ພະແນກມາດຕະຖານ

 

ພະແນກມາດຕະຖານ ແມ່ນຫົວໜ່ວຍວຊາການໜຶ່ງ ທີ່ຢູ່ໃນໂຄງປະກອບການຈັດ ຕັ້ງ ຂອງກົມປູກຝັງ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ ຫົວໜ້າ ກົມປູກຝັງ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາມາດຕະຖານລະບົບການປູກພືດ, ມາດຕະຖານ ສິນຄ້າກະສິກຳ, ການຮັບຮອງ ແລະ ການອອກໃບຢັ້ງຢືນລະບົບການປູກພືດ ແລະ ສິນຄ້າກະສິກຳ.