DOA

ປູກຝັງທັນສະໄໝ ສະອາດ ປອດໄພ ໃສ່ໃຈຄຸນນະພາບ ໜັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ ເປັນສິນຄ້າ

  • PDF

ພາລະບົດບາດ ຂອງສູນປ້ອງກັນພືດ

  • Friday, 16 March 2012 05:46
  • Last Updated Friday, 16 March 2012 05:52
  • Written by Administrator

ຂໍ້ຕົກລົງ

ຂອງກົມປູກຝັງ

ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ

ຂອງສູນປ້ອງກັນພືດ

 

-    ອີງຕາມ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າການ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສະບັບ ເລກທີ 0264/ກປ, ລົງວັນທີ 16/03/2009, ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມປູກຝັງ

-    ອີງຕາມ ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີຂອງຄະນະອະນຸກຳມະການປັບປຸງການຈັດຕັ້ງຂອງ ກົມປູກຝັງ ສະບັບ ເລກທີ 0281/ກປຝ, ລົງວັນທີ 19/03/2009

-    ອີງຕາມ ການສະເໜີ ຂອງພະແນກ ບໍລິຫານ, ກົມປູກຝັງ

 

ກົມປູກຝັງ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ

ໜວດທີ I

ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ 1. ຈຸດປະສົງ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ກຳນົດ ທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່,​ ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງສູນປ້ອງກັນພືດ ເພື່ອ ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສູນດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ໄດ້ຮັບ ການພັດທະນາ ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ ພັກ-ລັດ ເພື່ອແນໃສ່ຄຸ້ມຄອງ ວຽກງານປ້ອງກັນພືດ ແລະ ປະກອບສ່ວນ ເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວ.

 

ມາດຕາ 2. ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ສູນປ້ອງກັນພືດ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ “ສປພ” ແມ່ນຫົວໜ່ວຍວິຊາການ ໜຶ່ງ ສັງກັດຢູ່ໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງກົມປູກຝັງ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິ ການໃຫ້ຫົວໜ້າກົມປູກຝັງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປ້ອງກັນພືດ, ວິໄຈຄຸນນະພາບ ປັດໄຈຮັບໃຊ້ການຜະລິດ ແລະ ວິໄຈສານພິດຕົກຄ້າງໃນຜົນຜະລິດພືດ ແລະ ຜະລິດ ຕະພັນພືດ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຜະລິດພືດສະບຽງອາຫານ ແລະ ພືດສິນຄ້າ

 

ໝວດທີ II

ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ

ມາດຕາ 3. ໜ້າທີ່

3.1   ສຳຫຼວດ, ສຶກສາ, ວິໄຈ ແລະ ແບ່ງປະເພະ ສັດຕູພືດ ແລະ ສັດຕູທຳມະຊາດ;

3.2   ຕິດຕາມ, ເຝົ້າລະວັງ ແລະ ລາຍງານ ສະພາບການລະບາດຂອງສັດຕູພືດ, ອອກບົດ ແນະນຳດ້ານເຕັກນິກວິຊາການໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດສັດຕູພືດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຂອງລະດູການຜະລິດ

3.3   ສ້າງລະບົບການເກັບຮັກສາຕົວຢ່າງຂອງແມງໄມ້ສັດຕູພືດ, ພະຍາດພືດ ແລະ ວັດຊະພືດ ເພື່ອໃຊ້ເປັນແຫຼ່ງສະໜອງຫຼັກຖານສັດຕູພືດຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ເປັນບ່ອນສຶກສາ ຄົ້ນຄວ້າຂອງນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ແລະ ຜູ້ທີ່ສົນໃຈ

3.4   ພັດທະນາລະບົບການຄວບຄຸມສັດຕູພືດ ແລະ ການຈັດການພືດແບບປະສົມປະສານ ເພື່ອຍົກຄຸນນະພາບ ແລະ ຜະລິດຕະພາບຂອງຜົນຜະລິດພືດ;

