DOA

ປູກຝັງທັນສະໄໝ ສະອາດ ປອດໄພ ໃສ່ໃຈຄຸນນະພາບ ໜັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ ເປັນສິນຄ້າ

  • PDF

ສູນປ້ອງກັນພືດ

  • Friday, 30 March 2012 09:01
  • Written by Administrator

ສູນປ້ອງກັນພືດ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ “ສປພ” ແມ່ນຫົວໜ່ວຍວິຊາການ ໜຶ່ງ ສັງກັດຢູ່ໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງກົມປູກຝັງ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິ ການໃຫ້ຫົວໜ້າກົມປູກຝັງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປ້ອງກັນພືດ, ວິໄຈຄຸນນະພາບ ປັດໄຈຮັບໃຊ້ການຜະລິດ ແລະ ວິໄຈສານພິດຕົກຄ້າງໃນຜົນຜະລິດພືດ ແລະ ຜະລິດ ຕະພັນພືດ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຜະລິດພືດສະບຽງອາຫານ ແລະ ພືດສິນຄ້າ