DOA

ປູກຝັງທັນສະໄໝ ສະອາດ ປອດໄພ ໃສ່ໃຈຄຸນນະພາບ ໜັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ ເປັນສິນຄ້າ

 • PDF

ພາລະບົດບາດ ຂອງພະແນກມາດຕະຖານ

 • Friday, 09 March 2012 09:41
 • Last Updated Thursday, 29 March 2012 10:12
 • Written by Administrator

ຂໍ້ຕົກລົງ

ຂອງກົມປູກຝັງ

ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ

ພະແນກມາດຕະຖານ

-    ອີງຕາມ ຕາມການຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າການ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສະບັບ ເລກທີ 0264/ກປ, ລົງວັນທີ 16/03/2009, ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັງ ແລະ ການເຄື່ອໄຫວ ຂອງ ກົມປູກຝັງ.

-    ອີງຕາມ ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການສະເໜີ ຂອງຄະນະອະນຸກຳມະການປັບປຸງການຈັດຕັງ ຂອງ ກົມປູກຝັງ ສະບັບເລກທີ 0281/ກປຝ, ລົງວັນທີ 19/03/2009.

-    ອີງຕາມ ການສະເໜີຂອງພະແນກ ບໍລິຫານ, ກົມປູກຝັງ.

ກົມປູກຝັງ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ

ໝວດທີ I

ບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ 1. ຈຸດປະສົງ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ກຳນົດທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະ ກອບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງພະແນກມາດຕະຖານປູກຝັງ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການ ພັດທະນາ ຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ສອດຄ່ອງ ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ ພັກ-ລັດ ເພື່ອປະ ກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ.

ມາດຕາ 2. ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ພະແນກມາດຕະຖານ ແມ່ນຫົວໜ່ວຍວຊາການໜຶ່ງ ທີ່ຢູ່ໃນໂຄງປະກອບການຈັດ ຕັ້ງ ຂອງກົມປູກຝັງ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ ຫົວໜ້າ ກົມປູກຝັງ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາມາດຕະຖານລະບົບການປູກພືດ, ມາດຕະຖານ ສິນຄ້າກະສິກຳ, ການຮັບຮອງ ແລະ ການອອກໃບຢັ້ງຢືນລະບົບການປູກພືດ ແລະ ສິນຄ້າກະສິກຳ.

ໝວດທີ II

ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ

ມາດຕາ 3. ໜ້າທີ່

3.1  ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ມາດຕະຖານລະບົບການປູກພືດ, ມາດຕະຖານ ສິນຄ້າກະສິກຳ, ການຮັບຮອງ ແລະ ການອອກໃບຢັ້ງຢືນລະບົບການປູກພືດ ແລະ ສິນຄ້າກະສິກຳສະອາດ;

3.2  ຄົ້ນຄວ້າ ຮ່າງມາດຕະຖານລະບົບການປູກພືດ, ມາດຕະຖານສິນຄ້າກະສິກຳສະອາດ, ເຊັ່ນ: ມາດຕະຖານ ກະສິກຳທຳມະຊາດແບບຍືນຍົງ (Sustainable Natural Agri culture – SNA), ມາດຕະຖານ ກະສິກຳທີ່ດີ (Good Agriculture Practiec-GAP), ມາດຕະຖານ ກະສິກຳປອດສານພິດ (Pesticcide Free Production-PFP) ແລະ ມາດຕະຖານ ກະສິກຳອິນຊີ (Organic Agriculture-OA);

3.3  ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີ ລະບົບການຮັບຮອງ ໜ່ວຍງານອອກໃບຢັ້ງຢືນລະບົບການ ປູກພືດ ແລະ ສິນຄ້າກະສິກຳສະອາດ;

3.4  ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີຂໍການຢັ້ງຢືນກະສິກຳສະອາດເຊັ່ນ: ກະສິກຳອິນຊີ, ກະສິກຳທີ່ດີ, ກະສິກຳປອດສານພິດ, ກະສິກຳທຳມະຊາດແບບຍືນຍົງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນແຫຼ່ງກຳເນີດ;

3.5  ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີ ຫົວໜ້າ ກົມປູກຝັງ ຂໍອະນຸມັດຮັບຮອງ ຜູ້ປະກອບການ ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດ ບໍລິການ ການກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນ ມາດຕະຖານ ກະສິກຳສະອາດ;

3.6  ປະສານສົມທົບ ກັບການຈັດຕັ້ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນການພັດທະນາ ມາດຕະຖານ, ການຮັບຮອງ ແລະ ການຢັ້ງຢືນ ກະສິກຳສະອາດ ຂອງ ສປປ ລາວ;

ມາດຕາ 4. ຂອບເຂດສິດ

4.1  ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານ ພັດທະນາມາດຕະຖານ ລະບົບການປູກພືດ, ມາດຕະຖານສິນຄ້າກະສິກຳສະອາດ, ການຮັບຮອງ ແລະ ການອອກໃບຢັ້ງຢືນ ລະບົບການປູກພືດ ແລະ ສິຍຄ້າກະສິກຳສະອາດຕໍ່ຫົວໜ້າ ກົມປູກຝັງ;

