ສາລີ ພວມກາຍເປັນ ສິນຄ້າສົ່ງອອກສຳຄັນ

ປະຈຸບັນ ຕະຫລາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດມີຄວາມຕ້ອງການສາລີ ເພື່ອຫມູນໃຊ້ເຂົ້າໃນອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງອາຫານສັດ ແລະ ການ ບໍລິໂພກ ເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ ອັນໄດ້ສົ່ງຜົນດີ ຕໍ່ປະເທດ ຜະລິດ ສາລີທີ່ຈະຂະຫຍາຍ

ເນື້ອທີ່ການຜະລິດຕອບສະຫນອງ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດ.

 

ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ມີພົນລະເມືອງຫນ້ອຍປະຊາຊົນເກືືອບ 80% ທີ່ອາໄສໃນຊົນນະບົດ ແມ່ນຍຶດເອົາການຜະລິດກະສິກຳ ເປັນຫລັກ ໂດຍສະເພາະການປູກສາລີ ຖືວ່າເປັນອັນດັບສອງຮອງຈາກການປູກເຂົ້າ ເປັນຕົ້ນບັນດາແຂວງພາກເຫນືອ ການຜະລິດສາລີເພື່ອ ສົ່ງອອກໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວສູງຂຶ້ນ, ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ດີພໍສົມຄວນ.

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດລາຍງານວ່າ: ຄວາມຕ້ອງການສາລີໃນຕະຫລາດໂລກ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດອຸດສາ ຫະກຳຕ່າງໆຍັງເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ລາຄາສາລີໃນຕະຫລາດໂລກສູງຂຶ້ນ ກາຍເປັນໂອກາດດີສຳລັບປະເທດຜະລິດສາລີສົ່ງອອກໃຫ້ ຫລາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເພື່ອທີ່ຕອບສະຫນອງກັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ມີລັກສະນະເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ສະເພາະຕະຫລາດສາລີຢູ່ປະເທດໃກ້ຄຽງຂອງລາວເຊັ່ນ: ຕະຫລາດຫວຽດນາມ, ໄທ ແລະ ສປ ຈີນ ລ້ວນແຕ່ມີຄວາມຕ້ອງການສາລີສູງພໍສົມຄວນ. ໃນແຕ່ລະປີກໍ່ມີການນຳເຂົ້າສາລີຈາກລາວຫລາຍແສນໂຕນ ກາຍເປັນຕະຫລາດຫລັກຂອງລາວໃນການສົ່ງອອກສາລີ.

ປະຈຸບັນໂອກາດສາລີຂອງລາວໃນການເຂົ້າເຖິງຕະຫລາດສາລີໄທ, ຫວຽດນາມ ແລະຈີນແມ່ນມີຄວາມສະດວກສະບາຍເນື່ອງຈາກ ການໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດທາງການຄ້າເຖິງສະພາບເງື່ອນໄຂຕະຫລາດຈະເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນໃນການຂະຫຍາຍກຳລັງການ ຜະລິດ ແຕ່ກໍ່ຍັງມີບັນຫາແລະສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເປັນອຸປະສັກໃນການຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ປູກສາລີ ໂດຍສະເພາະການເຂົ້າຫາແຫລ່ງທຶນຍັງຫຍຸ້ງ ຍາກແລະຈຳກັດຢູ່, ອີກທັງເຕັກນິກການປູກຍັງບໍ່ສູງ, ເຮັດໃຫ້ສະມັດຕະພາບການຜະລິດຍັງຕ່ຳ ເມື່ອທຽບໃສ່ການຜະລິດຢູ່ປະເທດອ້ອມ ຂ້າງ ແລະ ການເກັບຮັກສາຍັງບໍ່ມີວິທີການທີ່ທັນສະໄຫມ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບຕ່ຳ ອັນເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ສາລີມີລາຄາຕ່ຳລົງ; ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດເປີດເຜີຍ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເມື່ອເບິ່ງສະພາບໂດຍລວມແລ້ວເຫັນວ່າປະຊາຊົນມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ສູງຕໍ່ການຜະລິດ; ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຫັນຈາກການຜະ ລິດພໍກຸ້ມຢູ່ກຸ້ມກິນກ້າວໄປສູ່ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຫລາຍຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ເນື້ອທີ່ສາລີໃນທົ່ວປະເທດຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ສະເລ່ຍ ແລ້ວບໍ່ຕ່ຳກວ່າ ສອງແສນເຮັກຕາ ແລະ ຜົນຜະລິດຫລາຍກວ່າ 1 ລ້ານໂຕນ.

ການປູກສາລີເປັນສິນຄ້າຫລາຍກວ່າຫມູ່ແມ່ນຢູ່ບັນດາແຂວງພາກເຫນືອຂອງລາວກວມອັດຕາສ່ວນ 82% ຂອງເນື້ອທີ່ສາລີທັງຫມົດ ເຊັ່ນ: ໄຊຍະບູລີ, ອຸດົມໄຊ, ຫົວພັນ,ບໍ່ແກ້ວ, ຫລວງພະບາງ, ຜົ້ງສາລີ; ສ່ວນພາກກາງມີ 12%ແລະພາກໃຕ້ 6%. ດ້ານສະຖາບັນຄົ້ນ ຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ຄາດວ່າໃນອະນາຄົດການຜະລິດສາລີຂອງປະຊາຊົນຈະເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນຂຶ້ນຫລາຍກວ່າເກົ່າ ເນື່ອງຈາກ ລາຄາສາລີໃນຕະຫລາດໂລກມີທ່າດີຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຈະເປັນຈຸດດຶງດູດໃຫ້ປະຊາຊົນປູກຫລາຍຂຶ້ນ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຊາວກະສິ ກອນໃນຫລາຍແຂວງກໍ່ໄດ້ຝາກເຖິງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈົ່ງເປັນເຈົ້າການຊ່ວຍກັນໃນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ຕະຫລາດສາລີລາວໃຫ້ກວ້າງຂວາງມີຕະຫລາດຮອງຮັບທີ່ແນ່ນອນ ຫລັງຈາກທີ່ເຄີຍມີບົດຮຽນໃນປີ 2008 ທີ່ສາລີລາວຫລາຍແສນໂຕນ ຕ້ອງການຄ້າງສາງ ແລະ ເກີດບັນຫາລາຄາຕົກຕ່ຳ ຈາກການກົດລາຄາລົງຂອງຕະຫລາດປາຍທາງ. ໃນຄັ້ງນັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິ ກອນຫລາຍຄົນໄດ້ຮັບຄວາມເດືອດຮ້ອນ ແລະ ເກືອບບໍ່ກ້າກັບມາປູກສາລີອີກ.

ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຂ່າວ