ພະແນກຄຸ້ມຄອງການປູກຝັງ

 

ພະແນກຄຸ້ມຄອງການປູກຝັງ ແມ່ນພະແນກການໜຶ່ງ ໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງ ກົມປູກຝັງ ມີບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ຫົວໜ້າ ກົມປູກຝັງ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ, ການນຳໃຊ້ເຕັກນິກການປູກຝັງ, ປັດໄຈການຜະລິດ ແລະ ທີ່ດິນປູກຝັງ ເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຜະລິດພືດສະບຽງອາຫານ ແລະ ພືດເປັນສິນຄ້າໃຫ້ບັນລຸຜົນ.