4.2  ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີ ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງ, ປັບປຸງ ຫຼື ຍຸບເລີກກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ໂຄງປະກອບ ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ການປະຕິບັດ ລະບຽບລັດຖະກອນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນຂັ້ນການຄຸ້ມຄອງ ຂອງຕົນ;

4.3  ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ສັບສົມບັດ, ພາຫະນະ ແລະ ງົບປະມານ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງ ຫົວໜ້າ ກົມປູກຝັງ;

4.4  ປະຕິບັດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງ ຫົວໜ້າ ກົມປູກຝັງ;

ໝວດທີ III

ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ

ມາດຕາ 5. ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

5.1 ພະແນກ ມາດຕະຖານ ກະສິກຳສະອາດ ປະກອບດ້ວຍ ຫົວໜ້າພະແນກ 1 ທ່ານ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກ ຈຳນວນໜຶ່ງ, ຊຶ່ງໄດ່ຮັບການແຕ່ງຕັງ ແລະ ບົດຕຳແໜ່ງ ຈາກລັດຖະມົນຕີ ວ່າການ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕາມການສະເໜີ ຂອງ ຫົວໜ້າ ກົມປູກຝັງ ແລະ ການເຫັນດີ ຂອງ ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ.

5.2 ພະແນກ ມາດຕະຖານ ກະສິກຳສະອາດ ປະກອບດ້ວຍ ຂະແໜງ ແລະ ໜ່ວຍງານ ຈຳນວນໜຶ່ງ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຂະແໜງ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງໜ່ວຍງານ ແມ່ນໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ບົດຕຳແໜ່ງ ຈາກລັດຖະມົນຕີ ວ່າການ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕາມການສະເນີ ຂອງ ຫົວໜ້າ ພະແນກ ແລະ ຫົວໜ້າ ກົມປູກຝັງ ແລະ ການເຫັນດີ ຂອງ ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ.

ມາດຕາ 6. ໂຄງປະກອບກົງຈັກ

6.1 ພະແນກ ມາດຕະຖານກະສິກຳສະອາດ ປະກອບມີ 2 ຂະແໜງ:

6.1.1 ຂະແໜງ ມາດຕະຖານ (Standard Section)

6.1.2 ຂະແໜງ ຮັບຮອງ (Accreditation Section)

6.2 ໜ້າວຽກຕົ້ນຕໍຂອງບັນດາຂະແໜງ

6.2.1 ຂະແໜງ ມາດຕະຖານ

6.2.1.1 ໜ່ວຍງານ ພັດທະນາມາດຕະຖານ

 • ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ພະແນກມາດຕະຖານ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍ ແຜນຍຸດທະສາດ ກ່ຽວກັບ ມາດຕະຖານ ກະສິກຳສະອາດ ໃຫ້ເປັນແຜນການ, ໂຄງການລະອຽດ ແລະ ລະບຽບການເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມາດຕະຖານ ກະສິກຳສະອາດ;
 • ຄົ້ນຄວ້າສ້າງມາດຕະຖານ ກະສິກຳສະອາດ ເຊັ່ນ: ມາດຕະຖານກະສິກຳທຳມະຊາດແບບຍືນຍົງ, ມາດຕະຖານກະສິກຳທີ່ດີ, ມາດຕະຖານກະສິກຳປອດສານພິດ ແລະ ມາດຕະຖານກະສິກຳອິນຊີ;
 • ນຳສະເໜີ ບັນດາມາດຕະການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານ ກະສິກຳສະອາດ.

6.2.1.2 ໜ່ວຍງານ ຄຸ້ມຄອງມາດຕະຖານ

 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຈັດພິມ ບັນດາເອກະສານວິຊາການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ມາດຕະຖານ ແລະ ການນຳໃຊ້ ມາດຕະຖານການປູກຝັງ;
 • ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານວິຊາການ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບການ ໃນການຄຸ້ມຄອງກວດກາ ກິດຈະກຳຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍ ທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບ ປັດໄຈການການບໍລິການ ຂາເຂົ້າກະສິກຳ ດ້ານການປູກພືດ;
 • ສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ການຮັບຮອງ ມາດຕະຖານ ກະສິກຳ ສະອາດ.

6.2.2 ຂະແໜງ ຮັບຮອງ

6.2.2.1 ໜ່ວຍງານ ກວດກາ

 • ຄົ້ນຄວ້າເອກະສານກ່ຽວກັບ ການຂໍຮ້ອງເພື່ອຂໍອະນຸຍາດ ດຳເນີນທຸະກິດ ດ້ານການກວດກາ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງຢືນ ການຜະລິດກະສິກຳສະອາດ;
 • ກວດກາລະບົບອອກໃບຢັ້ງຢືນ ຂອງຜູ້ປະກອບການ ຕາມລະບຽບ-ກົດໝາຍ;
 • ສະຫຼຸບລາຍງານຜົນການກວດກາ ເພື່ອນຳສະເນີ ຄະນະກຳມະການ ພິຈາລະນາ ອອກໃບຢັ້ງຢືນ;
 • ສ້າງຄູ່ມື ແນະນຳ ສຳລັບພະນັກງານ ວິຊາການ ໃນການກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸະກິດ ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານການກວດກາ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງຢືນ ການຜະລິດ ກະສິກຳສະອາດ.

