DOA

ປູກຝັງທັນສະໄໝ ສະອາດ ປອດໄພ ໃສ່ໃຈຄຸນນະພາບ ໜັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ ເປັນສິນຄ້າ

  • PDF

ພາລະບົດບາດ ຂອງພະແນກລະບຽບການ

  • Friday, 30 March 2012 08:23
  • Written by Administrator

ຂໍ້ຕົກລົງ

ຂອງກົມປູກຝັງ

ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ

ພະແນກລະບຽບການ

-    ອີງຕາມ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າການ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສະບັບ ເລກທີ 0264/ກປ, ລົງວັນທີ 16/03/2009, ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມປູກຝັງ.

-    ອີງຕາມ ການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ສະເໜີຂອງຄະນະອະນຸກຳມະການປັບປຸງການຈັດຕັ້ງຂອງ ກົມປູກຝັງ ສະບັບ ເລກທີ 0281/ກປຝ, ລົງວັນທີ 19/03/2009

-    ອີງຕາມ ການສະເໜີ ຂອງພະແນກ ບໍລິຫານ, ກົມປູກຝັງ.

ກົມປູກຝັງ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ

ໝວດທີ I

ບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ 1. ຈຸດປະສົງ

ຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບນີ້ ກຳນົດທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະກອບ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອໄຫວ ຂອງພະແນກລະບຽບການ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງໜັ້ນຄົງຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍ ຂອງພັກ ເພື່ອປະກອບສ່ວນ ໃຫ້ແກ່ ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ.

ມາດຕາ 2. ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ພະແນກລະບຽບການ ແມ່ນຫົວໜ່ວຍວິຊາການໜຶ່ງ ທີ່ຢູ່ໃນໂຄງປະກອບ ການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ກົມປູກຝັງ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ ຫົວໜ້າກົມປູກຝັງ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ປັດໄຈການຜະລິດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ກົມປູກຝັງ.

ໜວດທີ II

ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອດເຂດສິດ

ມາດຕາ 3. ໜ້າທີ່

3.1   ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຝຸ່ນ, ຢາປາບສັດຕູພືດ, ເມັດພັນ ແລະ ແນວພັນພືດ

3.2   ສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ, ນຳສະເໜີ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສົນທິສັນຍາ, ອະນຸສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາ ກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຝຸ່ນ, ຢາປາບສັດຕູພືດ, ເມັດພັນ ແລະ ແນວພັນພືດ

3.3   ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນ ຝຸ່ນ, ຢາປາບສັດຕູພືດ, ເມັດພັນ ແລະ ແນວພັນພືດ

3.4   ຂຶ້ນບັນຊີ ການນຳໃຊ້ ເຄື່ອງມື ແລະ ພາຫານະກົນຈັກທີ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການປູກຝັງ

3.5   ຄົ້ນ​ຄ້ວາ​ຮ່າງ​ແຈ້ງ​ການ ບົດ​ແນະນຳ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ນຳ​ເຂົ້າ-ສົ່ງ​ອອກ ຝຸ່ນ, ຢາປາບສັດ ຕູພືດ, ເມັດ​ພັນ ແລະ ແນວ​ພັນ​ພືດ

3.6   ແນະນຳ ແລະ ຕິດ​ຕາມ​ກວດກາການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ ບັນດາ​ກົດໝາຍ, ດຳລັດ, ຂໍ້​ກຳນົດ, ກົດ​ລະບຽບ ແລະ ຂໍ້​ແນະນຳ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ ຝຸ່ນ, ຢາປາບສັດຕູພືດ, ເມັດ​ພັນ ແລະ ແນວ​ພັນ​ພືດ, ເຄື່ອງມື ແລະ ພາຫານະກົນຈັກທີ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການປູກຝັງ

3.7   ຈັດ ແລະ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະຊຸມ, ສຳ​ມະ​ນາ, ຝຶກ​ອົບຮົມ​ວິຊາ​ການ ທັງ​ພາຍ​ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃນ​ວຽກ​ງານ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ປັດ​ໄຈ​ການ​ຜະລິດ, ເຄື່ອງມື ແລະ ພາຫານະກົນຈັກທີ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການປູກຝັງຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ​ຈາກ​ຫົວໜ້າ​ກົມ​ປູກຝັງ;

