DOA

ປູກຝັງທັນສະໄໝ ສະອາດ ປອດໄພ ໃສ່ໃຈຄຸນນະພາບ ໜັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ ເປັນສິນຄ້າ

  • PDF

ພາລະບົດບາດຂອງສູນພັດທະນາກະສິກຳສະອາດ

  • Saturday, 31 March 2012 08:50
  • Last Updated Saturday, 31 March 2012 09:05
  • Written by Administrator

ຂໍ້ຕົກລົງ

ຂອງ ກົມປູກຝັງ

ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ

ຂອງ ສູນພັດທະນາກະສິກຳສະອາດ

-   ອີງຕາມ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງ ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສະບັບເລກທີ 0264/ກປ,ລົງວັນທີ 16/3/2009,ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມປູກຝັງ

-   ອີງຕາມ ການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ສະເໜີ ຂອງ ຄະນະອະນຸກຳມະການປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ກົມປູກຝັງ ສະບັບເລກທີ 0281/ກປຝ, ລົງວັນທີ 19/3/2009

-   ອີງຕາມ ການສະເໜີຂອງ ພະແນກບໍລິຫານ, ກົມປູກຝັງ.

ກົມປູກຝັງ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ

ໝວດທີ່ I

ບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ 1. ຈຸດປະສົງ:

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ກຳນົດທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະກອບ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງສູນເພື່ອ ແນ່ໃສ່ການພັດທະນາ ແລະ ຢັ້ງຢືນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຜະ ລິດພືດ ດ້ວຍບັນດາມາດຕະຖານຕ່າງໆ ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍ ກະສິກຳສະອາດ ຂອງ ພັກ-ລັດ ເພື່ອປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການ ພັດທະນາ ຂອງຂະແໜງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ມາດຕາ 2. ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ສູນພັດທະນາກະສິກຳສະອາດ ແມ່ນຫົວໜ່ວຍວິຊາການ ທີ່ສັງກັດ ຢູ່ໃນໂຄງປະກອບການ ຈັດຕັ້ງ ຂອງ ກົມປູກຝັງ ມີບົດບາດໃນການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບການຜະລິດ ກະສິກຳສະອາດ, ຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນ ການປະຕິບັດຫຼັກການ ການຜະລິດພືດ ຕາມມາດຕະຖານກະສິກຳສະອາດ.

ໝວດທີ່ II

ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ

ມາດຕາ 3. ໜ້າທີ່

3.1. ສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາມາດຕະຖານການຜະລິດ ກະສິກຳສະອາດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປະຕິບັດຫຼັກການກະສິກຳທີ່ດີ, ການຜະລິດພືດປອດສານພິດ ແລະ ການຜະລິດກະສິກຳອິນຊີ

3.2. ສາທິດການປະຕິບັດມາດຕະຖານ ກະສິກຳສະອາດ

3.3. ສ້າງຄູ່ມື, ຫຼັກສູດ, ກາໝາຍ ແລະ ຈັດການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການຜະລິດກະສິ ກຳສະອາດ

3.4. ພັດທະນາລະບົບວິທະຍາການຫຼັງການເກັບກ່ຽວ ແລະ ວິທະຍາການປຸງແຕ່ງຜົນຜະ ລິດພືດ

3.5. ກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນ ການຜະລິດພືດຕາມມາດຕະຖານກະສິກຳສະອາດ

3.6. ຈັດ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ຝຶກອົບຮົມວິຊາການ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານກະສິກຳສະອາດ

3.7. ຖ່າຍທອດເຕັກນິກກະສິກຳສະອາດ ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ

3.8. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງ ຫົວໜ້າ ກົມປູກຝັງ.

ມາດຕາ 4. ຂອບເຂດສິດ

4.1. ນຳສະເໜີ ຫົວໜ້າ ກົມປູກຝັງ ເພື່ອແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ປົດຕຳແໜ່ງເລື່ອນຊັ້ນ ຫຼື ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານ ທີ່ຂື້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ສູນພັດທະນາ ກະສິກຳສະອາດ

4.2. ສ້າງກົດລະບຽບບໍລິຫານພາຍໃນສູນ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືໃນການຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ໃຫ້ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ມີຄວາມສະຫງົບເປັນປົກກະຕິ ແລະ ເຂັ້ມ ງວດໃນການປະຕິບັດ

4.3. ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ກຳມະກອນ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບສົມບັດ, ວັດຖຸສິ່ງຂອງ, ພາຫະນະ, ງົບປະມານ ແລະ ພື້ນທີ່ທຳການຜະລິດ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການ ຄຸ້ມຄອງຂອງ ສູນ, ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງ ກົມປູກຝັງ ກໍ່ຄື: ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້. ມອບໝາຍໃຫ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ

4.4. ສະເໜີຕໍ່ຫົວໜ້າ ກົມປູກຝັງ ກ່ຽວກັບ ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຕ່ຳແໜ່ງງານ ຂອງ ສູນ.

