ພະແນກບໍລິຫານ

ພະແນກບໍລິຫານເປັນພະແນກໜຶ່ງ ໃນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງ ກົມປູກຝັງ ມີພາລະບົດ ບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຫົວໜ້າກົມ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ ຂອງພັກ ແລະ ລັດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ເຊັ່ນ: ການບໍລິຫານ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ, ການຄຸ້ມຄອງ ພະນັກງານ, ການຄຸ້ມຄອງວັດຖຸ- ຊັບສິນຕ່າງໆ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການເງິນຄຽງຄູ່ກັບການປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆພາຍໃນກົມ ເພື່ອກະຕຸກຊຸກຍູ້ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການນຳ, ການປະຕິ ບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະຕາມ ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງກົມປູກຝັງໃຫ້ບັນລຸຕາມເປົ້າໜາຍ.