3.8    ປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານ​ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ຕົກລົງ ແລະ ການ​ມອບ​ໝາຍ​ຈາກ ຫົວໜ້າ​ກົມ​ປູກຝັງ

ມາດຕາ 4.  ຂອບ​ເຂດ​ສິດ

4.1   ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ຊັບ​ສົມບັດ ວັດຖຸ​ສິ່ງ​ຂອງ, ພາຫະນະ ແລະ ງົບປະມານຕາມ​ການ​ມອບໝາຍ ຈາກ ກົມ​ປູກຝັງ;

4.2   ປະສານ​ສົມທົບ ແລະ ຮ່ວມ​ມື​ກັບ ພາກສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງ​ພາຍ​ໃນ ແລະ ຕ່າງປະ​​ເທດ ສ້າງແລະ ປັບປຸງ​ນິຕິ​ກຳ ກ່ຽວກັບ ຝຸ່ນ, ຢາປາບສັດຕູພືດ, ເມັດ​ພັນ ແລະ ແນວ​ພັນ​ພືດ ແລະ ລະ ບຽບ​ກົດໝາຍ​ອື່ນໆ ທີ່​ພົວພັນ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ປູກຝັງ;

4.3   ຄົ້ນ​ຄ້ວາ ແລະ ນຳ​ສະ​ເໜີ​ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ, ປັບປຸງ ຫຼື ຍົບ​ເລີກ​ກົງຈັກ​ການຈັດ​ຕັ້ງ, ຕໍ່າແໜ່​ງງານ, ໂຄງ​ປະກອບ​ບຸກຄະ​ລາກອນ ແລະ ປັບປຸງ​ລະບອບ​ແບບແຜນ ວິທີ​ເຮັດ​ວຽກ​ໃນ​ຂັ້ນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ຂອງ​ຕົນ;

4.4   ຄົ້ນ​ຄ້ວາ ແລະ ສະ​ເໜີ​ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກວດກາ, ກາ​ໝາຍ, ກາ​ປະ​ທັບ ແລະ ເຄື່ອງ​ແບບ ຂອງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກວດກາ ຢາ​ປາບ​ສັດຕູ​ພືດ, ຝຸ່ນ, ເມັດ​ພັນ ແລະ ແນວ​ພັນ​ພືດ;

4.5  ປະສານ​ສົມທົບກັບ​ການຈັດ​ຕັ້ງທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ພາກ​ລັດ, ພາກສ່ວນ​ເສດຖະກິດ ໃນ​ລະດັບ​ສູນ​ກາງ ​ແລະ ທ້ອງ​ຖີ່​ນ ເພື່ອ​ຕິດຕາມ​ກວດກາເຄື່ອງມື ແລະ ພາຫານະ​ກົນ​ຈັກທີ່​ນຳ​ໃຊ້​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ປູກຝັງ, ການ​ນຳ​ເຂົ້າ-ສົ່ງ​ອອກ ການຈຳໜ່າຍ ແລະ ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຝຸ່ນ, ຢາປາບສັດຕູພືດ, ເມັດ​ ພັນ ແລະ ​ແນວ​ພັນ​ພືດ;

4.6  ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາວຽກ​ງານ ແລະ ບັນດາ​ໂຄງການທີ່​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບຂອງ​ຕົນ

ໝວດ ທີ III

ໂຄງ​ປະກອບ ກົງຈັກ​ການຈັດ​ຕັ້ງ

ມາດຕາ 5.  ​ໂຄງ​ປະກອບ​ການຈັດ​ຕັ້ງ

5.1   ພະ​ແນ​ກ ລະບຽບ​ການ ປະກອບ​ດ້ວຍ ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກ 1 ທ່ານ ແລະ ຮອງ​ຫົວໜ້າ ພະ​ແນ​ກຈຳນວນ​ໜຶ່ງ, ຊຶ່ງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ ຫຼື ປົດ​ຕຳ​ແໜງ​ຈາກ​ລັດຖະມົນຕີ ວ່າການກະຊວງ ກະສິກຳ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ຕາມ​ການສະ​ເໜີ ຂອງ​ຫົວໜ້າ​ກົມ​ປູກຝັງ ແລະ ການເຫັນ​ດີ ຂອງຫົວໜ້າ​ກົມ​ຈັດ​ຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ;