3.5   ບໍລິການວິໄຈຄຸນນະພາບຝຸ່ນ, ສານພິດຕົກຄ້າງໃນຜົນຜະລິດພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ພືດ;

3.6   ວິໄຈສັດຕູພືດໃນພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພືດ ຫຼັງການເກັບກ່ຽວ;

3.7   ປະກອບສ່ວນໃນວຽກງານຕິດຕາມ ກວດກາ ການຜະລິດ, ການຈຳໜ່າຍ ແລະ ການນຳໃຊ້ເມັດພັນ ແລະ ແນວພັນພືດ, ຝຸ່ນ ແລະ ຢາປາບສັດຕູພືດ

3.8   ຈັດ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ສຳມະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາການຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານປ້ອງກັນພືດ;

3.9   ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມປູກຝັງ

 

ມາດຕາ 4. ຂອບເຂດສິດ

4.1   ອອກຂໍ້ຕົກລົງ, ບົດແນະນຳ ແລະ ແຈ້ງການຕ່າງໆ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງຕົນຕາມການເຫັນດີຂອງຫົວໜ້າກົມປູກຝັງ

4.2   ນຳສະເໜີຫົວໜ້າກົມປູກຝັງກ່ຽວກັບໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ, ຕຳແໜ່ງງານ, ປະກອບ ບຸກຄະລາກອນ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ເພື່ອຮັບປະກັນຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃນ ແຕ່ລະໄລຍະ

4.3   ນຳສະເໜີຫົວໜ້າກົມປູກຝັງ ເພື່ອແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ເລື່ອນຊັ້ນ ຫຼື ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຍ້ອງຍໍ ຕໍ່ພະນັກງານລັດຖະກອນທີ່ຂຶ້ນກັບຄວາມຜິດຊອບຂອງສູນ;

4.4   ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການປູກຝັງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຕາໜ່າງວຽກງານປ້ອງກັນພືດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;

4.5   ຄຸ້ມຄອງ ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ວຽກງານ ແລະ ບັນດາໂຄງການຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມ ຮັບຜິດຊອບຂອງສູນ ໃຫ້ສາມາດເຄື່ອນໄຫວໄປຕາມແຜນການທີ່ໄດ້ຖືກອະນຸມັດຈາກ ຫົວໜ້າກົມປູກຝັງ ແລະ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້;

4.6   ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ ພະນັກງານ ລັດຖະກອນ, ພະນັກງານຕາມສັນຍາ, ກຳມະກອນ, ຊັບສົມບັດ, ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະຮັບໃຊ້ການຜະລິດ, ງົບປະມານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ຢູ່ ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງສູນ ຕາມການມອບໝາຍຈາກຫົວໜ້າ ກົມປູກຝັງ;

4.7   ສ້າງລະບຽບການພາຍໃນສູນ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືໃນການຄຸ້ມຄອງ ກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ປັບປຸງແບບແຜນວິທີການເຮັດວຽກຂອງຕົນ ໃຫ້ມີ ປະສິດທິຜົນສູງ;

ໝວດທີ III

ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ

ມາດຕາ 5. ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

5.1   ສູນປ້ອງກັນພືດ ປະກອບດ້ວຍຫົວໜ້າ 1 ທ່ານ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຈຳນວນໜຶ່ງ ຊຶ່ງ ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງຈາກລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕາມການສະເໜີຂອງຫົວໜ້າກົມປູກຝັງ ແລະ ການເຫັນດີຂອງຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ;

5.2   ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າສູນ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງຕໍ່ຫົວໜ້າກົມປູກຝັງກ່ຽວກັບ ຜົນສຳເລັດ ແລະ ຂໍ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີການເມືອງຂອງຕົນ;

5.3   ຫົວໜ້າສູນເປັນຜູ້ລົງລາຍເຊັນຕໍ່ບັນດາເອກະສານຕ່າງໆທີ່ສຳຄັນ, ກໍລະນີຕິດຂັດ ຫຼື ໄປ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທາງໄກ ຕ້ອງໄດ້ມອບສິດປະຈຳການຊົ່ວຄາວໃຫ້ຮອງຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງ ວ່າການແທນ ແລະ ໃນເມື່ອຫົວໜ້າສູນກັບຄືນມາປະຈຳການແລ້ວ ຜູ້ວ່າການແທນ ຕ້ອງໄດ້ລາຍງານວຽກທີ່ຕົນເອງໄດ້ແກ້ໄຂ ແລະ ວຽກຄ້າງຄາໃຫ້ຫົວໜ້າສູນຊາບ ເພື່ອ ສຶບຕໍ່ປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂໃຫ້ສຳເລັດ;

5.4   ສູນປ້ອງກັນພືດ ຍັງມີໜ່ວຍງານ ແລະ ຈຸງານ ຈຳນວນໜຶ່ງ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງໜ່ວຍງານ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຈຸງານ ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງ ຈາກລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕາມການສະເໜີຂອງຫົວໜ້າສູນ ແລະ ຫົວໜ້າກົມປູກຝັງ ແລະ ການເຫັນດີຂອງຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ;

5.5   ແຕ່ລະ ໜ່ວຍງານ ປະກອບດ້ວຍ ຈຸງານ, ໂຄງການ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ຕາມການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານທີ່ຂັ້ນເທິງອະນຸມັດ;

 

ມາດຕາ 6. ໂຄງປະກອບກົງຈັກ

4.1 ສູນປ້ອງກັນພືດປະກອບມີ 5 ໜ່ວຍງານ ຄື:

6.1.1 ໜ່ວຍງານ ບໍລິຫານ ແລະ ການຜະລິດ

6.1.2 ໜ່ວຍງານ ແມງໄມ້

6.1.3 ໜ່ວຍງານ ພະຍາດ

6.1.4 ໜ່ວຍງານ ຄວບຄຸມສັດຕູພືດໃນເລົ້າສາງ

6.1.5 ໜ່ວຍງານ ຝຸ່ນ ແລະ ຢາປາບສັດຕູພືດ

6.2 ໜ້າວຽກຕົ້ນຕໍຂອງບັນດາໜ່ວຍງານ ມີດັ່ງນີ້

6.2.1 ໜ່ວຍງານ ບໍລິຫານ ແລະ ການຜະລິດ ປະກອບ ມີ 2 ຈຸງານ:

6.2.1.1 ຈຸງານບໍລິຫານ: ໜ້າວຽກຕົ້ນຕໍ ມີດັ່ງນີ້:

- ສາລະບັນ, ເລຂານຸການ, ພິທີການ ແລະ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ

- ຈັດຕັ້ງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ

- ການເງິນ-ການບັນຊີ, ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ, ແຜນການ ແລະ ງົບປະມານ

- ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ວຽກງານລວມຂອງສູນ ປະຈຳ ອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ

- ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ເປັນໃຈກາງປະສານວຽກງານລວມຂອງສູນ ຕໍ່ກັບພາຍນອກ

- ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍພາຍໃນສູນ

6.2.1.2 ຈຸງານການຜະລິດ: ໜ້າວຽກຕົ້ນຕໍ ມີດັ່ງນີ້:

- ຄຸ້ມຄອງ ພາຫະນະ, ວັດຖຸອຸປະກອນ, ສາງພັດສະດຸ ແລະ ປັດໄຈຮັບໃຊ້ການຜະລິດ ຕ່າງໆ ພາຍໃນສູນ

- ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງການຜະລິດ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ວຽກງານ ວິຊາການພາຍໃນສູນຕາມການເຫັນດີຂອງຄະນະສູນ

 

6.2.2 ໜ່ວຍງານ ແມງໄມ້: ປະກອບມີ 4 ຈຸງານ:

