DOA

ປູກຝັງທັນສະໄໝ ສະອາດ ປອດໄພ ໃສ່ໃຈຄຸນນະພາບ ໜັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ ເປັນສິນຄ້າ

  • PDF

ພະແນກລະບຽບການ

  • Friday, 30 March 2012 08:36
  • Written by Administrator

ພະແນກລະບຽບການ ແມ່ນຫົວໜ່ວຍວິຊາການໜຶ່ງ ທີ່ຢູ່ໃນໂຄງປະກອບ ການຈັດຕັ້ງ

ຂອງ ກົມປູກຝັງ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ ຫົວໜ້າກົມປູກຝັງ ກ່ຽວກັບ ວຽກ

ງານຄຸ້ມຄອງ ປັດໄຈການຜະລິດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ກົມປູກຝັງ.