5.2   ພະ​ແນ​ກ ລະບຽບ​ການ ຍັງ​ມີ​ຂະ​ແໜງ ແລະ ໜ່ວຍ​ງານ ຈຳນວນ​ໜຶ່ງ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງ​ຂະ​ແໜງ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງ​ໜ່ວຍ​ງານ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ ຫຼື​ປົດ​ຕຳ​ແໜ່​ງ ຈາກລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ຕາມ​ການ ສະ​ເໜີ ຂອງ​ຫົວໜ້າພະ​ແນ​ກ ລະບຽບ​ການ ແລະ ຫົວໜ້າ ກົມ​ປູກຝັງ ແລະ ການ​ເຫັນ​ດີ ຂອງ​ຫົວໜ້າ ກົມຈັດ​ຕັ້ງ ແລະ ພ​ະນັກ​ງານ

ມາດຕາ 6.  ​ໂຄງ​ປະກອບ​ກົງຈັກ

6.1   ພະ​ແນ​ກລະບຽບ​ການ​ມີ 2 ຂະ​ແໜງ

Ÿ  ຂະ​ແໜງ ນິຕິ​ກຳ

Ÿ  ຂະ​ແໜງ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ປັດ​ໄຈ​ການ​ຜະລິດ

6.2   ໜ້າ​ວຽກ​ຕົ້ນຕໍ​ຂອງ​ບັນດາ​ຂະ​ແໜງ

6.2.1 ຂະ​ແໜງ​ນິຕິ​ກຳ​ມີ 2 ໜ່ວຍ​ງານ:

6.2.1.1 ໜ່ວຍ​ງານ ນິຕິ​ກຳ

Ÿ  ເປັນ​ເສນາ​ທິການ ໃຫ້​ແກ່​ພະ​ແນ​ກລະບຽບ​ການ ໃນ​ການ​ຜັນ​ຂະຫຍາຍ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປູກຝັງ ໃຫ້​ເປັນ​​ແຜນການ, ​ໂຄງການ​ລະອຽດ ​ແລະ ລະບຽບ​ການ​ເພື່ອຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ກວດກາ​ປັດ​ໄຈ​ການ​ຜະລິດ​ໃນ​ການ​ປູກ​ພືດ​ຕ່າງໆ​; ສ້າງ ​ແລະ ສະ​ເໜີ​ບັນດາ​ນິຕິ​ກຳ ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ ຢາ​ປາບ​ສັດຕູ​ພືດ, ຝຸ່ນ, ເມັດ​  ພັນ ແລະ ແນວ​ພັນ​ພືດ ແນ​ໃສ່​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໄລຍະ​ຍາວ, ໄລຍະ​ກາງ ແລະ ໄລຍະ​ສັ້ນ; ຄົ້ນ​ຄ້ວາ ແລະ ມີ​ຄຳ​ເຫັນ​ຕໍ່​ກັບ​ຄຳ​ຮ້ອງ ຂອງ​ບັນດາ​ພາກສ່ວນ​ເສດຖະກິດ​ໃນ​ການປະຕິບັດ ບັນດາ​ນິຕິ​ກຳ ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ການ​ປູກຝັງ; ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມຂະ​ບວນສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ​ຂອງ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າ ໄມ້ ​ແລະ ກົດໝາຍ​ຂອງະ​ຂ​ແໜງ​ການ​ອື່ນໆ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ປູກຝັງ; ກວດກາ ກິດຈະກຳກະສິກຳ ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ລະບຽບ​ການ, ກົດໝາຍ ແລະ ມາດຕະຖານ​ເຕັກນິກ​ຕ່າງໆ ໃຫ້​ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ,

