ຄະນະກົມປູກຝັງ

ຄະນະກົມປູກຝັງ


1. ທ່ານ ຈັນທາ ທິບພະວົງພັນ ຫົວໜ້າກົມ

2. ທ່ານ ສົມຫວັງ ພັນທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມ

3. ທ່ານ ປອ ສຸລະພອນ ອິນທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມ

----------------------------------