4.5. ຄຸ້ມຄອງ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ນຳສະເໜີໂຄງການຮ່ວມມື ທີ່ມີການພົວພັນກັບສູນ ເພື່ອຂົນຂວາຍຍາດແຍ່ງ ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ນຳເຂົ້າມາພັດທະນາສູນພພັດທະນາກະສິກຳສະອາດ, ຕາມການເຫັນດີຂອງ ຫົວໜ້າ ກົມປູກຝັງ

4.6. ນຳສະເໜີ ຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ, ບຸກລຸກຊັບສົມບັດສ່ວນລວມຂອງ ສູນ, ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກ ກົມປູກຝັງ ກໍ່ຄື: ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້. ທີ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດການຄຸ້ມຄອງຂອງ ສູນພັດທະນາກະສິກຳສະອາດ.

4.7. ພົວພັນ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບທຸກພາກສ່ວນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານກະສິກຳສະອາດ.

ໝວດທີ່ III

ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ

ມາດຕາ 5. ວ່າດ້ວຍກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ

5.1. ສູນພັດທະນາກະສິກຳສະອາດ ປະກອບດ້ວຍຫົວໜ້າ 01 ທ່ານ ແລະ ຮອງຈຳນວນ ໜຶ່ງ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕ່ຳແໜ່ງ ຈາກລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕາມການສະເໜີຂອງ ຫົວໜ້າ ກົມປູກຝັງ ແລະ ການເຫັນດີຂອງ ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ.

5.2. ສູນພັດທະນາກະສິກຳສະອາດ ຍັງມີໜ່ວຍງານ ແລະ ຈຸງານຈຳນວນໜຶ່ງ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງ ໜ່ວຍງານ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຈຸງານ ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕຳ   ແໜ່ງຈາກ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ຕາມການສະເໜີ ຂອງ ຫົວໜ້າ ສູນ ແລະ ຫົວໜ້າ ກົມປູກຝັງ ແລະ ການເຫັນດີຂອງ ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ.

5.3. ຫົວໜ້າສູນ ເປັນຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ຕໍ່ບັນດາເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ສຳຄັນ, ກໍລະນີຕິດຂັດ ຫຼື ໄປເຄື່ອນໄຫວທາງໄກຕ້ອງໄດ້ມອບສິດປະຈຳການ ໃຫ້ຜູ້ຮອງໃດໜຶ່ງວ່າການແທນ ແລະ ເມື່ອກັບຄືນມາປະຈຳການ ຜູ້ວ່າການຕ້ອງໄດ້ລາຍງານວຽກທີ່ຕົນເອງໄດ້ແກ້ໄຂ ແລະ ວຽກຄົງຄ້າງໃຫ້ຫົວໜ້າສູນຊາບເພື່ອສືບຕໍ່ປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ສຳເລັດ.

ມາດຕາ 6. ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງ ສູນພັດທະນາກະສິກຳສະອາດ

6.1. ສູນພັດທະນາກະສິກຳສະອາດ ປະກອບມີ 04 ໜ່ວຍງານ ຄື:

1. ໜ່ວຍງານ ບໍລິຫານ

2. ໜ່ວຍງານ ພັດທະນາ ວິທະຍາການ ກະສິກຳສະອາດ

3. ໜ່ວຍງານ ພັດທະນາ ວິທະຍາການ ຫຼັງການເກັບກ່ຽວພືດ

4. ໜ່ວຍງານ ກວດກາຄຸນນະພາບ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງຢືນ

6.2.1. ໜ່ວຍງານ ບໍລິຫານ

1. ຈຸງານ ຄຸ້ມຄອງ ບໍລິຫານ

-  ສາລະບັນ, ເລຂານຸການ, ພິທີການ ແລະ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ

-  ຈັດຕັ້ງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ

-  ການເງີນ-ການບັນຊີ, ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ, ແຜນການ ແລະ ງົບປະມານ

-  ສະຫຼຸບລາຍງານວຽກງານລວມຂອງ ສູນ, ປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, 03 ເດືອນ, 06 ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ

-  ເປັນໃຈກາງປະສານວຽກງານລວມຂອງ ສູນ, ຕໍ່ກັບພາຍນອກ

-  ຄຸ້ມຄອງ ພາຫານະ, ວັດຖຸອຸປະກອນ, ສາງວັດສະດຸ ແລະ ປັດໃຈຮັບໃຊ້ການຜະລິດ ຕ່າງໆ ພາຍໃນສູນ

-  ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ວຽກງານວິຊາການພາຍໃນສູນ

-  ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ພາຍໃນສູນ

2. ຈຸງານ ຄຸ້ມຄອງ ກົນຈັກ ກະສິກຳ

-  ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ກົນຈັກກະສິກຳ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບດີ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການ

-  ພັດທະນາຫຼັກການ ນຳໃຊ້ກົນຈັກ ກະສິກຳ

6.2.2. ໜ່ວຍງານ ພັດທະນາວິທະຍາການ ກະສິກຳສະອາດ

1. ຈຸງານ ຜະລິດກະສິກຳທຳມະຊາດ

-  ພັດທະນາລະບົບການຜະລິດທຳມະຊາດແບບຍືນຍົງ

-  ສະໜັບສະໜູນ ປັດໃຈການຜະລິດ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ກະສິກຳທຳມະຊາດ

-  ສຶກສາເກັບກຳຂໍ້ມູນການຜະລິດ ແລະ ນຳໃຊ້ການຜະລິດ

2. ຈຸງານ ການປະຕິບັດຫຼັກການກະສິກຳທີ່ດີ

-  ພັດທະນາຫຼັກການມາດຕະຖານ ການຜະລິດກະສິກຳທີ່ດີ

-  ສ້າງແປງສາທິດ

-  ສ້າງຫຼັກສູດ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມ

3. ຈຸງານ ຜະລິດຕະພັນປອດສານພິດ

-  ພັດທະນາມາດຕະຖານ ການຜະລິດກະສິກຳປອດສານພິດ

-  ສ້າງແປງສາທິດ

-  ສ້າງຫຼັກສູດ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມ

4. ຈຸງານ ພັດທະນາກະສິກຳອິນຊີ

-  ພັດທະນາມາດຕະຖານການຜະລິດ ກະສິກຳອິນຊີ

-  ສ້າງແປງສາທິດ ແລະ ພັດທະນາຟາມປູກພືດ

-  ສ້າງຫຼັກສູດ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມ

6.2.3. ໜ່ວຍງານ ພັດທະນາວິທະຍາການຫຼັງການເກັບກ່ຽວ

1. ຈຸງານ ພັດທະນາ ເຕັກນິກຫຼັງການເກັບກ່ຽວ

-  ສຶກສາຂໍ້ມູນ, ພັດທະນາວິທະຍາການ (ການເກັບຮັກສາ, ການຫຸ້ມຫໍ່, ການຂົນສົ່ງ…) ແລະ ສຶກສາຄຸນນະພາບ ຜົນຜະລິດກະສິກຳ ຫຼັງການເກັບກ່ຽວ

-  ສ້າງຄູ່ມື-ຫຼັກສູດ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ການເກັບຮັກສາຜົນຜະລິດ ຫຼັງການເກັບກ່ຽວ

2. ຈຸງານ ພັດທະນາເຕັກນິກ ການປຸງແຕ່ງ

-  ພັດທະນາ ວິທການປຸງແຕ່ງ ຜົນຜະລິດ ກະສິກຳສະອາດ

-  ສ້າງຄູ່ມື ແລະ ຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມ, ການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິກຳ ໃຫ້ພະນັກ ງານ ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ວິຊາການຂັ້ນບ້ານ ຫຼື ກຸ່ມບ້ານພັດທະນາ

6.2.4. ໜ່ວຍງານ ອອກໃບຢັ້ງຢືນ ມາດຕະຖານ ການຜະລິດ ກະສິກຳສະອາດ

1. ຈຸງານ ອອກໃບຢັ້ງຢືນ (Certification Body)

-  ສັງລວມຂໍ້ມູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານ ກະສິກຳສະອາດ

-  ຄົ້ນຄ້ວາ, ພິຈາລະນາ, ເພື່ອຢັ້ງຢືນ ແລະ ຮັບຮອງ ການຜະລິດກະສິກຳສະອາດ

-  ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເພື່ອຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບປະເມີນຜົນ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກການອອກໃບຢັ້ງຢືນ

2. ຈຸງານ ກວດກາ ການຜະລິດ ກະສິກຳ ສະອາດ (Internal Control System)