6.2.1.2 ໜ່ວຍ​ງານ ໂຄສະນາ ເຜີຍ​ແຜ່ ຂໍ້​ມູນ​ວິຊາ​ການຄົ້ນ​ຄ້ວາ ແລະ ຈັດ​ພິມ​ບັນດາ ເອກະສານວິຊາ​ການ​ຕ່າງໆ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ນຳ​ໃຊ້ ລະບຽບ​ການ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງກັບ​ການ​ປູກຝັງ, ຝຶກ​ອົບຮົມ​ພະນັກງານ​ວິຊາ​ການ ເພື່ອ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ລະບຽບ​ການ ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​   ຄອງ​ກວດກາ ກິດຈະກຳ​ກ່ຽວ​ກັບ​ປັດ​ໄຈ​ການ​ບໍລິການ​ຂາ​ເຂົ້າ​ກະສິກຳ​ດ້ານ​​ປູກ​ພືດ, ສ້າງ​ຖານ​ຂໍ້​ມູນ ແລະ ສະໜອງ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ​ສະຖິຕິ ທາງ​ດ້ານ​ຂາ​ເຂົ້າ ກະສິກຳໃຫ້​ເປັນ​ປົກກະຕິ ແລະ ຊັດ​ເຈນ,

6.2.2   ຂະ​ແໜງ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ປັດ​ໄຈ​ການ​ຜະລິດມີ 4 ໜ່ວຍ​ງານ:

6.2.2.1 ໜ່ວຍ​ງານ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ດ້ານ​ຢາ​ປາບ​ສັດຕູ​ພືດ

Ÿ  ຂຶ້ທະບຽນ​ຢາ​ປາບ​ສັດຕູ​ພືດ, ສ້າງ​ຄູ່​ມື​ແນະນຳ​ສໍາລັບ ພະນັກງານ​ປູກຝັງ ໃນ​ການ​ກວດກາ​ຢາ​ປາບ​ສັດຕູ​ພືດຕິດຕາ​ມ ແລະ ກວດກາ ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ ບັນດາ​ລະບຽບ​ການ ແລະ ກົດໝາຍທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ ຢາ​ປາບ​ສັດຕູ​ພືດ ໃນ ສປປ ລາວ, ປະສານສົມທົບ ກັບ​ພາກສ່ວນ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ການ​ຜະລິດ, ນຳ​ເຂົ້າ ສົ່ງ​ອອກ, ຈຳໜ່າຍ ແລະ ນຳ​ໃຊ້ຢາ​ປາບ​ສັດຕູ​ພືດ, ຕິດຕາມ ​ແລະ ສັງ​ລວມການ​ນຳ​ເຂົ້າ, ສົ່ງ​ອອກ, ຈຳໜ່າຍ ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ຢາ​ປາບສັດຕູ​ພືດ,

6.2.2.2 ໜ່ວຍ​ງານ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຝຸ່ນ

Ÿ  ຂຶ້ນ​ທະບຽນຝຸ່ນ (ຝຸ່ນວິທະຍາສາດ, ຝຸ່ນ​ຊີວະ​ພາບ,ຝຸ່ນ​ອົງຄະ​ທາດ) ສ້າງ​ຄູ່​ມືແນະນຳ ສຳ​ລັບພະນັກງານ​ປູກຝັງ ໃນ​ການ​ກວດກາ​ຝຸ່ນ, ຕິດຕາມ ​ແລະ ກວດກາ ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ ບັນດາ​ລະບຽບ​ການ ແລະ ກົດໝາຍ ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ ຝຸ່ນ ໃນ ສປປ ລາວ, ປະສານ​ສົມທົບ ກັບ​ພາກສ່ວນ​ຕ່າງໆ ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ການ​ຜະລິດ, ນຳ​ເຂົ້າ, ສົ່ງ​ອອກ, ຈຳໜ່າຍ ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ຝຸ່ນ, ຕິດຕາມ ​ແລະ ສັງ​ລວມການ​ນຳ​ເຂົ້າ,ສົ່ງ​ອອກ, ຈຳໜ່າຍ ​ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ຝຸ່ນ,

6.2.2.3 ໜ່ວຍ​ງານ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ເມັດ​ພັນ ແລະ ແນວ​ພັນ​ພືດ.