6.2.2.1 ຈຸງານ ສຳຫຼວດແມງໄມ້ ແລະ ສັດຮາວີພືດ: ໜ້າວຽກຕົ້ນຕໍ ມີດັ່ງນີ້:

- ສຳຫຼວດ, ຕິດຕາມ ເຝົ້າລະວັງ ແລະ ລາຍງານ ສະພາບການລະບາດຂອງແມງໄມ້ ສັດຕູພືດ ແລະ ສັດຮາວີພືດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງລະດູການຜະລິດ

- ສຶກສາວິທີການປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດ ແມງໄມ້ສັດຕູພືດ ແລະ ສັດຮາວີພືດ

- ອອກແຈ້ງການ, ບົດແນະນຳວິຊາການກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ກຳຈັດ ແມງໄມ້ສັດຕູ ພືດ ແລະ ສັດຮາວີພືດ

- ພັດທະນາວິຊາການດ້ານການສຳຫຼວດ, ການເຝົ້າລະວັງ ແລະ ການພະຍາກອນ ການລະບາດຂອງສັດຕູພືດ

6.2.2.2 ຈຸງານ ການວິໄຈ: ໜ້າວຽກຕົ້ນຕໍ ມີດັ່ງນີ້:

- ສຳຫຼວດ, ເກັບຮັກສາຕົວຢ່າງ ແມງໄມ້ສັດຕູພືດ ເພື່ອຂຶ້ນບັນຊ່ີ

- ວິໄຈແມງໄມ້ສັດຕູພືດ ແລະ ແມງໄມ້ເປັນປະໂຫຍດ

- ສ້າງຖານຂໍ້ມູນແມງໄມ້ສັດຕູພືດ ແລະ ແມງໄມ້ເປັນປະໂຫຍດ

- ພັດທະນາວິຊາການດ້ານການວິໄຈແມງໄມ້

6.2.2.3 ຈຸງານ ການຄວບຄຸມແມງໄມ້ສັດຕູພືດແບບຊີວະວິທະຍາ: ໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ ມີດັ່ງນີ້:

- ສຳຫຼວດແມງໄມ້ເປັນປະໂຫຍດ

- ການລ້ຽງຂະຫຍາຍ ແລະ ການທົດສອບແມງໄມ້ເປັນປະໂຫຍດ

- ພັດທະນາວິຊາການດ້ານແມງໄມ້ເປັນໂຫຍດ

6.2.2.4 ຈຸງານ ວັດສະພືດ: ໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ ມີດັ່ງນີ້:

- ສຳຫຼວດ ແລະ ວິໄຈວັດສະພືດ

- ສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາ ວິທີການປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດ ວັດສະພືດ

- ອອກບົດແນະນຳເຕັກນິກວິຊາການກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດ ວັດສະພືດ

 

6.2.3 ໜ່ວຍງານພະຍາດພືດ: ປະກອບ ມີ 4 ຈຸງານ:

6.2.3.1 ຈຸງານເຊື້ອລາ: ໜ້າວຽກຕົ້ນຕໍ ມີດັ່ງນີ້:

- ສຳຫຼວດ, ວິໄຈ, ເກັບຮັກສາຕົວຢ່າງ, ແບ່ງປະເພດເຊື້ອທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ເຊື້ອ ທີ່ເປັນສາເຫດຂອງພະຍາດພືດໃນກຸ່ມຂອງເຊື້ອລາ

- ສ້າງບັນຊີພະຍາດພືດທີ່ເປັນສາເຫດຈາກເຊື້ອລາ

- ຕິດຕາມ, ເຝົ້າລະວັງ ແລະ ລາຍງານ ສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດພືດ ທີ່ເກີດຈາກເຊື້ອລາ

- ອອກແຈ້ງການ, ບົດແນະນຳເຕັກນິກດ້ານວິຊາການປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດ ພະຍາດ ພືດ ໃນກຸ່ມຂອງເຊື້ອລາ