-  ຮ່າງສັນຍາ, ສ້າງແຜນ ແລະ ອອກແບບຟອມ ກ່ຽວກັບ ການກວດກາລະບົບ ການຜະລິດ ຕາມມາດຕະຖານ ຜະລິດກະສິກຳສະອາດ

-  ສ້າງຄູ່ມື-ຫຼັກສູດ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ການນຳໃຊ້ມາດຕະຖານ ການຜະລິດກະສິກຳ ສະອາດ ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມການຜະລິດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ

-  ລົງກວດກາ ການນຳໃຊ້ມາດຕະຖານ ການຜະລິດກະສິກຳສະອາດ ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມການ ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

-  ສະໜອງຂໍ້ມູນການກວດກາ ເພື່ອສະເໜີຄົ້ນຄ້ວາ ຂໍອອກໃບຢັ້ງຢືນ

ໝວດທີ່ IV

ລະບອບແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

ມາດຕາ 7. ສູນພັດທະນາກະສິກຳສະອາດ ເຄື່ອນໄຫວຕາມຫຼັກການລວມດັ່ງນີ້:

7.1. ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ, ລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ນຳພາເປັນໝູ່ຄະນະ, ບຸກຄົນຮັບຜິດ ຊອບ, ລະບອບຫົວໜ້າດຽວ ຕາມລະບົບແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ບົນພື້ນຖານການແບ່ງ ງານກັນຢ່າງລະອຽດຈະແຈ້ງໃນຄະນະສູນ, ໜ່ວຍງານ ແລະ ຈຸງານ. ມີການປຶກສາ ຫາລືກັນພ້ອມທັງມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສິດ ໃນການຕັດສິນບັນຫາພາຍໃນ ຂອບເຂດ ຂອງ ແຕ່ລະຂັ້ນ

7.2. ການເຄື່ອນໄຫວຂອ ສູນພັດທະນາກະສິກຳສະອາດ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມ ແນວທາງ ນະໂຍບາຍຂອງ ພັກ-ລັດ, ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ກົນົດກົດລະບຽບ, ຫຼັກການ ການຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງຢືນ ຜົນຜະລິດ ພືດສະບຽບ ແລະ ພືດເປັນສິນຄ້າໃຫ້ໄດ້ທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຕາມມາດຕະຖານ ຂອງ ກະສິກຳສະອາດ

7.3. ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ, ສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ຄຸນນະພາບຂອງ ຜົນຜະລິດ, ມີການຝຶກອົບຮົມ, ຈັດຕັ້ງກຸ່ມການຜະລິດກະສິກຳສະ ອາດ ຕາມແຜນການຂອງ ສູນ ໃຫ້ສຳເລັດຜົນ ແລະ ມີປະສິດຕິພາບ

7.4. ມີການປະຕິບັດລະບອບສ່ອງແສງປະຈຳອາທິດຢູ່ພາຍໃນສູນ ແລະເຂົ້າຮ່ວມສ່ອງແສງໃນກົມ, ມີການສະຫຼຸບສັງລວມ ສະພາບການຈັດຕັ້ງ ການເຄື່ອນໄຫວ ຢ່າງຮອບດ້ານ ສູນພັດທະນາກະສິກຳສະອາດ ປະຈຳເດືອນ, 6 ເດືອນ, 9 ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ ໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ ໃຫ້ສຳເລັດຕາມເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້.

ໝວດທີ່ V

ຂໍ້ບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ 8. ວ່າດ້ວຍງົບປະມານ ແລະ ກາປະທັບ

-   ສູນພັດທະນາກະສິກຳສະອາດ ມີງົບປະມານ ແລະ ກາປະທັບສະເພາະ ເປັນຂອງຕົນເອງ, ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທາງລັດຖະການ ຕາມລະບຽບ ກົດໝາຍທີ່ວາງອອກ

ມາດຕາ 9. ການຜັນຂະຫຍາຍ

-   ມອບໃຫ້ ສູນພັດທະນາກະສິກຳສະອາດ ເຊື່ອມຊຶມ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ ຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບນີ້ ໃຫ້ເປັນກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງຕົນ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດ

ມາດຕາ 10. ບັນດາພະແນກການ, ສູນ, ໂຄງການ ທີ່ຂື້ນນຳ ກົມປູກຝັງ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ

ມາດຕາ 11. ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ໃຊ້ປ່ຽນແທນ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງ ຫົວໜ້າ ກົມປູກຝັງ ສະບັບເລກທີ 0397/ກປຝ, ລົງວັນທີ 9 ມິຖຸນາ 2008 ແລະ ມີຜົນສັກສິດ ນຳໃຊ້ໄດ້ນັບແຕ່ມື້ລົງ ລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.

