DOA

ປູກຝັງທັນສະໄໝ ສະອາດ ປອດໄພ ໃສ່ໃຈຄຸນນະພາບ ໜັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ ເປັນສິນຄ້າ

  • PDF

ພະແນກມາດຕະຖານ

  • Friday, 30 March 2012 02:57
  • Last Updated Friday, 30 March 2012 03:46
  • Written by Administrator

 

ພະແນກມາດຕະຖານ ແມ່ນຫົວໜ່ວຍວຊາການໜຶ່ງ ທີ່ຢູ່ໃນໂຄງປະກອບການຈັດ ຕັ້ງ ຂອງກົມປູກຝັງ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ ຫົວໜ້າ ກົມປູກຝັງ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາມາດຕະຖານລະບົບການປູກພືດ, ມາດຕະຖານ ສິນຄ້າກະສິກຳ, ການຮັບຮອງ ແລະ ການອອກໃບຢັ້ງຢືນລະບົບການປູກພືດ ແລະ ສິນຄ້າກະສິກຳ.