Ÿ  ຂຶ້ນ​ທະບຽນ​ເມັດ​ພັນສ້າງ​ຄູ່​ມື​ແນະນຳ ສຳ​ພະນັກງານ​ປູກຝັງ ໃນ​ການ​ກວດກາ​, ເມັດ​ພັນ​ແລະ ​ແນວພັນພືດ, ຕິດຕາມ ​ແລະ ກວດກາ ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ ບັນດາ​ລະບຽບ​ການ ແລະ ກົດໝາຍທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ, ເມັດ​ພັນ ແລະ ແນວ​ພັນພືດ, ປະສານ​ສົມທົບ ກັບ​ພາກສ່ວນ​ຕ່າງໆ ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ການ​ຜະລິດ, ນຳ​ເຂົ້າ, ສົ່ງ​ອອກ, ຈຳໜ່າຍ ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ເມັດ​ພັນ ແລະ ແນວ​ພັນພືດ,

6.32.2.4 ໜ່ວຍ​ງານ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ເຄື່ອງມື ແລະ ພາຫານະກົນຈັກ ທີ່ນຳໃຊ້ໃນການປູກຝັງ ຂຶນ​ບັນຊີ​ເຄື່ອງມື ແລະ ພາຫານະກົນຈັກທີ່ນຳໃຊ້ໃນການປູກຝັງ ສ້າງ​ຄູ່​ມືແນະນຳ ສຳ​ພະນັກງານ​ປູກຝັງ ໃນ​ການ​ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ ເຄື່ອງມື ແລະ ພາຫານກົນຈັກ ທີ່ນຳໃຊ້ໃນການປູກຝັງ ຕິດຕາມ ​ແລະ ກວດກາ ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ ບັນດາ​ລະບຽບ​ການ ແລະ ກົດໝາຍທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ ເຄື່ອງມື ແລະ ພາຫານະກົນຈັກ ທີ່ນຳໃຊ້ໃນການປູກຝັງ ປະສານ​ສົມທົບ ກັບ​ພາກສ່ວນ​ຕ່າງໆ ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ເຄື່ອງມື ແລະ ພາຫານະກົນຈັກ ທີ່ນຳໃຊ້ໃນການປູກຝັງ

ໝວດ ທີ IV

ແບບ ແຜນ​ວິທີ​ເຮັດ​ວຽກ

ມາດຕາ 7. ຫຼັກການ​ລວມ​ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ແລະ ດຳ​ເນີນ​ງານ ພະ​ແນ​ກ ລະບຽບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ແລະ ດຳ​ເນີນ​ງານ​ຕາມ​ຫຼັກການ​ລວມດັ່ງ​ນີ້:

7.1   ປະຕິບັດ​ຫຼັກການ​ລວມສູນ​ປະຊາທິປະ​​ໄຕ, ນຳພາ​ເປັນ​ໝູ່​ຄະນະ, ບຸກຄົນ​ຮັບຜິດຊອບ, ລະບອບ​ຫົວໜ້າ​ດຽວ ຕາມ​ລະບົບ​ແບ່ງ​ຂັ້ນ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ບົນ​ພື້ນຖານ ການ​ແບ່ງ​ງານ​ກັນລະອຽດ​ຈະ​ແຈ້ງ​ໃນ​ໝູ່​ຄະນະ ແລະ ມີ​ການ​ປຶກສາ​ຫາລື​ກັນ ພ້ອມ​ທັງ​ມອບ​ຄວາມ​ຮັບ ຜິດ ຊອບ ແລະ ສິດ​ໃນ​ການ​ຕັດສິນ​ບັນຫາພາຍ​ຂອບ​ເຂດ​ຂອງ​ແຕ່ລະ​ຂັ້ນ,

7.2   ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກ ມີ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ໂດຍ​ກົງ​ຕໍ່ ຫົວໜ້າ ກົມ​ປູກຝັງ ກ່ຽວ​ກັບ ຜົນສຳ​ເລັດ ແລະ ຂໍ້​ຂາດ​ຕົກ​ບົກ​ຜ່ອງ​ໃນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ການ​ເມືອງ​ຕາມ​ພາລະບົດ ບາດ​ຂອງ ພະ​ແນ​ກ ລະບຽບ​ການ; ຮອງ​ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກມີໜ້າ​ທີ່​ຊ່ວຍ​ວຽກ ແລະ ລົງ​ເລີກ​ຮັບຜິດຊອບ​ວຽກ​ງານ​ໃດ​ໜຶ່ງ ຕາມ​ການ​ແບ່ງ​ງານ ແລະ ການ​ມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກ;

