DOA

ປູກຝັງທັນສະໄໝ ສະອາດ ປອດໄພ ໃສ່ໃຈຄຸນນະພາບ ໜັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ ເປັນສິນຄ້າ

  • PDF

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

 


ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາໄດ້ທີ່່:


ກົມປູກຝັງ

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້


ໂທລະສັບ: (+856 21) 412 350

ແຟກ: (+856 21) 412 349

P.O. Box: 811; Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ໃນຮົ້ວ ຂອງກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ບໍລິເວນ ວົງວຽນປະຕູໄຊ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