ສູນປ້ອງກັນພືດ

ສູນປ້ອງກັນພືດ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ “ສປພ” ແມ່ນຫົວໜ່ວຍວິຊາການ ໜຶ່ງ ສັງກັດຢູ່ໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງກົມປູກຝັງ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິ ການໃຫ້ຫົວໜ້າກົມປູກຝັງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປ້ອງກັນພືດ, ວິໄຈຄຸນນະພາບ ປັດໄຈຮັບໃຊ້ການຜະລິດ ແລະ ວິໄຈສານພິດຕົກຄ້າງໃນຜົນຜະລິດພືດ ແລະ ຜະລິດ ຕະພັນພືດ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຜະລິດພືດສະບຽງອາຫານ ແລະ ພືດສິນຄ້າ