 

ຫົວໜ້າ ກົມປູກຝັງ

ຂໍ້ຕົກລົງ

ຂອງ ກົມປູກຝັງ

ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ

ຂອງ ສູນພັດທະນາກະສິກຳສະອາດ

- ອີງຕາມ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງ ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສະບັບເລກທີ 0264/ກປ,ລົງວັນທີ 16/3/2009,ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ

ຂອງ ກົມປູກຝັງ

- ອີງຕາມ ການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ສະເໜີ ຂອງ ຄະນະອະນຸກຳມະການປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ກົມປູກຝັງ ສະບັບເລກທີ 0281/ກປຝ, ລົງວັນທີ 19/3/2009

- ອີງຕາມ ການສະເໜີຂອງ ພະແນກ ບໍລິຫານ, ກົມປູກຝັງ.

ກົມປູກຝັງ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ

ໝວດທີ່ I

ບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ 1. ຈຸດປະສົງ:

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ກຳນົດທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະກອບ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງສູນເພື່ອແນ່ໃສ່ການພັດທະນາ ແລະ ຢັ້ງຢືນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຜະ ລິດພືດ ດ້ວຍບັນດາມາດຕະຖານຕ່າງໆ ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍ ກະສິກຳສະອາດ ຂອງ ພັກ-ລັດ ເພື່ອປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ຂອງຂະແໜງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ມາດຕາ 2. ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ສູນພັດທະນາກະສິກຳສະອາດ ແມ່ນຫົວໜ່ວຍວິຊາການ ທີ່ສັງກັດ ຢູ່ໃນໂຄງປະກອບ

ການ ຈັດຕັ້ງ ຂອງ ກົມປູກຝັງ ມີບົດບາດໃນການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບການຜະລິດ ກະສິກຳສະອາດ, ຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນ ການປະຕິບັດຫຼັກການ ການຜະລິດພືດ ຕາມມາດຕະຖານກະສິກຳສະອາດ.

ໝວດທີ່ II

ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ

ມາດຕາ 3. ໜ້າທີ່

3.1. ສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາມາດຕະຖານການຜະລິດ ກະສິກຳສະອາດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປະຕິບັດຫຼັກການກະສິກຳທີ່ດີ, ການຜະລິດພືດປອດສານພິດ ແລະ ການຜະລິດກະສິກຳອິນຊີ

3.2. ສາທິດການປະຕິບັດມາດຕະຖານ ກະສິກຳສະອາດ

3.3. ສ້າງຄູ່ມື, ຫຼັກສູດ, ກາໝາຍ ແລະ ຈັດການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການຜະລິດກະສິ ກຳສະອາດ

3.4. ພັດທະນາລະບົບວິທະຍາການຫຼັງການເກັບກ່ຽວ ແລະ ວິທະຍາການປຸງແຕ່ງຜົນຜະ ລິດພືດ

3.5. ກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນ ການຜະລິດພືດຕາມມາດຕະຖານກະສິກຳສະອາດ

3.6. ຈັດ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ຝຶກອົບຮົມວິຊາການ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານກະສິກຳສະອາດ

3.7. ຖ່າຍທອດເຕັກນິກກະສິກຳສະອາດ ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ

3.8. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງ ຫົວໜ້າ ກົມປູກຝັງ.

ມາດຕາ 4. ຂອບເຂດສິດ

4.1. ນຳສະເໜີ ຫົວໜ້າ ກົມປູກຝັງ ເພື່ອແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ປົດຕຳແໜ່ງເລື່ອນຊັ້ນ ຫຼື ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານ ທີ່ຂື້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ສູນພັດທະນາ ກະສິກຳສະອາດ

4.2. ສ້າງກົດລະບຽບບໍລິຫານພາຍໃນສູນ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືໃນການຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະ

ຕິບັດວຽກງານ ໃຫ້ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ມີຄວາມສະຫງົບເປັນປົກກະຕິ ແລະ ເຂັ້ມ ງວດໃນການປະຕິບັດ

4.3. ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ກຳມະກອນ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບສົມບັດ, ວັດຖຸສິ່ງຂອງ, ພາຫະນະ, ງົບປະມານ ແລະ ພື້ນທີ່ທຳການຜະລິດ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການ ຄຸ້ມຄອງຂອງ ສູນ, ຕາມການມອບໝາຍຂອງ ກົມປູກຝັງ ກໍ່ຄື: ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້. ມອບໝາຍໃຫ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ

4.4. ສະເໜີຕໍ່ຫົວໜ້າ ກົມປູກຝັງ ກ່ຽວກັບ ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຕ່ຳແໜ່ງງານ ຂອງ ສູນ.

