DOA

ປູກຝັງທັນສະໄໝ ສະອາດ ປອດໄພ ໃສ່ໃຈຄຸນນະພາບ ໜັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ ເປັນສິນຄ້າ

# Article Title Author Hits
# Article Title Author Hits
21 ກົມປູກຝັງຮ່ວມໃຈ ປູກຕົ້ນໄມ້ Linglong 756
22 ມາດຕະການແກ້ໄຂ ການສົ່ງອອກພືດຜັກ ໄປສະຫະພາບເອີລົບ Linglong 789
23 ຂະບວນການປາບ ແລະ ຄອບຄຸມການລະບາດຂອງ ຕັກແຕນຝຸງເລີ່ມຂື້ນແລ້ວ Linglong 1054
24 ການຜະລິດລະດູແລ້ງ ເມືອງທ່າປາງທອງ ພວມມີທ່າຂະຫຍາຍຕົວ Linglong 380
25 ປູກໝາກແຕ່ງ ພຽງເດືອນດຽວໄດ້ຂາຍ Linglong 587
26 ຄະນະກໍາມະບານຮາກຖານ ກົມປູກຝັງ ຊຸດໃໝ່ ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກ ສອນເພັດ ສີມອົມ 418
27 ຄວາມສຳຄັນສຸຂານາໄມພືດ ຕໍ່ການເຂົ້າ WTO Linglong 2177
28 ເປີດກອງປະຊຸມ ກະສິກຳປ່າໄມ້ທົ໋ວປະເທດ Linglong 872
29 ເນື້ອທຳການຜະລິດເຂົ້ານາແຊງ ຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນປີນີ້ ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ Linglong 794
30 ຮອດປີ 2015 ລວມຍອດ ຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 3,1-3,5% ຕໍ່ປີ Linglong 3016
31 ໂຄງການປູກພືດປອດສານພິດ ເລີ່ມເປັນທີ່ສົນໃຈຂອງນັກທຸລະກິດ Administrator 1370
32 ອະນາຄົດກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈະເປັນແຫລ່ງສະຫນອງວັດຖຸດິບ ໃຫ້ອຸດສາຫະກຳ Administrator 859
33 ສາເຫດການປັກດຳເຂົ້ານາແຊງ ສົກປີ 2011-2012 ບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນ Administrator 660

Page 2 of 2