DOA

ປູກຝັງທັນສະໄໝ ສະອາດ ປອດໄພ ໃສ່ໃຈຄຸນນະພາບ ໜັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ ເປັນສິນຄ້າ

  • PDF

ພາລະບົດບາດ ຂອງພະແນກກັກກັນພືດ

  • Friday, 30 March 2012 04:18
  • Last Updated Friday, 30 March 2012 04:28
  • Written by Administrator

ຂໍ້ຕົກລົງ

ຂອງກົມປູກຝັງ

ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ

ຂອງພະແນກ ກັກກັນພືດ

-    ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າການ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສະບັບເລກທີ 0264/ກປ, ລົງວັນທີ 16/03/2009, ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກົມປູກຝັງ.

-    ອີງຕາມ ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີຂອງຄະນະອະນຸກຳມະການປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ ຂອງກົມປູຝັງ ສະບັບເລກທີ 0281/ກປຝ, ວົງວັນທີ 19/03/2009.

-    ອີງຕາມ ການສະເໜີ ຂອງພະແນກ ບໍລິຫານ, ກົມປູກຝັງ.

 

ກົມປູກຝັງ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ

ໝວດທີ I

ບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ 1. ຈຸດປະສົງ

ຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບນີ້ ກຳນົດທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະກອບ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງພະແນກ ກັກກັນພືດ ໃຫ້ໄດ້ຮັບ ການພັດທະນາຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ ພັກ-ລັດ ເພື່ອປະກອບໃຫ້ເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງໝັ້ນຄົງ

ມາດຕາ 2. ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ພະແນກ ກັກກັນພືດ ແມ່ນຫົວໜ່ວຍວິຊາການໜຶ່ງ ສັງກັດຢູ່ໃນ ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ກົມປູກຝັງ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ຫົວໜ້າກົມປູກຝັງ ໃນການຈັ້ດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານກັກກັນພືດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສຸຂານາໄມພືດ.

ໝວດທີ II

ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ

ມາດຕາ 3. ໜ້າທີ່

3.1.1 ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການຈັ້ດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ວິຊາການ ຂອງ ດ່ານກັກກັນພືດໃນ ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;

3.1.2 ຄຸ້ມຄອງ ການອອກໃບຢັ້ຢືນສຸຂານາໄມພືດ ແລະ ສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ສຸຂານາໄມພືດ ລະດັບປະເທດ;

3.1.3 ສືກສາ ແລະ ລວບລວມຂໍ້ມູນ ການແຜ່ລະບາດ ຂອງສັດຕູພືດ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ສຳລັບ ການກັກກັນພືດ;

3.1.4 ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ປະຕິບັດສົນທິສັນຍາສາກົນ ວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນພືດ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງລະ

ຫວ່າງປະເທດດ້ານສຸຂານາໄມພືດ ແລະ ສຸຂະພາຍພືດ ເຊັ່ນ: ສຸຂະພາຍພືດ (Plant Health), ສຸຂານາໄມພືດ (SPS), ມາດຕະຖານດ້ານມາດຕະການ ສຸຂານາໄມພືດ (ISPMs) ແລະ ປະສານງານກັບ ຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນພືດລະດັບພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ (APPPC);

3.1.5 ຄົ້ນຄ້ວາຮ່າງຄຳສັ່ງ, ແຈ້ງການ, ບົດແນະນຳກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດຂອງສັດຕູພືດທີ່ອາດຈະເກີດຈາກການນຳເຂົ້າພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພືດ ຈາກຕ່າງປະເທດ;

3.1.6 ສ້າງຍຸດທະສາດ ແລະ ກຳນົດມາດຕະການ ດ້ານສຸຂານາໄມພືດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຢູ່ ສປປ ລາວ;

3.1.7 ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຂື້ນທະບຽນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ ປະກອບການ ດ້ານ ສຸຂານາໄມພືດ.

ມາດຕາ 4. ຂອບເຂດສິດ

4.1  ນຳສະເໜີ ຫົວໜ້າ ກົມປູກຝັງ ເພື່ອສ້າງຕັ້ງ, ປັບປຸງ ແລະ ລົບລ້າງບັນດາໂຄງການ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ຂຶ້ນກັບ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງ ພະແນກ ກັກກັນພືດ;

4.2  ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ປະສານສົມທົບ ກັບທ້ອງຖິ່ນ ໃນການສະເໜີ ແຕ່ງຕັ້ງເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຈຳດ່ານ ກັກກັນພືດ, ກາໝາຍ, ກາປະທັບ ແລະ ເຄື່ອງແບບ;

4.3  ນຳສະເໜີ ຫົວໜ້າ ກົມປູກຝັງ ເພື່ອແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ປົດຕຳແໜ່ງ ເລື່ອນຊັ້ນ ຫຼື ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຕໍ່ພະນັກງານທີ່ຂຶ້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງພະແນກ ກັກກັນພືດ;

