານ, ພະແນກຄຸ້ມຄອງການປູກຝັງ

ເຄື່ອໄຫວ ແລະ ດຳເນີນງານຕາມຫຼັກການລວມດັ່ງນີ້:

7.1   ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ນຳພາໝູ່ຄະນະ, ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ, ລະ ບອບຫົວໜ້າດຽວ ຕາມລະບົບແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ບົນພື້ນຖານການແບ່ງງານກັນລະ ອຽດຈະແຈ້ງໃນໝູ່ຄະນະ ແລະ ມີການປຶກສາຫາລືກັນ ພ້ອມທັງມອບຄວາມຮັບຜິດ ຊອບ ແລະ ສິດໃນການຕັດສິນບັນຫາພາຍໃນ ຂອບເຂດຂອງແຕ່ລະຂັ້ນ;

7.2   ຫົວໜ້າພະແນກມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງຕໍ່ ຫົວໜ້າກົມປູກຝັງ ກ່ຽວກັບ ຜົນສຳ ເລັດ ແລະ ຂໍ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໜ້າທີ່ການເມືອງຕາມພາລະ ບົດບາດ ຂອງພະແນກການຄຸ້ມຄອງການປູກຝັງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ມີໜ້າທີ່ຊ່ວຍ ວຽກງານໃດໜຶ່ງ ຕາມການແບ່ງງານ ແລະ ການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກ;

7.3   ຫົວໜ້າພະແນກເປັນຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ຕໍ່ບັນດາເອກະສານທີ່ສຳຄັນ, ກໍລະນີຕິດຂັດ ຫຼື ໄປເຄື່ອນໄຫວວຽກທາງໄກ ຕ້ອງມອບສິດປະຈຳການຊົ່ວຄາວ ໃຫ້ຮອງຫົວໜ້າວ່າການ ແທນ, ເມື່ອຫົວໜ້າພະແນກກັບຄືນມາປະຈຳການແລ້ວ ຜູ້ວ່າການຕ້ອງລາຍງານວຽກ ງານທີ່ຕົນເອງໄດ້ແກ້ໄຂ ແລະ ວຽກທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ ໃຫ້ຫົວໜ້າພະແນກຊາບ;

7.4   ບັນດາຂະແໜງ ແລະ ວິຊາການພາຍໃນພະແນກ ມີໜ້າທີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງງານ ຕ່າງໆ ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງພະແນກຄຸ້ມຄອງການປູກຝັງ

7.5   ພົວພັນປະສານສົມທົບກັບບັນດາພະແນກການ, ສູນ, ໂຄງການ, ຂະແໜງການປູກຝັງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ໃຫ້ສຳເລັດຜົນຕາມເປົ້າໝາຍ ທີ່ວາງໄວ້;

7.6   ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມ, ສ່ອງແສງລາຍງານປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, ປະຈຳ 3 ເດືອນ,  ປະຈຳ 6 ເດືອນ, ປະຈຳປີ ແລະ ສະຫຼຸບສັງລວມຮອບດ້ານ ຂອງພະແນກ ຄຸ້ມຄອງການປູກຝັງ ໃຫ້ຫົວໜ້າກົມປູກຝັງ.

 

ໝວດທີ V

ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ 8:     ການຜັນຂະຫຍາຍ

ມອບໃຫ້ ພະແນກຄຸ້ມຄອງການປູກຝັງ ຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ໃຫ້ເປັນກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງຕົນ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

 

ມາດຕາ 9:   ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ບັນດາພະແນກການ, ສູນ, ໂຄງການ ທີ່ຂຶ້ນກັບກົມປູກຝັງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

 

ມາດຕາ 10: ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ໃຊ້ປ່ຽນແທນ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງ ຫົວໜ້າ ກົມປູກຝັງ ສະບັບເລກທີ 0478/ກປຝ, ລົງວັນທີ 08/07/2008 ແລະ ມີຜົນສັກສິດນຳໃຊ້ໄດ້ນັບແຕ່ມື້ລົງ ລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.

 

ຫົວໜ້າ ກົມປູກຝັງ