4.5. ຄຸ້ມຄອງ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ນຳສະເໜີໂຄງການຮ່ວມມື ທີ່ມີການພົວພັນກັບສູນ ເພື່ອຂົນຂວາຍຍາດແຍ່ງ ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ນຳເຂົ້າມາພັດທະນາສູນພພັດທະນາກະສິກຳສະອາດ, ຕາມການເຫັນດີຂອງ ຫົວໜ້າ ກົມປູກຝັງ

4.6. ນຳສະເໜີ ຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ, ບຸກລຸກຊັບສົມບັດສ່ວນລວມຂອງ ສູນ, ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກ ກົມປູກຝັງ ກໍ່ຄື: ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້. ທີ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດການຄຸ້ມຄອງຂອງ ສູນພັດທະນາກະສິກຳສະອາດ.

4.7. ພົວພັນ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບທຸກພາກສ່ວນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານກະສິກຳສະອາດ.

ໝວດທີ່ III

ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ

ມາດຕາ 5. ວ່າດ້ວຍກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ

5.1. ສູນພັດທະນາກະສິກຳສະອາດ ປະກອບດ້ວຍຫົວໜ້າ 01 ທ່ານ ແລະ ຮອງຈຳນວນ ໜຶ່ງ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕ່ຳແໜ່ງ ຈາກລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕາມການສະເໜີຂອງ ຫົວໜ້າ ກົມປູກຝັງ ແລະ ການເຫັນດີຂອງ ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ.

5.2. ສູນພັດທະນາກະສິກຳສະອາດ ຍັງມີໜ່ວຍງານ ແລະ ຈຸງານຈຳນວນໜຶ່ງ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງ ໜ່ວຍງານ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຈຸງານ ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕຳ ແໜ່ງຈາກ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ຕາມການສະເໜີ ຂອງ ຫົວໜ້າ ສູນ ແລະ ຫົວໜ້າ ກົມປູກຝັງ ແລະ ການເຫັນດີຂອງ ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ.

5.3. ຫົວໜ້າສູນ ເປັນຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ຕໍ່ບັນດາເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ສຳຄັນ, ກໍລະນີຕິດຂັດ ຫຼື ໄປເຄື່ອນໄຫວທາງໄກຕ້ອງໄດ້ມອບສິດປະຈຳການ ໃຫ້ຜູ້ຮອງໃດໜຶ່ງວ່າການແທນ ແລະ ເມື່ອກັບຄືນມາປະຈຳການ ຜູ້ວ່າການຕ້ອງໄດ້ລາຍງານວຽກທີ່ຕົນເອງໄດ້ແກ້ໄຂ ແລະ ວຽກຄົງຄ້າງໃຫ້ຫົວໜ້າສູນຊາບເພື່ອສືບຕໍ່ປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ສຳເລັດ.

ມາດຕາ 6. ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງ ສູນພັດທະນາກະສິກຳສະອາດ

6.1. ສູນພັດທະນາກະສິກຳສະອາດ ປະກອບມີ 04 ໜ່ວຍງານ ຄື:

1. ໜ່ວຍງານ ບໍລິຫານ

2. ໜ່ວຍງານ ພັດທະນາ ວິທະຍາການ ກະສິກຳສະອາດ

3. ໜ່ວຍງານ ພັດທະນາ ວິທະຍາການ ຫຼັງການເກັບກ່ຽວພືດ

4. ໜ່ວຍງານ ກວດກາຄຸນນະພາບ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງຢືນ

6.2.1. ໜ່ວຍງານ ບໍລິຫານ

1. ຈຸງານ ຄຸ້ມຄອງ ບໍລິຫານ

- ສາລະບັນ, ເລຂານຸການ, ພິທີການ ແລະ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ

- ຈັດຕັ້ງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ

- ການເງີນ-ການບັນຊີ, ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ, ແຜນການ ແລະ ງົບປະມານ

- ສະຫຼຸບລາຍງານວຽກງານລວມຂອງ ສູນ, ປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, 03 ເດືອນ, 06 ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ

- ເປັນໃຈກາງປະສານວຽກງານລວມຂອງ ສູນ, ຕໍ່ກັບພາຍນອກ

- ຄຸ້ມຄອງ ພາຫານະ, ວັດຖຸອຸປະກອນ, ສາງວັດສະດຸ ແລະ ປັດໃຈຮັບໃຊ້ການຜະລິດ ຕ່າງໆ ພາຍໃນສູນ

- ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ວຽກງານວິຊາການພາຍໃນສູນ

- ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ພາຍໃນສູນ

2. ຈຸງານ ຄຸ້ມຄອງ ກົນຈັກ ກະສິກຳ

- ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ກົນຈັກກະສິກຳ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບດີ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການ

- ພັດທະນາຫຼັກການ ນຳໃຊ້ກົນຈັກ ກະສິກຳ

6.2.2. ໜ່ວຍງານ ພັດທະນາວິທະຍາການ ກະສິກຳສະອາດ

1. ຈຸງານ ຜະລິດກະສິກຳທຳມະຊາດ

- ພັດທະນາລະບົບການຜະລິດທຳມະຊາດແບບຍືນຍົງ

- ສະໜັບສະໜູນ ປັດໃຈການຜະລິດ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ກະສິກຳທຳມະຊາດ

- ສຶກສາເກັບກຳຂໍ້ມູນການຜະລິດ ແລະ ນຳໃຊ້ການຜະລິດ

2. ຈຸງານ ການປະຕິບັດຫຼັກການກະສິກຳທີ່ດີ

- ພັດທະນາຫຼັກການມາດຕະຖານ ການຜະລິດກະສິກຳທີ່ດີ

- ສ້າງແປງສາທິດ

- ສ້າງຫຼັກສູດ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມ

3. ຈຸງານ ຜະລິດຕະພັນປອດສານພິດ

- ພັດທະນາມາດຕະຖານ ການຜະລິດກະສິກຳປອດສານພິດ

- ສ້າງແປງສາທິດ

- ສ້າງຫຼັກສູດ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມ

4. ຈຸງານ ພັດທະນາກະສິກຳອິນຊີ

- ພັດທະນາມາດຕະຖານການຜະລິດ ກະສິກຳອິນຊີ

- ສ້າງແປງສາທິດ ແລະ ພັດທະນາຟາມປູກພືດ

- ສ້າງຫຼັກສູດ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມ

6.2.3. ໜ່ວຍງານ ພັດທະນາວິທະຍາການຫຼັງການເກັບກ່ຽວ

1. ຈຸງານ ພັດທະນາ ເຕັກນິກຫຼັງການເກັບກ່ຽວ

- ສຶກສາຂໍ້ມູນ, ພັດທະນາວິທະຍາການ (ການເກັບຮັກສາ, ການຫຸ້ມຫໍ່, ການຂົນສົ່ງ…) ແລະ ສຶກສາຄຸນນະພາບ ຜົນຜະລິດກະສິກຳ ຫຼັງການເກັບກ່ຽວ

- ສ້າງຄູ່ມື-ຫຼັກສູດ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ການເກັບຮັກສາຜົນຜະລິດ ຫຼັງການເກັບກ່ຽວ

2. ຈຸງານ ພັດທະນາເຕັກນິກ ການປຸງແຕ່ງ

- ພັດທະນາ ວິທການປຸງແຕ່ງ ຜົນຜະລິດ ກະສິກຳສະອາດ

- ສ້າງຄູ່ມື ແລະ ຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມ, ການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິກຳ ໃຫ້ພະນັກ ງານ ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ວິຊາການຂັ້ນບ້ານ ຫຼື ກຸ່ມບ້ານພັດທະນາ

6.2.4. ໜ່ວຍງານ ອອກໃບຢັ້ງຢືນ ມາດຕະຖານ ການຜະລິດ ກະສິກຳສະອາດ

1. ຈຸງານ ອອກໃບຢັ້ງຢືນ (Certification Body)

- ສັງລວມຂໍ້ມູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານ ກະສິກຳສະອາດ

- ຄົ້ນຄ້ວາ, ພິຈາລະນາ, ເພື່ອຢັ້ງຢືນ ແລະ ຮັບຮອງ ການຜະລິດກະສິກຳສະອາດ

- ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເພື່ອຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບປະເມີນຜົນ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກການອອກໃບຢັ້ງຢືນ

2. ຈຸງານ ກວດກາ ການຜະລິດ ກະສິກຳ ສະອາດ (Internal Control System)

- ຮ່າງສັນຍາ, ສ້າງແຜນ ແລະ ອອກແບບຟອມ ກ່ຽວກັບ ການກວດກາລະບົບ ການຜະລິດ ຕາມມາດຕະຖານ ຜະລິດກະສິກຳສະອາດ