4.4  ສົມທົບກັບທ້ອງຖິ່ນສ້າງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບເຊື່ມໂຍງ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເຕັກນິກວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ການກັກກັນພືດ (Plant Quarantine) ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ສຸຂານາໄມພືດ (Plan Health Management);

4.5  ປະສານງານກັບກອງເລຂາສົນທິສັນຍາສາກົນ ວ່າດ້ວຍ ການປ້ອງກັນພືດ ແລະ ຄະນະກຳມະທິການ ປ້ອງກັນພືດລະດັບພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ;

4.6  ຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ ແລະ ປະຕິບັດ ໂຄງການ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງພະແນກ ກັກກັນພືດ ໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງ;

4.7  ຄຸ້ມຄອງ ພະນັກງານລັດທະກອນ, ສັນຍາຈ້າງຖາວອນ ແລະ ຊົ່ວຄາວ, ວັດຖຸອຸປະກອນ, ທຶນງົບປະມານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ການຈັດຕັ້ງ ຂັ້ນເທິງມອບໝາຍໃຫ້;

 

ໝວດທີ III

ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ

ມາດຕາ 5. ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

5.1  ພະນັກງານກັກກັນພືດປະກອບດ້ວຍ ຫົວໜ້າພະແນກ 1 ທ່ານ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ຈຳນວນໜຶ່ງ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງ ຈາກລັດທະມົນຕີ ວ່າການ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕາມການສະເໜີ ຂອງ ຫົວໜ້າ ກົມປູກຝັງ ໂດຍການເຫັນດີ ຂອງ ຫົວໜ້າກົມຈັ້ດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ;

5.2  ພະນັກງານກັກກັນພືດ ມີຂະແໜງ ແລະ ໜ່ວຍງານຈໍານວນ​ໜຶ່ງ. ຫົວໜ້າ ​ແລະ ຮອງ​ຂະ​ແໜງ, ຫົວໜ້າ ​ແລະ ຮອງ ໜ່ວຍ​ງານ  ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງຈາກ ລັດຖະມົນຕີ ວ່າການ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ຕາມການ ສະເໜີ ຂອງຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ຫົວໜ້າ ກົມປູກຝັງ ໂດຍການເຫັນດີ ຂອງ ຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ;

ມາດຕາ 6. ໂຄງປະກອບກົງຈັກ

6.1 ພະນັກງານ ກັກກັນພືດ ປະກອບດ້ວຍ 2 ຂະແໜງ

6.1.1 ຂະແໜງ ກັກກັນພືດ (Plant Quarantine)S

6.1.2 ຂະແໜງ ຄຸ້ມຄອງສຸຂະພາຍພືດ (Plant Health Management).

6.2 ໜ້າວຽກຕົ້ນຕໍ ຂອງ ບັນດາ ຂະແໜງ

6.2.1 ຂະແໜງ ກັກກັນພືດ ປະກອບມີ 2 ໜ່ວຍງານ:

1). ໜ່ວຍງານ ກວດກາພືດ (Plant Inspection)

—  ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ກວດກາ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນພືດ ປະຈຳດ່ານ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ; ພັດທະນາຫຼັກສູດ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາການ ດ້ານກັກກັນພືດ ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ ກັກກັນພືດ ຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ;

2). ໜ່ວຍງານ ຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນ

—  ສ້າງຖານຂໍ້ມູນດ້ານການພັດທະນາວຽກງານກັກກັນພືດ (ບຸຄະລະກອນ, ວັດຖຸອຸປະກອນ, ຄູ່ມື,….);—  ສັງລວມຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນພືດທີ່ນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກຜ່ານດ່ານກັກກັນພືດ.

6.2.2 ຂະແໜງ ຂຸຂະພາບພືດ ລວມມີ

1). ໜ່ວຍງານ ວິເຄາະຄວາມສ່ຽງສັດຕູພືດ (PRA) ແລະ ຂຶ້ນບັນຊີສັດຕູພືດຕ້ອງຫ້າມ (Pest list)

—  ວິໄຈ ຂໍ້ມູນສັດຕູພືດກ່ອນການນຳເຂົ້າຜະລິດຕະພັນພືດຈາກຕ່າງປະເທດ;—  ຄົ້ນຄ້ວາ ຮ່າງຄຳສັ່ງ, ແຈ້ງການ, ບົດແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການຄວບຄຸມ ການແຜ່ລະບາດຂອງ ສັດຕູພືດທີ່ອາດຈະເກີດຈາກການນຳເຂົ້າພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພືດມາຈາກຕ່າງປະເທດຫຼື ຈາກເຂດໜຶ່ງໄປຫາອີກເຂດໜຶ່ງພາຍໃນປະເທດ; ວິໃຈ ແລະ ຂຶ້ນບັນຊີ ສັດຕູພືດ;

