ພະແນກລະບຽບການ

ພະແນກລະບຽບການ ແມ່ນຫົວໜ່ວຍວິຊາການໜຶ່ງ ທີ່ຢູ່ໃນໂຄງປະກອບ ການຈັດຕັ້ງ

ຂອງ ກົມປູກຝັງ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ ຫົວໜ້າກົມປູກຝັງ ກ່ຽວກັບ ວຽກ

ງານຄຸ້ມຄອງ ປັດໄຈການຜະລິດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ກົມປູກຝັງ.