ສູນພັດທະນາກະສິກຳສະອາດ


ສູນພັດທະນາກະສິກຳສະອາດ ແມ່ນຫົວໜ່ວຍວິຊາການ ທີ່ສັງກັດ ຢູ່ໃນໂຄງປະກອບການ ຈັດຕັ້ງ ຂອງ ກົມປູກຝັງ ມີບົດບາດໃນການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບການຜະລິດ ກະສິກຳສະອາດ, ຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນ ການປະຕິບັດຫຼັກການ ການຜະລິດພືດ ຕາມມາດຕະຖານກະສິກຳສະອາດ.