- ສ້າງຄູ່ມື-ຫຼັກສູດ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ການນຳໃຊ້ມາດຕະຖານ ການຜະລິດກະສິກຳ ສະອາດ ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມການຜະລິດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ

- ລົງກວດກາ ການນຳໃຊ້ມາດຕະຖານ ການຜະລິດກະສິກຳສະອາດ ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມການ ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

- ສະໜອງຂໍ້ມູນການກວດກາ ເພື່ອສະເໜີຄົ້ນຄ້ວາ ຂໍອອກໃບຢັ້ງຢືນ

ໝວດທີ່ IV

ລະບອບແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

ມາດຕາ 7. ສູນພັດທະນາກະສິກຳສະອາດ ເຄື່ອນໄຫວຕາມຫຼັກການລວມດັ່ງນີ້:

7.1. ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ, ລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ນຳພາເປັນໝູ່ຄະນະ, ບຸກຄົນຮັບຜິດ ຊອບ, ລະບອບຫົວໜ້າດຽວ ຕາມລະບົບແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ບົນພື້ນຖານການແບ່ງ ງານກັນຢ່າງລະອຽດຈະແຈ້ງໃນຄະນະສູນ, ໜ່ວຍງານ ແລະ ຈຸງານ. ມີການປຶກສາ ຫາລືກັນພ້ອມທັງມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສິດ ໃນການຕັດສິນບັນຫາພາຍໃນ ຂອບເຂດ ຂອງ ແຕ່ລະຂັ້ນ

7.2. ການເຄື່ອນໄຫວຂອ ສູນພັດທະນາກະສິກຳສະອາດ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມ ແນວທາງ ນະໂຍບາຍຂອງ ພັກ-ລັດ, ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ກົນົດກົດລະບຽບ, ຫຼັກການ ການຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງຢືນ ຜົນຜະລິດ ພືດສະບຽບ ແລະ ພືດເປັນສິນຄ້າໃຫ້ໄດ້ທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຕາມມາດຕະຖານ ຂອງ ກະສິກຳສະອາດ

7.3. ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ, ສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ຄຸນນະພາບຂອງ ຜົນຜະລິດ, ມີການຝຶກອົບຮົມ, ຈັດຕັ້ງກຸ່ມການຜະລິດກະສິກຳສະ ອາດ ຕາມແຜນການຂອງ ສູນ ໃຫ້ສຳເລັດຜົນ ແລະ ມີປະສິດຕິພາບ

7.4. ມີການປະຕິບັດລະບອບສ່ອງແສງປະຈຳອາທິດຢູ່ພາຍໃນສູນ ແລະເຂົ້າຮ່ວມສ່ອງແສງ

ໃນກົມ, ມີການສະຫຼຸບສັງລວມ ສະພາບການຈັດຕັ້ງ ການເຄື່ອນໄຫວ ຢ່າງຮອບດ້ານ ສູນພັດທະນາກະສິກຳສະອາດ ປະຈຳເດືອນ, 6 ເດືອນ, 9 ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ ໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ ໃຫ້ສຳເລັດຕາມເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້.

ໝວດທີ່ V

ຂໍ້ບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ 8. ວ່າດ້ວຍງົບປະມານ ແລະ ກາປະທັບ

- ສູນພັດທະນາກະສິກຳສະອາດ ມີງົບປະມານ ແລະ ກາປະທັບສະເພາະ ເປັນຂອງຕົນເອງ, ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທາງລັດຖະການ ຕາມລະບຽບ ກົດໝາຍທີ່ວາງອອກ

ມາດຕາ 9. ການຜັນຂະຫຍາຍ

- ມອບໃຫ້ ສູນພັດທະນາກະສິກຳສະອາດ ເຊື່ອມຊຶມ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ ຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບນີ້ ໃຫ້ເປັນກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງຕົນ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດ

ມາດຕາ 10. ບັນດາພະແນກການ, ສູນ, ໂຄງການ ທີ່ຂື້ນນຳ ກົມປູກຝັງ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ

ມາດຕາ 11. ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ໃຊ້ປ່ຽນແທນ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງ ຫົວໜ້າ ກົມປູກຝັງ ສະບັບເລກທີ 0397/ກປຝ, ລົງວັນທີ 9 ມິຖຸນາ 2008 ແລະ ມີຜົນສັກສິດ ນຳໃຊ້ໄດ້ນັບແຕ່ມື້ລົງ ລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.

ຫົວໜ້າ ກົມປູກຝັງ