7.3   ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກ ເປັນ​ຜູ້​ລົງ​ລາຍ​ເຊັນ​ຕໍ່​ບັນດາ​ເອກະສານ​ທີ່​ສຳຄັນ, ໃນ​ກໍລະນີ​ທີ່​ຕິດ​ຂັດ​  ຫຼື ໄປ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກ​ທາງ​ໄກ ຕ້ອງ​ມອບ​ສິດ​ປະຈຳການ​ຊົ່ວຄາວ ໃຫ້​ຮອງ​ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກ ວ່າ​ການ​ແທນ, ໃນ​ເມື່ອ​ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກກັບ​ຄືນ​ມາ​ປະຈຳການ​ແລ້ວ ຜູ້​ວ່າການ​ຕ້ອງ​ລາຍ​ງານ​ວຽກ​ທີ່​ຕົນ​ເອງ​ໄດ້​ແກ້​ໄຂ​ແລະ ວຽກ​ທີ່​ຄົງ​ຄ້າງ​ໃຫ້​ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກຊາບ,

7.4   ບັນດາ​ຂະ​ແໜງ ແລະ ວິຊາ​ການ​ພາຍ​ໃນ​ພະ​ແນ​ກ ມີໜ້າ​ທີ່​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ ວຽກ​ງານຕ່າງໆ​ຕາມ​ພາລະ​ບົດບາດ ແລະ ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ພະ​ແນ​ກລະບຽບ​ການ;

7.5   ພົວພັນ ແລະ ສົມທົບບັນດາ​ພະ​ແນ​ກ, ສູນ, ໂຄງການ, ຂະ​ແໜງ​ການ​ປູກຝັງ ແລະ ພາກສ່ວນ​ກ່ຽວຂ້ອງ​ເພື່ອ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານໃຫ້​ສຳ​ເລັດ​ຜົນ​ຕາມ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ທີ່​ວາງ​ໄວ້;

7.6   ປະຕິບັດ​ລະບອບ​ປະຊຸມ, ສ່ອງ​ແສງ​ລາຍ​ງານ​ປະຈຳ​ອາທິດ, ປະຈຳ​ເດືອນ, ປະຈຳ 3 ເດືອນ, ປະຈຳ 6 ເດືອນ, ປະຈຳ​ປີ ແລະ ສະຫຼຸບສັງ​ລວມຮອບດ້ານຂອງ ພະ​ແນ​ກ ລະບຽບ​ການ​ໃຫ້​ແກ່ ຫົວໜ້າ ກົມ​ປູກຝັງ

ໝວດ ທີ V

ບົດ ບັນຍັດ​ສຸດ​ທ້າຍ

ມາດຕາ 8. ການ​ຜັນ​ຂະຫຍາຍ

ມອບ​ໃຫ້ ພະ​ແນ​ກລະບຽບ​ການ ເຊື່ອມ​ຊືມ ແລະ ຜັນ​ຂະຫຍາຍ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ສະບັບ​ນີ້ ໃຫ້ ເປັນ​ກົດ​ລະບຽບ​ພາຍ​ໃນ​ຂອງ​ຕົນ ເພື່ອ​ເປັນ​ບ່ອນ​ອີງ​ໃນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ

ມາດຕາ 9. ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ

ບັນດາ ພະ​ແນ​ກ, ສູນ, ໂຄງການ ທີ່​ຂຶ້ນ​ກັບ ກົມ​ປູກຝັງ ແລະ ພາກສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ​ຈົ່ງ​ຮັບ​ຮູ້ ແລະ ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ສະບັບ​ນີ້​ຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ງວດ

ມາດຕາ 10. ຂໍ້​ຕົກລົງ​ສະບັບ​ນີ້ ໃຊ້​ປ່ຽນ​ແທນ ຂໍ້​ຕົກລົງ ຂອງ​ຫົວໜ້າ​ກົມ​ປູກຝັງ ສະບັບ​ເລກທີ 0557/ກປຝ, ລົງ​ວັນ​ທີ 06/08/2008 ແລະ ມີ​ຜົນ​ສັກສິດ​ນຳ​ໃຊ້​ແຕ່​ມື້​ລົງ​ລາຍ​ເຊັນ​ເປັນຕົ້ນ​ໄປ.

 

ຫົວໜ້າ​ກົມ​ປູກຝັງ