- ລ້ຽງ ແລະ ຂະຫຍາຍເຊື້ອລາທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດ ສັດຕູພືດ

- ສຶກສາກ່ຽວກັບວິທີການປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດ ພະຍາດພືດ ທີ່ມີສາເຫດມາຈາກ ເຊື້ອລາ

6.2.3.2 ຈຸງານເຊື້ອບັກເຕຣີ: ໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ ມີດັ່ງນີ້:

- ສຳຫຼວດ, ວິໄຈ, ເກັບຮັກສາຕົວຢ່າງ, ແບ່ງປະເພດເຊື້ອທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ເຊື້ອທີ່ເປັນສາເຫດຂອງພະຍາດພືດໃນກຸ່ມຂອງເຊື້ອບັກເຕຣີ

- ສ້າງບັນຊີພະຍາດພືດທີ່ເປັນສາເຫດຈາກເຊື້ອບັກເຕຣີ

- ຕິດຕາມ, ເຝົ້າລະວັງ ແລະ ລາຍງານ ສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດພືດທີ່ເກີດ ຈາກເຊື້ອບັກເຕຣີ

- ອອກແຈ້ງການ, ບົດແນະນຳເຕັກນິກດ້ານວິຊາການປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດ ພະຍາດ ພືດ ໃນກຸ່ມຂອງເຊື້ອບັກເຕຣີ

- ລ້ຽງ ແລະ ຂະຫຍາຍເຊື້ອບັກເຕຣີທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດ ສັດຕູພືດ

- ສຶກສາກ່ຽວກັບວິທີການປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດ ພະຍາດພືດທີ່ມີສາເຫດມາຈາກ ເຊື້ອບັກເຕຣີ

6.2.3.3 ຈຸງານເຊື້ອໄວຣັດ: ໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ ມີດັ່ງນີ້:

- ສຳຫຼວດ, ວິໄຈ, ເກັບຮັກສາຕົວຢ່າງ, ແບ່ງປະເພດເຊື້ອທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ເຊື້ອທີ່ເປັນສາເຫດຂອງພະຍາດພືດໃນກຸ່ມຂອງເຊື້ອໄວຣັດ

- ສ້າງບັນຊີພະຍາດພືດທີ່ເປັນສາເຫດຈາກເຊື້ອໄວຣັດ

- ຕິດຕາມ, ເຝົ້າລະວັງ ແລະ ລາຍງານ ສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດພືດທີ່ເກີດ ຈາກເຊື້ອໄວຣັດ

- ອອກແຈ້ງການ, ບົດແນະນຳເຕັກນິກດ້ານວິຊາການປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດ ພະຍາດ ພືດໃນກຸ່ມຂອງເຊື້ອໄວຣັດ

- ສຶກສາກ່ຽວກັບວິທີການປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດ ພະຍາດພືດທີ່ມີສາເຫດມາຈາກ ເຊື້ອໄວຣັດ

6.2.3.4 ຈຸງານຂີ້ກະເດືອນຝອຍ: ໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ ມີດັ່ງນີ້:

- ສຳຫຼວດ, ວິໄຈ, ເກັບຮັກສາຕົວຢ່າງ, ແບ່ງປະເພດເຊື້ອທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ເຊື້ອທີ່ເປັນສາເຫດຂອງພະຍາດພືດ ເກີດຈາກຂີ້ກະເດືອນຝອຍ

- ສ້າງບັນຊີພະຍາດພືດທີ່ເປັນສາເຫດຈາກຂີ້ກະເດືອນຝອຍ

- ຕິດຕາມ, ເຝົ້າລະວັງ ແລະ ລາຍງານ ສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດພືດທີ່ເກີດ ຈາກຂີ້ກະເດືອນຝອຍ

- ອອກແຈ້ງການ, ບົດແນະນຳເຕັກນິກດ້ານວິຊາການປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດ ພະຍາດ ພືດ ທີ່ເກີດຈາກຂີ້ກະເດືອນຝອຍ