2). ໜ່ວຍງານ ຂຶ້ນທະບຽນ

—  ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນ ໃຫ້ແກ່ ຜູ້ປະກອບການ ດ້ານ ສຸຂານາໄມພືດ; ຕິດຕາມ ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂອງ ຜູ້ປະກອບການ ດ້ານ ສຸຂານາໄມພືດ; ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນ ໃຫ້ ຫົວໜ້າ ກົມປູກຝັງ ເພື່ອອອກໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ດ້ານ ສຸຂານາໄມພືດ ເຊັ່ນ: ຮົມຢາ, ອົບອາຍຮ້ອນ, ອົບອາຍເຢັນ ແລະ ອື່ນໆ.

ໝວດມີ IV

ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

ມາດຕາ 7. ຫຼັກການລວມ ໃນການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ດຳເນີນງານ

ພະແນກ ກັກກັນພືດ ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ດຳເນີນງານຕາມຫຼັກການລວມ ດັ່ງນີ້:

7.1 ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ນຳພາເປັນໝູ່ຄະນະ, ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ, ລະບອບຫົວໜ້າດຽວ ຕາມລະບົບແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ບົນ ພື້ນຖານການແບ່ງງານກັນລະອຽດ ຈະແຈ້ງ ໃນໜູ່ຄະນະ ແລະ ມີການປຶກສາຫາລືກັນ ພ້ອມທັນມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສິດ ໃນການຕັດສິນບັນຫາພາຍໃນຂອບເຂດ ຂອງແຕ່ລະຂັ້ນ;

7.2 ຫົວໜ້າ ພະແນກ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງຕໍ່ ຫົວໜ້າ ກົມປູກຝັງ ກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດ ແລະ ຂໍ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງ ຕາມພາລະບົດບາດ ຂອງພະແນກ ກັກກັນພືດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກມີໜ້າທີ່ຊ່ວຍວຽກ ແລະ ລົງເລິກຮັບຜິດຊອບວຽກງານໃດໜື່ງ ຕາມການແບ່ງງານ ແລະ ການມອບໝາຍ ຂອງຫົວໜ້າພະແນກ;

7.3 ຫົວໜ້າພະແນກ ເປັນຜູ້ລົງລາຍເຊັນຕໍ່ບັນດາເອກະສານທີ່ສຳຄັນ, ກໍລະນີຕິດຂັດ ຫຼື ໄປເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທາງໄກ ຕ້ອງມອບສິດປະຈຳການຊົ່ວຄາວ ໃຫ້ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ວ່າການແທນ, ໃນເມື່ອຫົວໜ້າພະແນກ ກັບຄືນມາປະຈຳການແລ້ວ ຜູ້ວ່າການ ຕ້ອງລາຍງານວຽກທີ່ຕົນເອງໄດ້ແກ້ໄຂ ແລະ ວຽກທີ່ຍັງຄົງຄ້າງໃຫ້ຫົວໜ້າພະແນກຊາບ;

7.4 ບັນດາຂະແໜງ ແລະ ໜ່ວຍງານ ພາຍໃນພະແນກ ມີໜ້າທີ່ ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ ວຽກງານຕ່າງໆຕາມ ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງພະແນກ ກັກກັນພືດ;

7.5 ພົວພັນ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບບັນດາພະແນກການ, ສູນ, ໂຄງການ, ຂະແໜງການປູກຝັງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານໃຫ້ສຳເລັດຜົນຕາມເປົາໝາຍທີ່ວາງໄວ້;

7.6 ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມ, ສ່ອງແສງລາຍງານປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, ປະຈຳ 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, ປະຈຳປີ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານ ໃຫ້ຫົວໜ້າ ກົມປູກຝັງ.

ໝວດທີ V

ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ 8. ການຜັນຂະຫຍາຍ

ມອບໃຫ້ພະແນກ ກັກກັນພືດ ເຊື່ອມຊຶມ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ໃຫ້ເປັນແຜນການລະອຽດ ແລະ ເປັນກົດລະບຽບພາຍໃນ ຂອງຕົນ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ມາດຕາ 9. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາພະແນກການ, ສູນ, ໂຄງການ ທີ່ຂື້ນກັບ ກົມປູກຝັງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ມາດຕາ 10. ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ໃຊ້ປ່ຽນແທນ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງ ຫົວໜ້າ ກົມປູກຝັງ ສະບັບເລກທີ 0493/ກປຝ, ລົງວັນທີ 11/07/2008 ແລະ ມີຜົນສັກສິດນຳໃຊ້ໄດ້ນັບແຕ່ງມື້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.

 

ຫົວໜ້າກົມປູກຝັງ