DOA

ປູກຝັງທັນສະໄໝ ສະອາດ ປອດໄພ ໃສ່ໃຈຄຸນນະພາບ ໜັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ ເປັນສິນຄ້າ

  • PDF

ສູນພັດທະນາກະສິກຳສະອາດ

  • Saturday, 31 March 2012 08:19
  • Last Updated Saturday, 31 March 2012 08:50
  • Written by Administrator


ສູນພັດທະນາກະສິກຳສະອາດ ແມ່ນຫົວໜ່ວຍວິຊາການ ທີ່ສັງກັດ ຢູ່ໃນໂຄງປະກອບການ ຈັດຕັ້ງ ຂອງ ກົມປູກຝັງ ມີບົດບາດໃນການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບການຜະລິດ ກະສິກຳສະອາດ, ຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນ ການປະຕິບັດຫຼັກການ ການຜະລິດພືດ ຕາມມາດຕະຖານກະສິກຳສະອາດ.