- ລ້ຽງ ແລະ ຂະຫຍາຍ ຂີ້ກະເດືອນຝອຍ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນ ການ ປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດ ສັດຕູພືດ

- ສຶກສາກ່ຽວກັບວິທີການປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດ ພະຍາດພືດທີ່ເກີດຈາກຂີ້ກະເດືອນ ຝອຍ

 

6.2.4 ໜ່ວຍງານ ຄວບຄຸມສັດຕູພືດໃນເລົ້າສາງ: ປະກອບ ມີ 2 ຈຸງານ:

6.2.4.1 ຈຸງານວິໄຈຄຸນນະພາບເມັດພັນພືດ: ໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ ມີດັ່ງນີ້:

- ທົດສອບຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນພືດ (ທາງກາຍຍະພາບ)ຢູ່ໃນຫ້ອງວິໄຈ, ໃນພາກ ສະໜາມ ແລະ ຢັ້ງຢືນຜົນຂອງການທົດສອບ

- ປະກອບສ່ວນໃນວຽກງານ ຕິດຕາມ, ກວດກາການຜະລິດ, ການຈຳໜ່າຍ ແລະ ການນຳໃຊ້ ເມັດພັນ ແລະ ແນວພັນພືດ

6.2.4.2 ຈຸງານ ສຳຫຼວດ ແລະ ວິໄຈສັດຕູພືດຫຼັງເກັບກ່ຽວ: ໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ ມີດັ່ງນີ້:

- ສຳຫຼວດ, ວິໄຈ, ເກັບຮັກສາຕົວຢ່າງ ສັດຕູພືດໃນເລົ້າສາງ

- ສ້າງບັນຊີ ສັດຕູພືດໃນເລົ້າສາງ

- ອອກບົດແນະນຳເຕັກນິກວິຊາການດ້ານການປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດ ສັດຕູພືດ ຫຼັງການເກັບກ່ຽວ

- ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການນຳໃຊ້ເຕັກນິກວິຊາການຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ເຮັດ ການບໍລິການດ້ານການກຳຈັດສັດຕູພືດ

6.2.5 ໜ່ວຍງານ ຝຸ່ນ ແລະ ຢາປາບສັດຕູພືດ: ປະກອບ ມີ 2 ຈຸງານ:

6.2.5.1 ຈຸງານ ຝຸ່ນ: ໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ ມີດັ່ງນີ້:

- ສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາ ວິທີການຜະລິດຝຸ່ນບົ່ມ, ຝຸ່ນນ້ຳຊີວະພາບ ແລະ ຈຸລິນຊີ ຍ່ອຍສະຫຼາຍອິນຊີວັດຖຸ

- ອອກບົດແນະນຳເຕັກນິກວິຊາການກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຝຸ່ນເຄມີ ແລະ ຝຸ່ນຊີວະພາບ

- ທົດສອບປະສິດທິພາບ ແລະ ສາທິດ ການນຳໃຊ້ ຝຸ່ນເຄມີ ແລະ ຝຸ່ນຊີວະພາບ

- ປະກອບສ່ວນໃນວຽກງານ ກວດກາ, ຕິດຕາມ ການຜະລິດ ແລະ ການຈຳໜ່າຍ ຝຸ່ນເຄມີ ແລະ ຝຸ່ນຊີວະພາບ

- ວິໄຈຄຸນນະພາບ ຝຸ່ນເຄມີ ແລະ ຝຸ່ນຊີວະພາບ

6.2.5.2 ຈຸງານ ຢາປາບສັດຕູພືດ: ໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ ມີດັ່ງນີ້:

- ສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາ ວິທີການຜະລິດຢາພື້ນເມືອງປາບສັດຕູພືດ

