ພະແນກກັກກັນພືດ

ພະແນກ ກັກກັນພືດ ແມ່ນຫົວໜ່ວຍວິຊາການໜຶ່ງ ສັງກັດຢູ່ໃນ ໂຄງປະກອບການ

ຈັດຕັ້ງ ຂອງ ກົມປູກຝັງ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ຫົວໜ້າກົມປູກຝັງ ໃນ

ການຈັ້ດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານກັກກັນພືດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສຸຂານາໄມພືດ.