ອະນາຄົດກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈະເປັນແຫລ່ງສະຫນອງວັດຖຸດິບ ໃຫ້ອຸດສາຫະກຳ

ລັດຖະບານໄດ້ວາງທິດພັດທະນາວຽກງານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຕ່ນີ້ຮອດ 2015 ເປັນແຫລ່ງສະຫນອງວັດຖຸດິບ

ໃຫ້ແກ່ຂະແຫນງອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ທັງຕອບສະຫນອງສະບຽງອາຫານຢ່າງມີຄວາມຍືນຍົງ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ, ສົ່ງເສີມຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ຕາມກົນໄກຕະຫລາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ໂດຍ ການຍົກສະມັດຖະພາບການຜະລິດໃຫ້ສູງຂຶ້ນ, ເປັນຕົ້ນເຂົ້າ, ພືດເສດຖະກິດ, ຊີ້ນປາອາຫານອື່ນໆ.

 

ເຈົ້າຫນ້າທີ່ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ລາຍງານວ່າ: ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີຄັ້ງທີ VII ແຕ່ປີ 2011-2015 ຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ໄດ້ວາງຄາດຫມາຍສູ້ຊົນຕົ້ນຕໍຄືການຜະລິດເຂົ້າ ໃຫ້ໄດ້ 4,2 ລ້ານໂຕນ, ໃນເນື້ອທີ່ປະມານ1,04 ລ້ານເຮັກຕາ, ໂດຍສະມັດຖະພາບ ຜົນຜະລິດສະເລ່ຍ 4 ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາ; ນີ້ເປັນບັນຫາໃຫມ່ ທີ່ທ້າທາຍສຳລັບຂະແຫນງກະສິກຳ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ສູ້ຊົນໃຫ້ໄດ້ຕາມເປົ້າຫມາຍ, ເນື່ອງຈາກວ່າຫົວຫນ່ວຍການຜະລິດ ສ່ວນໃຫຍ່ຍັງກະແຈກກະຈາຍ ຍາກທີ່ຈະລົງຊຸກຍູ້ ສົ່ງເສີມຊາວນາໃຫ້ຕື່ນຕົວມີຄວາມບຸກບືນ ໃນການຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ນາອອກ, ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຜົນຜະລິດເຂົ້າ 4,2 ລ້ານໂຕນ, ຂະນະດຽວກັນເລື່ອງໄພທຳມະຊາດ (ນ້ຳຖ້ວມ, ແຫ້ງແລ້ງ) ຍັງເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ການຜະລິດກະສິກຳ, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕົວເມືອງ ແລະອຸດສາຫະກຳຢູ່ໃນປະເທດ… ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ພື້ນທີ່ການຜະລິດ ຄືເນື້ອທີ່ຜະລິດ ກະສິກຳນັບມື້ນັບແຄບເຂົ້າ, ຖ້າບໍ່ມີການຈັດສັນເປັນລະບົບທີ່ດີ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ເນື້ອທີ່ນາຫລຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ດ້ານການລ້ຽງສັດ ຕ້ອງສູ້ຊົນໃຫ້ຝູງສັດລ້ຽງ ມີປະລິມານເພີ່ມຂຶ້ນສະເລ່ຍ 4-5% ຕໍ່ປີແນໃສ່ການສົ່ງອອກ ແລະ ສະຫນອງໃຫ້ແກ່ການບໍລິໂພກພາຍໃນ ປະມານ 378,7 ພັນ ໂຕນຕໍ່ປີ, ໃນນີ້ຊີ້ນສັດ221,5 ພັນໂຕນ, ປາ, ກົບ, ກຸ້ງ 157,2 ພັນໂຕນ.

ສ່ວນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ຕ້ອງສູ້ຊົນຜະລິດເຂົ້າຄຸນນະພາບ ສົ່ງອອກໃຫ້ໄດ້ສະເລ່ຍ 6 ແສນໂຕນຕໍ່ປີ, ຜະລິດສາລີໃຫ້ໄດ້ 8,4 ແສນໂຕນ. ອ້ອຍໃຫ້ໄດ້ 2,15 ລ້ານໂຕນ, ຍານໃຫ້ໄດ້ 50 ໂຕນ,ໄມ້ນ້ຳມັນຢາງ 1,289 ແສນລິດ, ໃນນີ້ຢາງບົງ75 ພັນລິດ.

ເພື່ອບັນລຸຄາດຫມາຍຕົ້ນຕໍນີ້ ແມ່ນກະຊວງເນັ້ນໃສ່ໂຄງການຈຸດສຸມ 299 ໂຄງການຄື: ໂຄງການຊົນລະປະທານກະເສດນ້ຳມັງ ແລະ ຕານປ່ຽວຝັ່ງຊ້າຍນ້ຳງື່ມທົ່ງພຽງວຽງຈັນ; ໂຄງການນ້ຳມັງກະເສດນ້ຳເທີນ 2 ປະຕູນ້ຳທີ 1, 2, 3 ທົ່ງເຊບັ້ງໄຟແຂວງຄຳມ່ວນ; ໂຄງການຊົນລະກະເສດຫ້ວຍທວດ, ສຸຍ ແລະ ລະຫານ້ຳທົ່ງເຊບັ້ງຫຽງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ;… ໂດຍມີມາດຕະການທີ່ຕິດພັນສະຫນິດແຫນ້ນ ກັບການຜະລິດອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຈຳຫນ່າຍ (ຕະຫລາດ), ຫັນການຜະລິດໄປສູ່ຄວາມທັນສະໄຫມ, ນຳໃຊ້ເຕັກນິກ-ເຕັກໂນໂລຊີທັນສະໄຫມ ແລະ ແທດເຫມາະກັບສະພາບຕົວຈິງ.

ແຫ່ງທີ່ມາຂອງຂ່າວ :