6.2.2.2 ໜ່ວຍງານ ອອກໃບຮັບຮອງ

 • ຄົ້ນຄວ້າ ຜົນການກວດກາ ແລະ ຮ່າງເອກະສານ ໃບຮັບຮອງ ເພື່ອນຳສະເໜີຂໍອະນຸມັດ ຮັບຮອງ ຈາກ ຫົວໜ້າ ກົມປູກຝັງ;
 • ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອອກໃບຮັບຮອງໃຫ້ແກ່ ຫົວໜ່ວຍ ທຸລະກິດ ທີ່ດຳເນີນກິດຈະກຳ ດ້ານການກວດກາ ແລະ ອອກໃບຍັ້ງຢືນ ກະສິກຳສະອາດ;
 • ຕິດຕາມ ແລະ ສັງລວມ ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ຕາມມາດຕະຖານ ຂອງຜູ້ປະກອບການທີ່ໄດ້ເຮັດທຸລະກິດ ດ້ານການກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນ ມາດຕະຖານກະສິກຳສະອາດ.

ໝວດທີ IV

ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

ມາດຕາ 7. ຫຼັກການລວມ ໃນການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ດຳເນີນງານ

ພະແນກ ມາດຕະຖານເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ດຳເນີນງານຫຼັກການລວມດັ່ງນີ້:

7.1 ປະຕບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ນຳພາໝູ່ຄະນະ, ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ, ລະບົບ ຫົວໜ້າດຽວ ຕາມລະບົບແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ບົນພື້ນຖານ ການແບ່ງງານກັນ ລະອຽດ ຈະແຈ້ງໃນມູ່ຄະນະ ແລະ ມີການປຶກສາຫາລື ພ້ອມທັງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສິດໃນການຕັດສິນບັນຫາ ພາຍໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນແຕ່ລະຂັ້ນ.

7.2  ຫົວໜ້າພະແນກ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງຕໍ່ ຫົວໜ້າ ກົມປູກຝັງ ກ່ຽວກັບ ຜົນສຳ ເລັດ ແລະ ຂໍ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງຕາມ ພາລະບົດ ບາດຂອງພະແນກມາດຕະຖານ.

7.3  ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ມີໜ້າທີ່ຊ່ວຍວຽກ ແລະ ລົງເລິກຮັບຜິດຊອບວຽກງານໃດໜຶ່ງ ຕາມການແບ່ງງານ ແລະ ການມອບມາຍ ຂອງຫົວໜ້າພະແນກ.

7.4  ຫົວໜ້າພະແນກເປັນຜູ້ລົງລາຍເຊັນຕໍ່ບັນດາເອກະສານທີ່ສຳຄັນ, ກໍລະນີຕິດຂັດ ຫຼື ໄປເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທາງໄກ ຕ້ອງມອບສິດປະຈຳການຊົວຄາວ ໃຫ້ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກ ວ່າການແທນ, ໃນເມື່ອຫົວໜ້າພະແນກ ກັບຄືນມາປະຈຳການແລ້ວ ຜູ້ວ່າການຕ້ອງໄດ້ລາຍງານວຽກທີ່ຕົນເອງໄດ້ແກ້ໄຂ ແລະ ວຽກທີ່ຍັງຄົງຄ້າງໃຫ້ ຫົວໜ້າ ພະແນກຊາບ.

7.5  ບັນດາຂະແໜງ, ໜ່ວຍງານ ແລະ ວິຊາການພາຍໃນພະແນກ ມີໜ້າທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານຕ່າງໆຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງພະແນກ ມາດຕະຖານ.

7.6  ພົວພັນ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບບັນດາພະແນກການ, ສູນ, ໂຄງການ, ຂະແໜງການປູກຝັງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ໃຫ້ສຳເລັດຜົນ ຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້.

7.7  ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມ, ສ່ອງແສງລາຍງານປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, ປະຈຳ 3 ເດືອນ, ປະຈຳ 6 ເດືອນ, ປະຈຳປີ ແລະ ສະຫຼຸບ ສັງລວມຮອບດ້ານ ຂອງພະແນກ ມາດຕະຖານ ໃຫ້ ຫົວໜ້າ ກົມປູກຝັງ.

ໝວດທີ V

ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ 8. ການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ມອບໃຫ້ ພະແນກ ມາດຕະຖານ ເຊື່ອມຊືມ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ໃຫ້ເປັນແຜນການລະອຽດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ມາດຕາ 9. ມອບໃຫ້ ພະແນກ ມາດຕະຖານ ຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ໃຫ້ເປັນລະບຽບພາຍໃນຂອງຕົນ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ມາດຕາ 10. ບັນດາ ພະແນກການ, ສູນ, ໂຄງການທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງກົມປູກຝັງ ແລະ  ພາກສ່ວນ ອື່ນໆ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ມາດຕາ 11. ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດນຳໃຊ້ໄດ້ນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.

 

ຫົວໜ້າ ກົມປູກຝັງ