- ອອກບົດແນະນຳເຕັກນິກວິຊາການກ່ຽວກັບການຜະລິດ ແລະ ການນຳໃຊ້ ຢາພື້ນ ເມືອງ ປາບສັດຕູພືດ

- ທົດສອບປະສິດທິພາບ ແລະ ສາທິດການນຳໃຊ້ ຢາເຄມີ ແລະ ຢາພື້ນເມືອງ ປາບສັດຕູພືດ

- ວິໄຈ ສານພິດຕົກຄ້າງຂອງຢາປາບສັດຕູພືດ ໃນພືດຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້

- ປະກອບສ່ວນໃນວຽກງານ ກວດກາ, ຕິດຕາມ, ການຈຳໜ່າຍ ແລະ ການນຳໃຊ້ ຢາປາບສັດຕູພືດ

 

ໜວດທີ IV

ແບບແຜນວິທີການເຮັດວຽກ

ມາດຕາ 7. ສູນປ້ອງກັນພືດ ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ດຳເນີນງານຕາມຫຼັກການລວມ ດັ່ງນີ້:

7.1   ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ນຳພາເປັນໝູ່ຄະນະ, ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ, ລະບອບ ຫົວໜ້າດຽວ ຕາມລະບົບແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ບົນພື້ນຖານ ການແບ່ງງານກັນຢ່າງ ລະອຽດຈະແຈ້ງໃນໝູ່ຄະນະ ແລະ ມີການປຶກສາຫາລື ພາຍໃນຂອບເຂດຂອງແຕ່ລະຂັ້ນ

7.2   ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສູນປ້ອງກັນພືດ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນທິດທາງແຜນການ ແລະ ນະໂຍບາຍລວມຂອງກົມປູກຝັງທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ

7.3   ການຕິດຕາມວຽກງານຕ່າງໆຕ້ອງປະຕິບັດລະບອບສ່ອງແສງລາຍງານປະຈຳອາທິດ, ປະ ຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ ພ້ອມທັງສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ

7.4   ບັນດາເອກະສານທີ່ມາຈາກກົມກອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບວຽກງານຂອງສູນຕ້ອງໄດ້ຕີຂາເຂົ້າເປັນທາງການ, ຫົວໜ້າ ໜ່ວຍງານບໍລິຫານ ແລະ ການຜະລິດຕ້ອງໄດ້ນຳເອົາເອກະສານດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າຫາຫົວໜ້າສູນ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ມອບໝາຍວຽກໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດ ຊອບຂອງຕົນ

7.5   ຕິດຕໍ່ພົວພັນ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິຊາສະເພາະ ແລະ ວຽກງານ ລວມຂອງສູນ

 

ໝວດທີ V

ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ 8. ວ່າດ້ວຍງົບປະມານ ແລະ ກາປະທັບ

ສູນປ້ອງກັນພືດມີງົບປະມານ ແລະ ກາປະທັບສະເພາະ ເປັນຂອງຕົນເອງ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ທາງລັດຖະການ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ທີ່ວາງອອກ

 

ມາດຕາ 9. ການຜັນຂະຫຍາຍ

ມອບໃຫ້ສູນປ້ອງກັນພືດ ເຊື່ອມຊືມ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ໃຫ້ເປັນ ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງຕົນ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດຂອງສູນ

ມາດຕາ 10. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ບັນດາ ພະແນກການ, ສູນ, ໂຄງການທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງກົມປູກຝັງ ແລະ ພາກສ່ວນ ອື່ນໆ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ

 

ມາດຕາ 11. ຜົນສັກສິດ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ໃຊ້ປ່ຽນແທນຂໍ້ຕົກລົງຂອງຫົວໜ້າກົມປູກຝັງ ສະບັບເລກທີ 0396/ກປຝ, ລົງວັນທີ 09 ມີຖຸນາ  2008 ແລະ ມີຜົນສັກສິດນຳໃຊ້ໄດ້ ນັບແຕ່ມື້ລົງ ລາຍເຊັນ ເປັນຕົ້ນໄປ

 

 

ຫົວໜ້າກົມປູກຝັງ